Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Biržų rajono savivaldybės tarybos trisdešimt šeštojo posėdžio sprendimai

2021 m. spalio 28 d. įvykusiame Tarybos posėdyje svarstyta 20 klausimų ir išklausyta informacija apie pandemijos situaciją Biržuose ir Tomos Karvelytės informacija dėl pasikeitusio partijos pavadinimo. Dabar T. Karvelytė atstovauja Regionų partijai.

Gyventojams aktualiausi sprendimai

Gyventojai patys galės spręsti, kokių iniciatyvų reikia gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti bei kurti

Posėdyje patvirtintas Biržų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų savivaldybės viešosioms erdvėms ir gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas.

Patvirtinus šį tvarkos aprašą Biržų rajono savivaldybės gyventojai patys galės spręsti, kokių iniciatyvų reikia gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti bei kurti. Kasmet gyventojų Projektams įgyvendinti bus skiriama konkreti Savivaldybės biudžeto lėšų suma (planuojama, kad 2022 m. galėtų būti skiriama 50,0 tūkst. Eur).

Pagal patvirtintą aprašą Projektus teikti galės ne jaunesni nei 16 metų Lietuvos Respublikos piliečiai. Kiekvieną Projektą turės palaikyti bent 15 gyventojų. Galutinį sprendimą, kokių Projektų reikia, balsuodami spręs rajono gyventojai. Didžiausio gyventojų palaikymo sulaukusius Projektus įgyvendins Biržų rajono savivaldybės administracija.

Aprašu siekiama didinti piliečių įtraukimo į savivaldybės biudžeto formavimą galimybes, skatinti piliečių iniciatyvą rajone, suburti gyventojų bendruomenes, gyvinti ir gerinti socialinę, gyvenamąją aplinką, infrastruktūrą, aktyvinti rajono gyventojų dalyvavimą atnaujinant gyvenamąją aplinką ir infrastruktūrą, skatinti diskusijas rajono plėtros tema. 

Su patvirtintu Biržų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų savivaldybės viešosioms erdvėms ir gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia

Nustatytos laikino atokvėpio paslaugų kainos

Taryba vienbalsiai pritarė papildyti Biržų  rajono  savivaldybės  tarybos  2018 m.  birželio 5 d.  sprendimą Nr.  T-136 „Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų kainų nustatymo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) 1.4 papunkčiu ir nustatė laikinino atokvėpio paslaugų kainas: 

Eil. nr.

Laikino atokvėpio paslauga

Kaina

1

Laikinas atokvėpis teikiant socialinę priežiūrą

7,16 Eur/val.

2

Laikinas atokvėpis teikiant dienos socialinę globą namuose

7,16 Eur/val.“

Atsiranda pareiškėjų, norinčių pasinaudoti laikino atokvėpio paslauga gaunant pagalbą į namus ar dienos socialinę globą namuose, todėl pritarus sprendimo projektui bus galima pradėti teikti šias paslaugas, kurios jau nuo 2021 m. vasaros pabaigos yra įtvirtintos Socialinių paslaugų kataloge. 

Laikino atokvėpio paslaugų esmė – laikinai pagelbėti atsikvėpti nuo nepertraukiamos artimojo su negalia priežiūros.

Pritarta Bendradarbiavimo su Vilniaus dailės akademija sutarčiai 

Taryba pritarė Bendradarbiavimo su Vilniaus dailės akademija sutarčiai bei įgaliojo Biržų rajono savivaldybės merą Vytą Jarecką šią sutartį pasirašyti. 

Priėmus siūlomą sprendimo projektą, bus sudarytos galimybės Savivaldybės administracijai įgyvendinant įvairius aplinkos tvarkymo, viešųjų erdvių proginio dekoravimo projektus, į pagalbą pasitelkti Vilniaus dailės akademijos atstovus. Taip pat sutarties nuostatos sudarys sąlygas praplėsti meninių renginių, parodų skaičių rajone bei sudarys sąlygas VDA studentams juose pristatyti savo kūrybą. Sutartyje numatytos veiklos prisidės prie įvairesnio kultūrinio gyvenimo rajone. Taip pat tikimasi, kad viešosiose erdvėse minimos sutarties pagrindu bus kuriami mažosios architektūros kūriniai. Be to, Biržų rajono savivaldybė, pasirašydama šią sutartį, prisidėtų VDA jaunųjų menininkų ugdymo.

Bendradarbiavimo su Vilniaus dailės akademija sutartis bus pasirašoma atsižvelgiant į kitų savivaldybių (mums žinomos – Jurbarko, Telšių) gerąsias patirtis šioje srityje.

Dėl kiekvieno konkretaus renginio ar veiklos bus pasirašomi detalūs bendradarbiavimo susitarimai. Bendradarbiavimo sutarčiai įgyvendinti gali būti naudojamos Savivaldybės biudžeto, Valstybės biudžeto bei ES lėšos.

Nustatyta tvarka, kuria vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės valdomos bendrovės, įmonės ir viešosios įstaigos įsigis, nuomos ir naudos tarnybinius automobilius

Posėdyje patvirtintos Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Biržų rajono savivaldybės valdomose bendrovėse, įmonėse ir viešosiose  įstaigose taisyklės (pridedama). Biržų rajono savivaldybės valdomų bendrovių, įmonių ir viešųjų įstaigų vadovai įpareigoti iki šio sprendimo įsigaliojimo jų vadovaujamose bendrovėse, įmonėse, viešosiose įstaigose parengti ir patvirtinti tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles, joms įgyvendinti reikalingus tvarkos aprašus, atnaujinti vadovaujančių darbuotojų ir kitų darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, sąrašus ir užtikrinti automobilių ženklinimą. 

Pakeistas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų objektų sąrašas

Posėdžio metu Biržų rajono savivaldybės taryba nusprendė pakeisti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų Biržų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašą 2021 m., patvirtintą Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-75 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais), ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Biržų rajono savivaldybės informacija