Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos „Vaiko užuovėja“ direktoriaus pareigoms užimti 2019-07-11

Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos  „Vaiko užuovėja“   (toliau – Viešoji įstaiga) direktoriaus pareigoms užimti. „Vaiko užuovėja“ yra Viešoji įstaiga, kurios steigėjas ir savininkas yra Biržų rajono savivaldybės taryba, buveinė – Liepų g. 6, Medeikių k., Biržų r. sav., įstaigos kodas – 155324419.

Darbo pobūdis ­– vadovauti viešajai įstaigai, organizuoti jos veiklą, užtikrinti įstatuose nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą, vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas (plačiau – pareigybės aprašyme).

 Kvalifikaciniai reikalavimai:

Bendrieji reikalavimai:
1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (privaloma baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.);

3. turėti ne žemesnį kaip  aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4. turėti  ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį arba ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį  teisės, visuomenės saugumo, socialinio darbo arba švietimo srityje;

Specialieji  reikalavimai:

1. žinoti, išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį, Darbo kodeksus, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Korupcijos prevencijos, Viešojo administravimo, Viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Socialinių paslaugų įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Strateginio planavimo metodiką ir kitus dokumentus, reglamentuojančius socialinių paslaugų organizavimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, vaiko teisių apsaugą,  darbo santykių reguliavimą;

2. turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti Įstaigos darbą, būti orientuotam į tikslus, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3. mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis;

4. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html.) turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

5. Vadovaujamo darbo patirtį pagrindžiančius dokumentus;

6. Užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo priedą);

7. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje iki 2019 m. liepos 25  d.

Išsamesnė informacija Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo  skyriuje,  314 kab., Vytauto g. 38, Biržai, tel. (8 450) 42 121,  el. p. dale.naudziene@birzai.lt


Biržų rajono savivaldybės informacija

Dalintis Facebook