Strateginis planas

Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektas

 

PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ALTERNATYVŲ VERTINIMAS 

 

Į Programos projektą įtraukti Biržų mieste numatomi įgyvendinti projektai

 

 

                   

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS 2016 - 2020 M. STRATEGINIS PLANAS

 

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS 2016 - 2020 M. STRATEGINIO PLANO RENGIMAS

 

 Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginio plano projektas

 

Biržų rajono gyventojų apklausos rezultatai

Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginio plano parengimas“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Biržų rajono savivaldybės lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Įgyvendinant projektą, 2015 m. sausio – vasario mėn. Biržų rajone vyko gyventojų apklausa, kurią kartu su Savivaldybės administracija atliko UAB „Eurointegracijos projektai“. Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip rajono gyventojai vertina Savivaldybės teikiamas viešąsias ir  administracines paslaugas bei nustatyti šių paslaugų gerinimo kryptis.

Biržų rajono gyventojų nuomonės apie rajone teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas tyrimo rezultatai


Vykdoma Biržų rajono gyventojų apklausa

Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginio plano parengimas“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-52-008), kuris finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Biržų rajono savivaldybės lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Įgyvendinant šį projektą, 2015 m. sausio–vasario mėn. visame Biržų rajone vyksta gyventojų apklausa, kurią kartu su Biržų rajono savivaldybės administracija atlieka UAB „Eurointegracijos projektai“. Šiuo tyrimu siekiama nustatyti gaires Biržų rajono plėtrai planuoti ir išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie viešąsias ir administracines paslaugas, teikiamas savivaldybėje. Apklausos, kurios metu bus apklausta iki 400 gyventojų visose rajono seniūnijose, rezultatai padės išsiaiškinti kaip rajono savivaldybės gyventojai vertina savivaldybės teikiamas viešąsias ir  administracines paslaugas bei nustatyti šių paslaugų gerinimo kryptis. Šio tyrimo metu gyventojų išsakyti lūkesčiai ir pageidavimai, padės tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, gerinti aptarnavimą teikiant viešąsias ir administracines paslaugas.

Su strateginio plėtros plano rengimo procesu galima susipažinti Biržų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriuje, informacija nuolat bus skelbiama ir Savivaldybės interneto svetainėje www.birzai.lt, dalyje „Strateginio planavimo dokumentai“.

 
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 - 2016 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas T-314 (2014 m. gruodžio 22 d.)
Veiklos plano 1a forma
1 programa.doc
1 programa.xls
2 programa.doc
2 programa.xls
3 programa.doc
3 programa.xls
4 programa.doc
4 programa.xls
5 programa.doc
5 programa.xls
6 programa.doc
6 programa.xls   

           


        BIRŽŲ MIESTO KOMPLEKSINĖS PLĖTROS 2014-2020 M. GALIMYBIŲ STUDIJA

PATVIRTINTAS ATNAUJINTAS BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIS PLANAS


Biržų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-57 patvirtintas atnaujintas

 Biržų rajono plėtros iki 2015 metų strateginis planas

RAJONO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO ATNAUJINIMAS

_________________________________________

PATVIRTINTAS SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
Savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-313 patvirtintas Biržų rajono savivaldybės 2011–2013 m. strateginis veiklos planas.

Patvirtintas Savivaldybės strateginis veiklos planas


PARENGTAS SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Biržų rajono plėtros strateginio plano atnaujinimas ir Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-51-008), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Biržų rajono savivaldybės lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Įgyvendinant šį projektą, parengtas Biržų rajono savivaldybės 2011–2013 m. strateginis veiklos planas, kuris detalizuoja ir papildo Biržų rajono plėtros strateginį planą, laikantis strateginiame plane apibrėžtų tikslų bei atsižvelgiant į aplinkos ir vidaus pokyčius. Rengiant strateginį veiklos planą parengtos šešios programos, kuriose nustatyti tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), vertinimo kriterijai, jų reikšmės, asignavimai ir vykdytojai.

Strateginio veiklos plano programos – tai esminė strateginio veiklos plano dalis, skirta Biržų rajono savivaldybės strateginiams tikslams įgyvendinti. Su parengtu Strateginio veiklos plano projektu galima susipažinti Biržų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriuje, Savivaldybės interneto svetainėje, taip pat savo nuomonę pareikšti el. paštu zita.marcinkeviciute@birzai.lt

Savivaldybės strateginis veiklos planas


RENGIAMAS SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Biržų rajono plėtros strateginio plano atnaujinimas ir Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-51-008, toliau – Projektas), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Biržų rajono savivaldybės lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Viena iš Projekto veiklų – Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas. Įgyvendinant Projektą, parengta Biržų rajono savivaldybės 2011–2013 m. strateginio veiklos plano esamos būklės ir SSGG (stiprybės ir silpnybės, galimybės ir grėsmės) analizė, kurią rengiant išnagrinėtos problemos, įvertinti valdymo srities plėtrai svarbūs veiksniai ir galimos ateities plėtros tendencijos. Analizės rezultatai naudojami Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano programų tikslams, uždaviniams ir siektiniems rezultatams nustatyti. Su strateginio plano rengimo procesu galima susipažinti Biržų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriuje. 

BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIS PLANAS


BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO PAPILDYMAS (2008-08-25 SPRENDIMAS NR. T-207)


BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO PAPILDYMAS (2009-02-27 SPRENDIMAS NR. T-70


BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO PAKEITIMAS (2009-06-15 SPRENDIMAS NR. T-167)


BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO BIRŽŲ RAJONO PRIEMONIŲ PLANO (10.3 LENTELĖ) PAPILDYMAS NAUJOMIS PRIEMONĖMIS (2010-12-21 SPRENDIMAS NR. T-290)

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2015-08-27 10:12:39