Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Skelbiamas konkursas Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktorės pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“ (biudžetinė įstaiga, kodas 290533950, buveinė Vilniaus g. 109, LT-41115 Biržai) skelbia konkursą Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktorės pavaduotojos ugdymui pareigoms eiti – pareigybės lygis A2, darbo užmokestis – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 12,23 – 12,27. Darbo užmokestis priklauso nuo ugdomų vaikų skaičiaus, pedagoginio darbo stažo ir veiklos sudėtingumo. Darbas pagal neterminuotą darbo sutartį (1,0 etatu).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam lygiavertį išsilavinimą ir turėti edukologijos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį, būti įgijus ikimokyklinio ir/ar pradinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją;
  2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusiųjų asmenų grupei (grupėms) švietimo įstaigoje patirtį;
  3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;
  4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
  5. išmanyti Mokyklos veiklos organizavimą, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, ugdymo tikslus, uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės ir gebėti juos taikyti praktiškai;

Privalumai:

Mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti, valdyti informaciją, rengti ataskaitas, išvadas, planuoti Mokyklos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti;

Būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, gebėti tolerantiškai bendrauti su žmonėmis, būti kūrybiškam.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą (CV).

5.Užpildytą pretendento anketą.

Prašymai dalyvauti konkurse priimami iki 2022 m. gruodžio 9 d. (10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo) el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt

Skelbimo Nr.84278  

Išsamesnė informacija tel. +370 450 31292, el. p. mokvyturelis@inbox.lt

Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ informacija