JAUNIMO POLITIKOS SRITYS, UŽDUOTYS IR REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI 2018 M.

2018 METAIS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBEI REKOMENDUOJAMOS ĮGYVENDINTI JAUNIMO POLITIKOS SRITYS, UŽDUOTYS IR REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI

Sritys

Užduotys

Rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai ir kokybiniai)

Pasirinktos nacionaliniu mastu išskirtos prioritetinės veiklos sritys

1. Mobiliojo darbo su jaunimu plėtra

1.1. Sudaryti sąlygas mobiliojo darbo su jaunimo veiklai ir jos plėtrai (užtikrinti finansavimą, sukurti teisinę bazę, įtraukti į planavimo dokumentus ir t.t.).

1.1.1. Atlikta mobiliojo darbo su jaunimu vietos (-ų)  (aplinkos), kur galėtų vykti mobilusis darbas su jaunimu analizė  (gyventojų skaičius, vietų skaičius, jaunų žmonių/lankytojų galimas skaičius ir pan.).

1.1.2. Mobiliojo darbo su jaunimu plėtra uždavinio arba priemonės forma įtraukta į Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus (rajono strateginis planas, trimečiai strateginiai planai).

2. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimas ir plėtra

2.1. Sudaryti sąlygas atvirųjų jaunimo centrų / atvirųjų jaunimo erdvių veiklai ir jos plėtrai.

 

 

 

 

2.2. Įsteigti atvirąjį jaunimo centrą, veikiantį atvirojo darbo su jaunimu principais.

2.3. Užtikrinti atvirųjų jaunimo centrų / atvirųjų jaunimo erdvių teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę.

2.1.1. Atvirojo darbo su jaunimu plėtra (atviro jaunimo centro ir (ar) atvirosios jaunimo erdvės steigimas ir finansavimas) uždavinio arba priemonės forma įtraukti į Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus (rajono strateginis planas, trimečiai strateginiai planai).

2.1.2. Parengta ir patvirtinta Savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir (ar) atvirųjų jaunimo erdvių veiklos finansavimo tvarka (pavyzdžiui, programinis finansavimas).

2.1.3. Įsteigtas ir nuosekliai finansuojamas 1 papildomas  jaunimo darbuotojo etatas, skirtas atvirajam darbui su jaunimu. Iš viso metų pabaigoje savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai finansuojamų jaunimo darbuotojų etatų skaičius – 2.

2.2.1. Įsteigtas atvirasis jaunimo centras, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu. Iš viso metų pabaigoje Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų, vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu, skaičius – 1.

2.3.1. Įvertinta atvirųjų jaunimo erdvių veikla ir jos atitikimas atvirosioms jaunimo erdvėms keliamiems reikalavimams pagal patvirtintus aprašus (Departamento metodika) ir kitus teisės aktus, pateikti rekomendaciniai siūlymai atvirosioms jaunimo erdvėms dėl efektyvesnės veiklos vykdymo. Įvertintų erdvių skaičius: 2.

2.3.2. Patvirtintas ir naudojamas Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas (pagal Departamento rekomendacijas).

2.3.3. Su atviruoju jaunimo centru / atvirąja jaunimo erdve, finansuotu (-ais) arba kofinansuotu (-ais) savivaldybės biudžeto lėšomis, aptartas ir suderintas metinis veiklos planas bei planuojami pasiekti rezultatai ir jų kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai.

2.3.4. Atvirųjų jaunimo centrų ar (ir) atvirųjų jaunimo erdvių, finansuotų arba kofinansuotų Savivaldybės biudžeto lėšomis fiksuojami rodikliai:

-          bendras lankytojų skaičius,

-          unikalių lankytojų skaičius,

-          nuolatinių lankytojų skaičius (lankytojai, kurie lankosi bent 1 kartą per savaitę).

3. Jaunimo savanoriškos veiklos plėtra

3.1. Skatinti jaunimo savanorius priimančias organizacijas.

 

 

3.2. Sudaryti sąlygas jaunimo savanoriškos veiklos įgyvendinimui savivaldybėje.

3.1.1. Naujai akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų skaičius – mažiausiai 1.

3.1.2. Pakartotinai akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų skaičius – mažiausiai 6.

3.1.3. Bendras akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų skaičius metų pabaigoje – mažiausiai 7.

3.2.1. Atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, dalyvaujama Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo savivaldybėje procesuose.

4. Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų (toliau - SJRT) veiklos palaikymas ir užtikrinimas, sprendžiant jaunimui, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms aktualius klausimus

4.1. Užtikrinti efektyvų Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą.

4.2. Užtikrinti jaunų žmonių interesų atstovavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus.

4.1.1. Užtikrintas SJRT veiklos planavimas ir viešinimas (pavyzdžiui, metiniai veiklos planai, posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos skelbiamos internete).

 

4.2.2. Įsivertinus jaunimo politikos situaciją Savivaldybėje, teikiamos rekomendacijos, išvados suinteresuotiems adresatams.

4.2.4. Pateiktos nuomonės ar (ir) pasiūlymai Savivaldybės tarybai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos klausimais – 2.

4.2.1. SJRT jaunimo atstovai renkami viešai organizuoto visuotinio jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkimo metu (tais atvejais, kai savivaldybėje nėra registruotos regioninės jaunimo organizacijų tarybos arba ji nedeleguoja atstovų).

Kitos veiklos sritys

5. Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu

5.1. Užtikrinti nuoseklų ir efektyvų jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje.

5.1.1. Savivaldybės trimečiame strateginiame veiklos plane Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programoje išskirtas atskiras uždavinys nurodant: įgyvendinti jaunimo politiką.

6. Jaunimo informavimas ir konsultavimas

6.1. Vystyti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas.

6.1.1. Užtikrinta jaunimo informavimo ir konsultavimo taško veiklos kokybė bei metodinis palaikymas.

7. Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas

7.1. Bendradarbiauti įgyvendinant Europos savanorių tarnybos (toliau - EST) programą Savivaldybėje.

 

 

7.1. Dalyvaujama susitikimuose su EST savanorius priimančiomis ir koordinuojančia organizacijomis (mažiausiai 2).

7.2. Bendradarbiaujama su EST savanorius priimančiomis ir koordinuojančia organizacijomis organizuojant tarptautinę savanorių dieną Savivaldybėje.

7.3. EST savanorių veiklos Biržų rajone viešinimas, jaunų žmonių informavimas apie „Erasmus+“ galimybes.

7.4. EST savanoriai informuoti apie aktualius renginius, galimas veiklas bei laisvalaikio galimybes Savivaldybėje, supažindinami su veikiančiomis jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis ir įstaigomis.

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-23 16:21:01