Komitetai

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETAS:

 

Tomas Četvergas (pirmininkas)

Ramunė Čigienė (pirmininko pavaduotoja)

Arūnas Anskinas     

Audronė Garšvaitė

Aurelija Sindriūnė

 

● teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos rezultatų;

● siūlo Savivaldybės tarybai atleisti Savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

● svarsto Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;

● įvertina Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia Savivaldybės tarybai;

● svarsto Savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl jo (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos;

● siūlo Savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei Savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

● periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos planas, Savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių arba Savivaldybės tarybą dėl Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) reikalavimų įvykdymo;

● dirba pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pabaigoje už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai.


 

INVESTICIJŲ, VERSLO, TURIZMO VYSTYMO, EKONOMIKOS IR  BIUDŽETO KOMITETAS:

Aidas Vaitkevičius (komiteto pirmininkas);

Sigutis Štrėmas (komiteto pirmininko pavaduotojas);

Mindaugas Balčiūnas;

Audronė Garšvaitė;

Viktoras Kurganovas;

Linas Vaitkevičius;

Irutė Varzienė.

 

Svarstyto, teikia pasiūlymus ir išvadas šiais klausimais:

● biudžeto sudarymas, biudžeto tikslinimas, papildomų bei planą viršijančių biudžeto pajamų ir kitų lėšų paskirstymas bei tikslinės paskirties fondų sudarymas ir naudojimas; biudžeto asignavimų biudžetinėms įstaigoms skirstymas;

● paskolų ėmimas ir garantijų teikimas už ilgalaikes paskolas;

● strateginio planavimo savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimas;

● verslo plėtra, investicijos;

● sąlygų verslo plėtrai sudarymas,

● savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų rengimas;

investicijų pritraukimas ir turizmas;

● partnerystė su privačiais subjektais; viešųjų pirkimų sąlygų, būdo ir pagrindinių sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygų tvirtinimas;

● prekybos ir paslaugų teikimo, leidimų ir licencijų išdavimo tvarka;

● materialiojo turto paskirstymas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;

● uždarųjų akcinių bendrovių bei viešųjų įstaigų finansinės ataskaitos;

● kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais nustatymas, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas;

● mokesčių, rinkliavų ir kitos įstatymų nustatytos lengvatos savivaldybės biudžeto sąskaita nustatymas;

● subsidijų ir kompensacijų skyrimas naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms;

● administracijos struktūra, funkcijos ir darbo užmokesčio fondas;

● nepriklausomas auditas savivaldybės įstaigose ar savivaldybės kontroliuojamose įmonėse.

 

 

SOCIALINIŲ REIKALŲ,  SVEIKATOS APSAUGOS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS:

Stasė Eitavičienė;

Adolfas Rinkūnas (komiteto pirmininkas);

Arūnas Butėnas (komiteto pirmininko pavaduotojas);

Dalius Jakubėnas;

Gražina Kučinskienė.

 

 

Svarsto, teikia pasiūlymus ir išvadas šiais klausimais:

●  socialinės paramos teikimas;

● socialinių paslaugų įstaigų išlaikymas;

●  sąlygų socialiniam integravimui sudarymas;

● sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas;

● gyventojų sveikatos priežiūros, sergamumo prevencijos, ligonių, neįgaliųjų ir senelių slaugos organizavimas, sanitarijos ir higienos reikalavimų įgyvendinimas;

● sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir rėmimas;

●  paramos būstui įsigyti tvarkymas bei socialinių būstų suteikimas;

● alkoholio ir tabako reklamos kontrolė;

● sanitarijos ir higienos taisyklių, švaros ir tvarkos užtikrinimas;

● socialiai remtinų asmenų rūpybos, priežiūra ir aptarnavimas;

● labdaros renginių organizavimas;

●  viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinė atskaitomybė;

● bendrųjų ilgalaikių socialinių, demografinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos programų projektai;

● valstybės socialinių programų tikslinių lėšų paskirstymas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;

● socialinio būsto fondo formavimas;

● savivaldybės socialinės plėtros programos tvirtinimas;

●  socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimas;

●  bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis;

● neįgalių gyventojų socialinis integravimas į bendruomenę;

● socialinės paskirties įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra;

● kompensacijų nustatymas tam tikroms vartotojų grupėms, papildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimas iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas;

● keleivių vežimo organizavimas;

● triukšmo prevencija ir mažinimo priemonės;

●  taisyklės, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė.

● strateginio planavimo savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimas.

 

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS:

Arūnas Anskinas (komiteto pirmininkas);

Aurelija Sindriūnė (komiteto pirmininko pavaduotoja);

Tomas Četvergas

Ramunė Čigienė;

Almantas Bružas;

Dominyka Tribienė.

 

 

Svarsto, teikia pasiūlymus ir išvadas šiais klausimais:

● ikimokyklinis vaikų ugdymas, bendrojo ugdymo organizavimas, neformalusis ugdymas, profesinis mokymas;

● maitinimo paslaugų teikimas ugdymo įstaigose;

● savivaldybės biudžeto lėšomis išlaikomų švietimo, kultūros ir sporto įstaigų steigimas, reorganizavimas bei likvidavimas;

● kūno kultūros ir sporto plėtojimas;

● moksleivių nemokamas pavėžėjimas;

● vaikų ugdymo kokybės užtikrinimas švietimo sistemoje

● bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas;

● savivaldybės ilgalaikių kultūrinių, demografinių ir kitų programų projektų rengimo;

● jaunimo politikos koncepcijos įgyvendinimas;

● kūno kultūros ir sporto plėtojimas, sveikos gyvensenos propagavimas,

● saugomų teritorijų steigimas;

● kraštotyros darbo organizavimas;

● savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimas;

● kultūros vertybių bei saugomų teritorijų tvarkymas;

● savivaldybės ryšių su užsienio institucijomis plėtojimas;

● turizmo ir poilsio organizavimas;

● savivaldybės simbolių ir jų naudojimo tvarkos tvirtinimas;

● strateginio planavimo savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimas.

 

 

TERITORIJŲ VYSTYMO, APLINKOS APSAUGOS, MIESTO ŪKIO IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAS:

Dalius Drevinskas (komiteto pirmininkas);

Vilus Trečiokas (komiteto pirmininko pavaduotojas);

Kęstutis Armonas

Skirmantė Griciūnienė;

Alfridas Jozėnas;

Petras Narkevičius.

 

Svarsto, teikia pasiūlymus ir išvadas šiais klausimais:

● strateginio planavimo savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimas;

●  teritorijų planavimas, planų įgyvendinimas;

● siūlymų keisti savivaldybės teritorijos ribas, sudaryti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų pavadinimus, teritorijų ribas;

● seniūnijų steigimas, panaikinimas ir jų skaičiaus nustatymas,  pavadinimų seniūnijoms suteikimas ir jų keitimas, teritorijų priskyrimas seniūnijoms,  seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymas ir keitimas;

●  gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimas ir jų keitimas;

●  melioracijos ir hidrotechnikos statinių darbai;

● kaimo plėtra ekonominiu, ekologiniu, socialiniu ir etninės kultūros požiūriu;

●  aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga;

● reikalavimų statiniams ir sklypams nustatymas;

● statinių naudojimo priežiūra bei statybos leidimų išdavimas;

● žemės ir kito turto valdymas;

● šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo organizavimas;

● atliekų tvarkymo sistemų diegimas;

● kelių priežiūra ir saugus eismas;

●  adresų suteikimas ir keitimas;

● viešieji darbai.

 


INVESTICIJŲ, VERSLO, TURIZMO VYSTYMO, EKONOMIKOS IR  BIUDŽETO; SOCIALINIŲ REIKALŲ,  SVEIKATOS APSAUGOS IR TEISĖTVARKOS;   ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO; TERITORIJŲ VYSTYMO, APLINKOS APSAUGOS, MIESTO ŪKIO IR KAIMO REIKALŲ KOMITETAI:

 

● kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai ir mero potvarkiai pagal komiteto kompetenciją, kaip atsižvelgiama į komiteto rekomendacijas ir pasiūlymus;

● pagal kompetenciją nagrinėja jam adresuotų gyventojų, juridinių asmenų ir visuomeninių organizacijų pasiūlymus bei skundus, prireikus su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos Savivaldybės administracijos direktoriui, merui arba pateikti svarstyti Tarybai;

● išklauso Savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių  ir organizacijų informaciją apie Tarybos sprendimų vykdymą;

● svarsto Savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą;

● preliminariai nagrinėja, teikia pasiūlymus bei išvadas visais Savivaldybės tarybai teikiamais svarstyti klausimais bei inicijuoti, rengti, teikti svarstyti Savivaldybės tarybai Savivaldybės tarybos sprendimų projektus savo kompetencijos klausimais.

 

 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-05 13:13:13