2011-2013 m. strateginio veiklos plano rengimasPARENGTAS SAVIVALDYBĖS 2011 - 2013 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Biržų rajono plėtros strateginio plano atnaujinimas ir Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-51-008), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Biržų rajono savivaldybės lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Įgyvendinant šį projektą, parengtas Biržų rajono savivaldybės 2011–2013 m. strateginis veiklos planas, kuris detalizuoja ir papildo Biržų rajono plėtros strateginį planą, laikantis strateginiame plane apibrėžtų tikslų bei atsižvelgiant į aplinkos ir vidaus pokyčius. Rengiant strateginį veiklos planą parengtos šešios programos, kuriose nustatyti tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), vertinimo kriterijai, jų reikšmės, asignavimai ir vykdytojai.

Strateginio veiklos plano programos – tai esminė strateginio veiklos plano dalis, skirta Biržų rajono savivaldybės strateginiams tikslams įgyvendinti. Su parengtu Strateginio veiklos plano projektu galima susipažinti Biržų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriuje, Savivaldybės interneto svetainėje, taip pat savo nuomonę pareikšti el. paštu zita.marcinkeviciute@birzai.lt

Savivaldybės strateginis veiklos planas


RENGIAMAS SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Biržų rajono plėtros strateginio plano atnaujinimas ir Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-51-008, toliau – Projektas), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Biržų rajono savivaldybės lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Viena iš Projekto veiklų – Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas. Įgyvendinant Projektą, parengta Biržų rajono savivaldybės 2011–2013 m. strateginio veiklos plano esamos būklės ir SSGG (stiprybės ir silpnybės, galimybės ir grėsmės) analizė, kurią rengiant išnagrinėtos problemos, įvertinti valdymo srities plėtrai svarbūs veiksniai ir galimos ateities plėtros tendencijos. Analizės rezultatai naudojami Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano programų tikslams, uždaviniams ir siektiniems rezultatams nustatyti. Su strateginio plano rengimo procesu galima susipažinti Biržų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriuje.


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-01 16:30:55