Išorinės reklamos projektas

 

     

Išorinei reklamai įrengti Biržų rajono savivaldybės teritorijoje reklaminės veiklos subjektas turi gauti Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotą leidimą (toliau – Leidimas).

 

 

 

Už Leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava (toliau – rinkliava), kurios dydį nustato Savivaldybės taryba.

 

 

 

Išorinės reklamos, susijusios su ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, įrengimo Biržų rajono savivaldybės teritorijoje reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos reklamos įstatymasIšorinės reklamos įrengimo taisyklės bei Leidimų įrengti išorinę reklamą Biržų rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Leidimo išdavimo procedūras organizuoja seniūnija, kurios aptarnaujamoje teritorijoje ketinama įrengti išorinę reklamą.

 

 

 

Reklaminės veiklos subjektus išorinės reklamos įrengimo bei projektų rengimo ir jų derinimo klausimais konsultuoja Architektūros ir urbanistikos skyrius.

 

 

 

Reklaminės veiklos subjektas Išorinės reklamos projektui (toliau – Projektas) derinti Architektūros ir urbanistikos skyriui tiesiogiai ar elektroninėmis priemonėmis pateikia:

 

1. prašymą (Aprašo 3 priedas);

 

2. Projektą (3 egz., kurių vienas lieka Architektūros ir urbanistikos skyriuje, jei dokumentai pateikiami tiesiogiai), kurį sudaro:

 

2.1. titulinis lapas (objektas, užsakovas, projektuotojas, rangovas, projekto numeris, parengimo metai);

 

2.2. aiškinamasis raštas (bendrieji duomenys: adresas, bendrasis reklamos plotas; duomenys apie projektuojamus įrengti reklaminius įrenginius: iškabos ir (ar) reklamos dydis, plotas, medžiagos, apšvietimas, konstrukcijos aprašymas);

 

2.3. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;

 

2.4. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

 

2.5. išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas (vizualizacija arba fotomontažas);

 

2.6. reklaminio įrenginio brėžinys;

 

2.7. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

 

3. informaciją, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

 

4. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų – butų ir kitų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;

 

5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;

 

6. jei reklamos įrenginys ar statinys statomas inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų apsaugos zonose – inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų savininkų, valdytojų ar naudotojų raštiškas sutikimas.

 

 

 

Projektą derina Architektūros ir urbanistikos skyrius, prieš tai jį suderinęs su:

 

1. Savivaldybės kalbos tvarkytoju;

 

2. jei reklama įrengiama saugomoje teritorijoje – Biržų regioninio parko direkcija arba Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentu (kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos);

 

3. jei reklama įrengiama kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritoriniu padaliniu;

 

4. jei reklama įrengiama arčiau kaip 30 m nuo gatvių bei arčiau kaip 150 m nuo kelio ne gyvenvietėse – teritorine policijos įstaiga (padaliniu).

 

Architektūros ir urbanistikos skyrius, išnagrinėjęs pateiktą Projektą, gali nustatyti papildomus derinimus.

 

 

 

 

 

 

 Suderinti Išorinės reklamos projektai

 

 

 

Atgal

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-02 09:30:59