Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Skelbiamas projektų atrankos konkursas stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje


Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia projektų atrankos konkursą finansavimui gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti  bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2021 m. Priemonei įgyvendinti Biržų rajono savivaldybėje skyrė 16 983 Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 800 eurų (minimali projekto vertė), didžiausia – 3000 eurų (maksimali projekto vertė).

Lėšų paskirstymas seniūnijoms pagal Biržų rajono seniūnijose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių.

Galimi pareiškėjai: bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas.

Tinkamomis finansuoti veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių interesai ir poreikiai:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;
2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os);
5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.
 
Paraiškos priimamos nuo 2021 m. gegužės 14 d. iki 2021 m. birželio 14 d. 17 val.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką ir lydraštį pateikia Biržų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei elektroniniu paštu ina.romanova@birzai.lt.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal pridedamą paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškos forma

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata (excel)

Prie paraiškos pridedamos šių dokumentų kopijos:

1. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedas) (pateikti privaloma);

3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvadijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedo 2.4. papunktyje (pateikti privaloma, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiame papunktyje nustatytas sąlygas);
5.  aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis) (pateikti privaloma);
6. kitų dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, Savivaldybės administracijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Ina Romanova, tel. 8 672 31904, el. p. ina.romanova@birzai.lt . Biržų rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (Savivaldybės tvarkos aprašas). 

Biržų rajono savivaldybės informacija