Bendrojo naudojimo objektų administravimas

Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektams valdyti, naudoti, prižiūrėti, remontuoti ir kitaip tvarkyti butų ir kitų patalpų savininkai gali pasirinkti šias valdymo formas:

• įsteigti daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendriją;

• sudaryti jungtinės veiklos sutartį;

• pasirinkti administratorių (administratorių skiria savivaldybė):

 

 

TEISĖS AKTAI, REGALMENTUOJANTYS DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (4 knyga, 5 skyrius, 4 skirsnis)

2. Administravimo nuostatai

3. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas

4. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

5. Pavyzdinė daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma

6. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas

7. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas ir jo priedai

8. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinės taisyklės

9. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka

10. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T-187 priimtas Biržų rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašas

11. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-185 patvirtinti Biržų rajono savivaldybėje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros maksimalūs tarifai

 

       DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PILDYTI DAUGIABUČIO NAMO VALDYTOJAS (bendrijos pirmininkas, JVS įgaliotas asmuo ar paskirtas administratorius):

 
 
 

Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo

        Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6bec1dc051ca11e884cbc4327e55f3ca

       Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalyje nustatyta: „Kai daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, statinio techninės priežiūros maksimalų tarifą, vadovaudamasi Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtinta daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, tvirtina savivaldybės taryba“.

      Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-185 „Dėl Biržų rajono savivaldybėje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų statinio techninės priežiūros maksimalaus tarifo patvirtinimo" patvirtinti Biržų rajono savivaldybėje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų statinio techninės priežiūros maksimalūs tarifai, kai daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

2018 m. rugsėjo 27 d. Biržų rajono tarybos sprendimas Nr. T-185 (su priedu)


 
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. A-957 "Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, renkantis bendrojo naudojimo objektų  administratorių, balsų skaičiavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo " sudaryta Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, renkantis bendrojo naudojimo objektų administratorių, balsų skaičiavimo komisija ir patvirtintas jos darbo reglamentas.
 

INFORMACIJA APIE PASKIRTUS ADMINISTRATORIUS: 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO IR PROTOKOLAI:

2020-09-04 įsakymas Nr. A-712 Dėl bendrojo naudojimo objektų J. Janonio 27, Biržuose, S. Nėries 1 ir B. Sruogos g. 3, Vabalninke, administratoriaus skyrimo


2020 m. rugpjūčio 14 d. Butų ir kitų patalpų savininkų J. Janonio g. 27, Biržai, pakartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

2020 m. rugpjūčio 14 d. Butų ir kitų patalpų savininkų B. Sruogos g. 3, Vabalninko mstl., Biržų r., pakartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

2020 m. rugpjūčio 14 d. Butų ir kitų patalpų savininkų S. Nėries g. 1, Vabalninko mstl., Biržų r., pakartotinio balsavimo rašttu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

2020 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A-576

2020 m. birželio 25 d. Butų ir kitų patalpų savininkų S. Nėries g. 1, Vabalninko mstl., Biržų r., balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

2020 m. birželio 25 d. Butų ir kitų patalpų savininkų B. Sruogos g. 3, Vabalninko mstl., Biržų r., balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

2020 m. birželio 25 d. Butų ir kitų patalpų savininkų J. Basanavičiaus g. 64B, Biržai, balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

2020 m. birželio 25 d. Butų ir kitų patalpų savininkų J. Basanavičiaus g. 64A, Biržai, balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

2020 m. birželio 25 d. Butų ir kitų patalpų savininkų J. Janonio g. 27, Biržai, balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

2020 m. birželio 25 d. Butų ir kitų patalpų savininkų J. Nastopkos g. 14, Biržai, balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

2020 m. birželio 25 d. Butų ir kitų patalpų savininkų J. Nastopkos g. 12, Biržai, balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas


2020 m. sausio 16 d. Nr. A-37

2019 m. gruodžio 9 d. Nr. A-960

2019 m. gruodžio 9 d. Nr. A-959

2019 m. spalio 25 d. Nr. A-826

2019  m. spalio 23 d. Nr. A-820

2019 m. rugsėjo 13 d. Nr. A-694

2019 m. rugsėjo 10 d. Nr. A-678

2019 m. rugsėjo 10 d. Nr. A-677

2019 m. rugpjūčio 20 d. Nr. A-612

2019 m. rugpjūčio 2 d. Nr. A-577

2019 m. rugpjūčio 2 d. Nr. A-578

2019 m. liepos 5 d. Nr. A-519

2019 m. liepos 5 d. Nr. A-520

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-04 14:22:48