Darbo konkursai ir atrankos


Konkursas laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Architektūros ir urbanistikos skyriaus patarėjo-Savivaldybės vyriausiojo architekto pareigoms

 

Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Architektūros ir urbanistikos skyriaus patarėjo-Savivaldybės vyriausiojo architekto (A lygio 13 kategorijos) pareigoms. Pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme bei kituose teisės aktuose savivaldybės kompetencijai priskirtoms funkcijoms architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse vykdyti (plačiau – pareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:

2.1. Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);

2.2. Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

2.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

2.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, žemėtvarką ir kraštotvarką bei geodeziją ir kartografiją;

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;

5. mokėti dirbti kompiuteriu (,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą.

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2018 m. balandžio 17 d. pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija: Personalo skyriuje, tel. (8 450) 43 151, 42 126, el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt.

Informaciją, kaip tapti valstybės tarnautoju, galite rasti:  http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.html

 

 

Konkursas laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms


Skelbiamas konkursas laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio 10 kategorijos) pareigoms. Pareigybė reikalinga nustatytoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio pasėlių deklaravimo, ūkininkų ūkio registravimo, Žemės ūkio valdų registravimo funkcijoms vykdyti, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros programoms, struktūrinės ir nacionalinės paramos programoms įgyvendinti (plačiau – pareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba biomedicinos mokslų studijų srities žemės ūkio krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo arba viešojo administravimo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, žemės ūkio veiklą, kaimo plėtrą, valstybinės paramos administravimą;

4. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

5. gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei su savo veikla susijusių dokumentų projektus, savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;

6. išmanyti ir savo darbe taikyti Dokumentų rengimo taisykles.

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2018 m. balandžio 11 d. pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

 

Išsamesnė informacija: Personalo skyriuje, tel. (8 450) 43 151, 42 126, el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt.

Informaciją, kaip tapti valstybės tarnautoju, galite rasti čia:  http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.html

 
          

 

 
 

        

 

 

 

  

 

         

 

 

  


 

 

 

         


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


   


 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-30 12:08:35