Darbo konkursai ir atrankosSkelbiama pakaitinio valstybės tarnautojo atranka


       Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia pakaitinio valstybės tarnautojo  atranką į Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto-savivaldybės kalbos tvarkytojo (A lygis, 10 kategorija) pareigas. Pareigybė reikalinga prižiūrėti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimą, kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, konsultuoti savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais, redaguoti savivaldybės institucijų rengiamus kanceliarinius raštus (plačiau – pareigybės aprašyme).

           Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų lituanistinio darbo patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą;

4. gebėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei su savo veikla susijusių dokumentų projektus, savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą; 

5. išmanyti ir savo darbe taikyti Dokumentų rengimo taisykles;

6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis.

           Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2018 m. lapkričio 16 d. įskaitytinai pateikti šiuos dokumentus:

1.  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

          Išsamesnė informacija: tel. (8 450) 43 151, 42 126, el. p. kristina.simoniene@birzai.lt

          Informaciją, kaip tapti valstybės tarnautoju, galite rasti čia  http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.htmlhttp://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.htmlSkelbiamas konkursas Širvėnos seniūnijos seniūno pareigoms


        Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Širvėnos seniūnijos seniūno (A lygis 12 kategorija) pareigoms. Pareigybė reikalinga vadovauti seniūnijai, seniūnijos teritorijoje skatinti ir plėtoti vietos savivaldą, organizuoti, kontroliuoti ir (ar) įgyvendinti Savivaldybės institucijų sprendimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus (plačiau pareigybės aprašyme).

         Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendrąją darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo arba vadybos srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, finansų valdymą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, darbų saugą;

4. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir savo darbe taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5. dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

6. mokėti valdyti informaciją, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, kelti tikslus ir uždavinius, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kitų veiklą.

         

         Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2018 m. lapkričio 22 d. pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

          Išsamesnė informacija: Personalo skyriuje,  tel. (8 450) 43 151, 42 126,   el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt.

          Informaciją, kaip tapti valstybės tarnautoju, galite rasti čia  http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.htmlSkelbiama pakaitinio valstybės tarnautojo atranka


            Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia pakaitinio valstybės tarnautojo  atranką į Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 10 kategorija) pareigas. Pareigybė reikalinga socialinėms paslaugoms administruoti, koordinuoti seniūnijų socialinių darbo organizatorių darbą (plačiaupareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo arba socialinio darbo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, socialines paslaugas, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą;

4. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti  ir savo darbe taikyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5. mokėti dirbti kompiuteriu („MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, turėti organizacinių gebėjimų.

 

          Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2018 m. lapkričio 9 d. įskaitytinai pateikti šiuos dokumentus:

1.  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

 

Išsamesnė informacija: tel. (8 450) 43 151, 42 126, el. p. kristina.simoniene@birzai.lt

Informaciją, kaip tapti valstybės tarnautoju, galite rasti čia  http://portalas.vtd.lt/lt/apie-valstybes-tarnautoju-atranka--336.htmlSkelbiamas konkursas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus  pareigoms eiti


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį  išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ir aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

2.4. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;

3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją);

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo kategorija turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. išmanyti ir gebėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, Jungtinių tautų vaiko teisių konvenciją, kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius biudžetinės įstaigos valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

9. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.


Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (ne daugiau kaip 5 puslapiai teksto);

5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as) (užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba; užsienio kalbos mokėjimo lygį galima pasitikrinti akredituotuose kalbų centruose);

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentas pateikia dokumentus tiesiogiai Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriui (Biržai, Vytauto g. 38, 318 kab.), elektroniniu paštu kristina.simoniene@birzai.lt arba registruotu laišku nuo 2018 m. spalio 4 d. iki 2019 m. vasario 6 d. Dokumentų originalai pateikiami teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar pateikusiems kopijas, neatitinkančias originalų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentų atrankos posėdis įvyks 2019 m. vasario 20 d.

Pastaba. Pretendentai, neturintys Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų įvertinimo, kompetencijoms vertinti turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2018 m. lapkričio 9 d.) 

Informacija teikiama tel. (8 450) 43 151, 42 126, el. paštu kristina.simoniene@birzai.lt.

 

 


Skelbiamas konkursas Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus  pareigoms eiti


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį  išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ir aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

2.4. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;

3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją);

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo kategorija turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. išmanyti ir gebėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, Jungtinių tautų vaiko teisių konvenciją, kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius biudžetinės įstaigos valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

9. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (ne daugiau kaip 5 puslapiai teksto);

5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as) (užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba; užsienio kalbos mokėjimo lygį galima pasitikrinti akredituotuose kalbų centruose);

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Pretendentas pateikia dokumentus tiesiogiai Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriui (Biržai, Vytauto g. 38, 318 kab.), elektroniniu paštu kristina.simoniene@birzai.lt arba registruotu laišku nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iki 2018 m. lapkričio 27 d. Dokumentų originalai pateikiami teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar pateikusiems kopijas, neatitinkančias originalų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

Pretendentų atrankos posėdis įvyks 2018 m. gruodžio 11 d.

 

Pastaba. Pretendentai, neturintys Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų įvertinimo, kompetencijoms vertinti turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2018 m. spalio 8 d.) 

 

Informacija teikiama tel. (8 450) 43 151, 42 126, el. paštu kristina.simoniene@birzai.lt.

 

 

 


 

 

 


   


 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-02 15:50:00