Prekybos viešosiose vietose taisyklės

PATVIRTINTA    Biržų rajono savivaldybės tarybos

2006 m. gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. T-249

1 priedas 

PREKYBOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prekybos viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius mažmeninės prekybos organizavimo Biržų rajono savivaldybės viešosiose vietose reikalavimus Savivaldybei priklausančioje ar valdytojo teise valdomoje teritorijoje.

2. Šių Taisyklių privalo laikytis visi įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo veiklą juridiniai ir fiziniai asmenys, prekiaujantys laikinuose statiniuose ir prie prekybos įrengimų.

3. Jeigu kitos specialiosios mažmeninės prekybos (kai kurių prekių prekybos) taisyklės nustato papildomus ar kitus prekybos tomis prekėmis reikalavimus, taikomi tų taisyklių reikalavimai.

4. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų, lauko kavinių.

Prekyba viešosiose vietose – veikla, susijusi su prekių pirkimu ir pardavimu (įskaitant antrinių žaliavų ir stiklo taros supirkimą), gamyba bei vartojimu nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų, lauko kavinėse.

Laikinieji prekybos įrenginiai – sukomplektuota ir lauke pastatyta įranga (prekystaliai, vežimėliai, stalai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos ir pan.), skirta prekybai.

Kioskas – smulkios prekybos reikmėms skirtas nedidelis lengvų konstrukcijų pastatas, kurio užimamas žemės plotas yra ne didesnis kaip 15 kv. m ir kurio dalis sienų (jų viršutinės dalys) įstiklintos ir prekyba vyksta per priekinėje sienoje esančią vitrinos angą.

Paviljonas - įvairios paskirties lengvų konstrukcijų pastatas, kurio dalis ar visos sienos įstiklintos ir kuris yra atskiras statinys ar priestatas prie kito pastato, tačiau turintis atskirą įėjimą ir atskirą stogą.

Lauko kavinė – lauke poilsio ir turizmo sezono metu įrengtas laikinasis nesudėtingų lengvų konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, gėlinės ir kt.), kurie skirti viešojo maitinimo paslaugoms teikti ir kurie išmontuojami pasibaigus poilsio ir turizmo sezonui.

Pardavėjas – asmuo (juridiniai asmenys ir verslo liudijimą įsigiję fiziniai asmenys, taip pat fiziniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę prekiauti be verslo liudijimų), parduodantis prekes vartotojui viešosiose vietose.

II. MAŽMENINĖS PREKYBOS VIEŠOSIOSE VIETOSE BŪDAI

5. Mažmeninės prekybos viešosiose vietose (toliau – prekybos) būdai yra šie:

5.1. prekyba prie prekystalių, vežimėlių ir kitų laikinų prekybos įrengimų (prekės ir jų atsargos turi būti laikomos prekybos įrangoje); 

5.2. prekyba kioskuose, paviljonuose, prekybai pritaikytuose automobiliuose ar automobilių priekabose;

5.3. prekyba lauko kavinėse;

5.4. prekyba renginių, švenčių, ekspozicijų, parodų metu;

5.5. išvežiojamoji, išnešiojamoji prekyba;

5.5. kiti teisės aktais nedraudžiami prekybos būdai.

III. PREKYBOS REGLAMENTAVIMAS IR APRIBOJIMAI

6. Leidimą prekiauti viešojoje vietoje išduoda seniūnijos, kurioje yra prekybos vieta, seniūnas. Biržų m. konkrečias prekybai skirtas vietas nustato specialiai tam Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Prieš išduodant leidimą prekybos vietą bei joje naudojamą įrangą būtina  suderinti su rajono architektu. Prieš išduodant leidimą naudotis viešo naudojimo objektais, kuriuos valdytojo teise valdo įstaigos, būtina suderinti su šiomis įstaigomis.

7. Asmenys, norintys įsigyti leidimą prekiauti viešosiose vietose, pateikia seniūnui prašymą, kuriame nurodomas įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, kodas, adresas, telefono numeris, prekių asortimentas, o taip pat suderinimus, nurodytus Taisyklių 6 punkte. Asmenys, pageidaujantys prekiauti maisto produktais, privalo pateikti Biržų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą pažymėjimą.

8. Viešosiose vietose prekiauti draudžiama:

8.1. prekėmis, kurių mažmeninė prekyba yra uždrausta įstatymų ir kitų teisės aktų;

8.2. maisto prekėmis, jeigu pasibaigęs jų tinkamumo vartoti terminas;

8.3. nefasuotomis maisto prekėmis, išskyrus vaisius ir daržoves;

8.4. namų sąlygomis pagamintais maisto produktais;

8.5. nuodingomis ar pavojingomis žmogui ir aplinkai medžiagomis;

8.6. šaunamaisiais, šaltaisiais ginklais, kariniais reikmenimis, pirotechnikos priemonėmis;

8.7. vaistais, narkotinėmis medžiagomis ir jų žaliavomis;

8.8. sekso reikmenimis, erotinio pobūdžio prekėmis ir suvenyrais, erotinio ir smurtinio pobūdžio spaudos leidiniais, kino filmais ir videofilmais, erotinio ir smurtinio pobūdžio smulkiais spaudiniais (kortomis, reklaminiais lankstinukais, atvirukais, paveiksliukais, lipdukais ir kt.).

9. Licencijuojama veikla (prekyba alkoholiniais gėrimais), vykdoma renginių metu, turi būti suderinta su renginio organizatoriumi.

IV. PARDAVĖJO PAREIGOS

10. Pardavėjas prekybos vietoje privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, verslo liudijimą (asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas) ar darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius dokumentus, seniūno išduotą leidimą, Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (jei tų prekių prekybai jis yra privalomas).

11. Pardavėjai  privalo  laikytis prekių pardavimo ypatumų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintose Mažmeninės prekybos taisyklėse (Žin., 2001, Nr. 51-1778; 2005, Nr. 87-3263).

12. Pardavėjai, prekiaujantys maisto prekėmis, privalo laikytis švaros ir higienos reikalavimų, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN15:2005 ,,Maisto higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023).

13. Parduodamos prekės turi būti ženklinamos  Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių)  ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse nustatyta tvarka (Žin., 2002, Nr. 50-1927).

14. Maisto prekių ir žaislų pardavėjai privalo tikrintis sveikatą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarime Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, sąrašo ir šių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 41-1294).

15. Svarsčiai, svarstyklės ir kiti matavimo prietaisai, naudojami prekių masei, tūriui, ilgiui nustatyti, turi būti su galiojančiu patikros žymeniu ir tikti pagal matavimo ribas ir tikslumą. Matavimo prietaisai tikrinami Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka.

V. REIKALAVIMAI PREKYBOS VIETAI

16. Prekybos vietoje naudojama įranga turi būti visiškai sukomplektuota, švari, tvarkinga, nesurūdijusi, nesulankstyta, nudažyta projekte numatytomis spalvomis.

17. Prekybos vietoje privalo būti šiukšlių dėžė. Kai prekiaujama kioskuose, paviljonuose, iš prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų bei lauko kavinėse ne prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių, turi būti sudaroma sutartis su atliekas tvarkančia įmone.

18.  Draudžiama prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio ir panašiai.

19.  Prekės ir jų atsargos turi būti laikomos tik prekybos įrangoje.

20. Prekybos vietoje privalo būti iškaba, kurioje nurodytas įmonės pavadinimas arba verslo liudijimą įsigijusio asmens vardas, pavardė ir įsigyto verslo liudijimo numeris. Asmenys, kuriems verslo liudijimas nėra privalomas, iškaboje nurodo savo vardą ir pavardę. Šie duomenys iškaboje nurodomi pardavėjo pasirinktu būdu, tačiau jie turi būti pirkėjų matomi.

VI. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

21. Pirkėjų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintos Mažmeninės prekybos taisyklės (Žin., 2001, Nr. 51-1778; 2005, Nr. 87-3263).

VII. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

22. Maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų vykdymo kontrolę atlieka Biržų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, ne maisto prekių prekybos kontrolę atlieka Ne maisto produktų inspekcija teisės aktų nustatyta tvarka. Biržų rajono policijos komisariatas, Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija vykdo kontrolę pagal savo kompetenciją.

23. Pardavėjas  privalo:

23.1. teikti informaciją ir parodyti dokumentus kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojams;

23.2. prireikus leisti kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojams paimti maisto prekių pavyzdžius laboratoriniam tyrimui.

24. Pardavėjas, kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nustatytais terminais pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias institucijas ir įstaigas.

25. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

___________________

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-18 10:53:47