Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė). Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2022 m. Priemonei įgyvendinti Biržų rajono savivaldybėje skyrė 16 347 Eur. Mažiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 800 eurų (minimali projekto vertė), didžiausia -  3000 eurų (maksimali projekto vertė).

Lėšų paskirstymas seniūnijoms po pirmojo konkurso:

 • Biržų miesto seniūnija (7 304 Eur)
 • Nemunėlio Radviliškio seniūnija (943 Eur)
 • Parovėjos seniūnija (1 166 Eur)

Galimi pareiškėjai:

 • bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, registruotos ir veiklą vykdančios Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio ar Parovėjos seniūnijų teritorijose;
 • nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, registruotos ir veiklą vykdančios Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio ar Parovėjos seniūnijų teritorijose;
 • religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, registruotos ir veiklą vykdančios Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio ar Parovėjos seniūnijų teritorijose.

Tinkamomis finansuoti veiklos:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;
 2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 4. veikla, skirta Savanorystės metams paminėti - savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);
 5. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Savivaldybės tvarkos aprašo 5.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
 6. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 7. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Paraiškų pateikimo terminas: nuo 2022 m. birželio 21 d. iki 2022 m. liepos 4 d. 16:00 val.  Paraiškos, gautos po nurodytos datos ir laiko, nevertinamos.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką su lydraščiu pateikia Biržų rajono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu ina.romanova@birzai.lt . Informacija apie gautą ir užregistruotą paraišką bus pateikta pareiškėjui el. paštu. 

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal pridedamą paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Prie paraiškos pridedamos šių dokumentų kopijos:

 1. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
 2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pateikti privaloma);
 3. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvadijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedo 2.4. papunktyje (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
 5. kitų dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija:

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

PARAIŠKOS FORMA  (nuoroda)

PARAIŠKOS PILDYMO INSTRUKCIJA (nuoroda)

APRAŠO 5 PRIEDAS (nuoroda)

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (nuoroda)

Konsultacijas pareiškėjams darbo dienomis teikia:

 • su konkursu susijusiais klausimais: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė tel. 8 671 31927, el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt , tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Ina Romanova, tel. 8 672 31 904, el. p. ina.romanova@birzai.lt ;
 • su sąmata ir išlaidomis susijusiais klausimais: Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Indra Lapėnienė, tel. 8 450 43 146, el p. indra.lapeniene@birzai.lt .

Biržų rajono savivaldybės informacija