Darbo konkursai ir atrankos

 


Paskelbti konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas:

1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (teisininko)  (pareiginės algos koeficientas 7,4) (skelbimo Nr. 44098).
Pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės administracijos priimamų sprendimų teisėtumą viešųjų pirkimų srityje, vykdyti viešųjų pirkimų dokumentų (sutarčių projektų, sutarčių) teisinį vertinimą bei atstovauti Savivaldybės interesus santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis teismuose ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose.
Specialieji reikalavimai:
1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldos kompetenciją, civilinius teisinius santykius, civilinį, baudžiamąjį ir administracinį procesus, valstybės tarnybą, darbo teisę, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus;
4. mokėti dirbti kompiuteriu („MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
5.  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką bei gebėti juos taikyti praktiškai;
6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti informaciją, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, kelti tikslus ir uždavinius.

2. Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (viešųjų ryšių) (pareiginės algos koeficientas 7,4) (skelbimo Nr. 44097).
Pareigybė reikalinga Savivaldybės viešųjų ryšių politikai įgyvendinti, viešosios informacijos vadybai vykdyti, vidinei komunikacijai užtikrinti.
Specialieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį  išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių arba žurnalistikos, arba vidaus administravimo srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, informacijos teikimą;
4. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo, bendravimo, darbo komandoje gebėjimų;
5. išmanyti visuomenės informavimo būdus ir priemones, viešųjų ryšių veiklos ir įvaizdžio formavimo principus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
7. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
8. gebėti valdyti informaciją, rengti analizes ir išvadas, teikti pasiūlymus, parinkti tinkamas komunikacijos formas ir kanalus;
9. gebėti kūrybiškai derinti įvairias komunikacines veiklas, planuoti jų panaudojimą, prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų ir aplinkos.

3. Architektūros ir urbanistikos skyriaus savivaldybės vyriausiojo architekto (vyriausiojo specialisto) (pareiginės algos koeficientas 10) (skelbimo Nr. 44096).
Pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme bei kituose teisės aktuose savivaldybės kompetencijai priskirtoms funkcijoms architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse vykdyti.
Specialieji reikalavimai:
1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines menų studijų srities architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:
2.1. Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);
2.2. Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
2.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
2.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, žemėtvarką ir kraštotvarką bei geodeziją ir kartografiją;
4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;
5. mokėti dirbti kompiuteriu (,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą.

4. Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas 7) (skelbimo Nr. 44095).
Pareigybė reikalinga Biržų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir infrastruktūros objektų techninės bei naudojimo priežiūros, remonto ir statybos darbams organizuoti.
Specialieji reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės arba fizinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos darbus, kelių priežiūrą, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sutarčių sudarymą, dokumentų valdymą;
3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių.

Prašymai dalyvauti Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VTD) vykdomuose konkursuose į valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Skelbimai paskelbti 2020 m. kovo 19 d.
Publikuojami iki 2020 m. balandžio 2 d.

Dokumentų pateikimo būdas:    el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/


Išsamesnė informacija apie konkursus:    
Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
    Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 5) 271 73 82,
el. p. kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
    

Skelbiami konkursai į Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktoriaus ir Biržų rajono Papilio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas nuo 7,6 iki 11,37 (baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ir aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;                   

4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją);

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo kategorija turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba; 

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (ne daugiau kaip 5 puslapiai teksto);

5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as) (užsienio kalbos mokėjimo lygį galima pasitikrinti akredituotuose kalbų centruose) (užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba);

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Pretendentas pateikia dokumentus tiesiogiai Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriui (Biržai, Vytauto g. 38, 314 kab.) arba registruotu laišku (adresu: Biržų rajono savivaldybės Personalo skyriui, Vytauto g.38, Biržai) arba elektroniniu paštu dale.naudziene@birzai.lt iki  2020 m. liepos 29 d.  Dokumentų originalai pateikiami teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar pateikusiems kopijas, neatitinkančias originalų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentų atrankos posėdis įvyks 2020 m. rugpjūčio 12 d.

Pastaba. Pretendentai, neturintys Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų įvertinimo, kompetencijoms vertinti turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2020 m. balandžio 22 d.) 

Informacija teikiama tel. (8 450) 42 121, el. paštu dale.naudziene@birzai.lt arba (8 450) 42 126, el.paštu inga.kuciene@birzai.lt.


Paskelbti konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas Biržų rajono savivaldybės administracijoje:

 

Paskelbti konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas Biržų rajono savivaldybės administracijoje:

 

 1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (teisininko)  (pareiginės algos koeficientas 7,4) (skelbimo Nr. 44098).

 

Pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės administracijos priimamų sprendimų teisėtumą viešųjų pirkimų srityje, vykdyti viešųjų pirkimų dokumentų (sutarčių projektų, sutarčių) teisinį vertinimą bei atstovauti Savivaldybės interesus santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis teismuose ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose.

 

Specialieji reikalavimai:

 

1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);

 

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

 

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldos kompetenciją, civilinius teisinius santykius, civilinį, baudžiamąjį ir administracinį procesus, valstybės tarnybą, darbo teisę, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus;

 

4. mokėti dirbti kompiuteriu („MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

 

5.  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką bei gebėti juos taikyti praktiškai;

 

6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti informaciją, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, kelti tikslus ir uždavinius.

 

 

 

2. Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (viešųjų ryšių) (pareiginės algos koeficientas 7,4) (skelbimo Nr. 44097).

 

Pareigybė reikalinga Savivaldybės viešųjų ryšių politikai įgyvendinti, viešosios informacijos vadybai vykdyti, vidinei komunikacijai užtikrinti.

 

Specialieji reikalavimai:

 

1. turėti aukštąjį universitetinį  išsilavinimą;

 

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių arba žurnalistikos, arba vidaus administravimo srityje;

 

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, informacijos teikimą;

 

4. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo, bendravimo, darbo komandoje gebėjimų;

 

5. išmanyti visuomenės informavimo būdus ir priemones, viešųjų ryšių veiklos ir įvaizdžio formavimo principus, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

 

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

 

7. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

 

8. gebėti valdyti informaciją, rengti analizes ir išvadas, teikti pasiūlymus, parinkti tinkamas komunikacijos formas ir kanalus;

 

9. gebėti kūrybiškai derinti įvairias komunikacines veiklas, planuoti jų panaudojimą, prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų ir aplinkos.

 

 

 

3. Architektūros ir urbanistikos skyriaus savivaldybės vyriausiojo architekto (vyriausiojo specialisto) (pareiginės algos koeficientas 10) (skelbimo Nr. 44096).

 

Pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme bei kituose teisės aktuose savivaldybės kompetencijai priskirtoms funkcijoms architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse vykdyti.

 

Specialieji reikalavimai:

 

1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines menų studijų srities architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

 

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:

 

2.1. Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);

 

2.2. Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

 

2.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

 

2.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;

 

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, žemėtvarką ir kraštotvarką bei geodeziją ir kartografiją;

 

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;

 

5. mokėti dirbti kompiuteriu (,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

 

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą.

 

 

 

4. Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas 7) (skelbimo Nr. 44095). 

 

Pareigybė reikalinga Biržų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir infrastruktūros objektų techninės bei naudojimo priežiūros, remonto ir statybos darbams organizuoti.

 

Specialieji reikalavimai:

 

1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės arba fizinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

 

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos darbus, kelių priežiūrą, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sutarčių sudarymą, dokumentų valdymą;

 

3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

 

4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių.

 

 

 

Prašymai dalyvauti Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VTD) vykdomuose konkursuose į valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

 

 

 

Skelbimai paskelbti 2020 m. kovo 19 d.

 

Publikuojami iki 2020 m. balandžio 2 d.

 

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

 

Išsamesnė informacija apie konkursus:

 

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius

 

Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė,

tel. (8 5) 271 73 82,

el. p. kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt

 


 

Biržų rajono savivaldybės administracijai reikalingi pakaitiniai valstybės tarnautojai (vietoj laikinai negalinčių eiti pareigų):

 

 1. Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7) (skelbimo Nr. 9095). Pareigybė reikalinga Biržų rajono savivaldybei priklausančių statinių ir infrastruktūros objektų investicijų projektų įgyvendinimui bei socialinių būstų remonto darbams organizuoti.

 

Specialūs reikalavimai:

 

1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

 

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį investicijų projektų įgyvendinimo arba statybos, arba viešojo administravimo srityje;

 

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos darbus, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sutarčių sudarymą, dokumentų valdymą, projektų vadybą;

 

4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

 

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių.

 

 

 

2. Socialinės paramos skyriaus savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,4) (skelbimo Nr. 9089). Pareigybė reikalinga įgyvendinti Savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką.

 

Specialūs reikalavimai:

 

1. turėti aukštąjį universitetinį medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos ir akušerijos, odontologijos arba reabilitacijos studijų krypties išsilavinimą;

 

2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą administracinio darbo srityje (administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas).

 

Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas.

 

3. Žinoti ir išmanyti:

 

3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;

 

3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis.

 

4. Gebėti:

 

4.1. įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką

 

4.2. organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir kitų planavimo dokumentų įgyvendinimą savivaldybėje;

 

4.3. organizuoti savivaldybės strateginio plėtros ir (ar) savivaldybės veiklos plano sveikatos priežiūros tikslų, uždavinių ir priemonių, siekiamų sveikatos rodiklių rengimą  ir juos įgyvendinti;

 

4.4. organizuoti pirminę ir valstybės perduotą antrinę sveikatos priežiūrą savivaldybėje;

 

4.5. organizuoti sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje;

 

4.6. analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius; planuoti ir įgyvendinti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones;

 

4.7. prognozuoti visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas savivaldybėje;

 

4.8. koordinuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius;

 

4.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis  (MS Office programomis,  interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa     (-omis) ir kt.);

 

4.10. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;

 

4.11. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas

 

4.12. mokėti ne mažiau kaip vieną iš Europos  Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu. 

 

 

 

Prašymai dalyvauti Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VTD) vykdomose atrankose į pakaitinių valstybės tarnautojo pareigas priimami 5 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

 

 

 

Skelbimai paskelbti 2020 m. kovo 17 d.

 

Publikuojami iki 2020 m. kovo 24 d.

 

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

 

Išsamesnė informacija apie atrankas:

 

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius

 

Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė,

tel. (8 5) 271 73 82,

el. p. kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt


 

Paskelbtas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo Biržų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pareigas (pareiginės algos koeficientas 9,1) (skelbimo Nr. 44099).

 

Pareigybė reikalinga organizuoti, planuoti ir tobulinti Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, atlikti vidaus auditus, teikti pasiūlymus, padėti didinti Savivaldybės administracijos bei jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

 

Specialieji reikalavimai:

 

1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

 

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;

 

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės bei savivaldybių turto bei finansų valdymą ir kontrolę;

 

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti surinktą informaciją, daryti išvadas, teikti pasiūlymus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei skyriaus darbą, priimti sprendimus, saugoti profesines paslaptis;

 

5. žinoti ir savo darbe laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos bei vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių;

 

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti ir savo darbe taikyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 

7. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis.

 

 

 

Prašymai dalyvauti Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VTD) vykdomame konkurse į valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

 

 

 

Skelbimas paskelbtas 2020 m. kovo 18 d.

 

Publikuojamas iki 2020 m. balandžio 1 d.

 

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

 

Išsamesnė informacija apie konkursą:

 

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius

 

Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė,

tel. (8 5) 271 73 82,

el. p. kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt

 Skelbiamas konkursas Biržų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus  pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas nuo 7,6 iki 11,37 (baziniais dydžiais).

  Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

 

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

 

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

 

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

 

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ir aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

 

2.4. turėti magistro laipsnį ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos arba 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kuri atitinka bent vieną iš Biržų švietimo pagalbos tarnybos vykdomų funkcijų.

 

3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194„Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;                   

 

4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo arba švietimo pagalbos įstaigoje;

 

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją);

 

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

 

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

 

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

 Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 

1. prašymą dalyvauti konkurse;

 

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

 

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba; 

 

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (ne daugiau kaip 5 puslapiai teksto);

 

5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;

 

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

 

7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento           kopiją (-as) (užsienio kalbos mokėjimo lygį galima pasitikrinti akredituotuose kalbų centruose) (užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba);

 

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

 

9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Pretendentas pateikia dokumentus tiesiogiai Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriui (Biržai, Vytauto g. 38, 314 kab.), arba elektroniniu paštu dale.naudziene@birzai.lt arba registruotu laišku nuo 2020 m. sausio 16 d. iki 2020 m. balandžio 22 d. Dokumentų originalai pateikiami teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar pateikusiems kopijas, neatitinkančias originalų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

 Pretendentų atrankos posėdis įvyks 2020 m. gegužės 6 d.

 

Pastaba. Pretendentai, neturintys Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų įvertinimo, kompetencijoms vertinti turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2020 m. vasario 20 d.) 

 

Informacija teikiama tel. (8 450) 42 121, 42 126,

 

el. paštu, dale.naudziene@birzai.lt, inga.kuciene@birzai.lt.


Skelbiami konkursai į Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos direktoriaus  ir Biržų r. Germaniškio mokyklos­­-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas nuo 7,6 iki 11,37 (baziniais dydžiais).

 Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ir aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;       

4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją);

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo kategorija turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba; 

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (ne daugiau kaip 5 puslapiai teksto);

5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as) (užsienio kalbos mokėjimo lygį galima pasitikrinti akredituotuose kalbų centruose) (užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba);

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentas pateikia dokumentus tiesiogiai Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriui (Biržai, Vytauto g. 38, 314 kab.), elektroniniu paštu dale.naudziene@birzai.lt arba registruotu laišku nuo 2020 m. sausio 16 d. iki 2020 m. balandžio 22 d. Dokumentų originalai pateikiami teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar pateikusiems kopijas, neatitinkančias originalų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 Pretendentų atrankos posėdis įvyks 2020 m. gegužės 6 d.

Pastaba. Pretendentai, neturintys Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų įvertinimo, kompetencijoms vertinti turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2020 m. vasario 20 d.) 

Informacija teikiama tel. (8 450) 42 121, 43 151, el. paštu dale.naudziene@birzai.lt


Skelbiamas konkursas Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktoriaus  pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,4 iki 11,81 (baziniais dydžiais).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ir aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194„Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;       

4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją);

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba; 

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (ne daugiau kaip 5 puslapiai teksto);

5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as) (užsienio kalbos mokėjimo lygį galima pasitikrinti akredituotuose kalbų centruose) (užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba);

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Pretendentas pateikia dokumentus tiesiogiai Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriui (Biržai, Vytauto g. 38, 314 kab.), arba elektroniniu paštu dale.naudziene@birzai.lt arba registruotu laišku nuo 2020 m. sausio 2 d. iki 2020 m. balandžio 20 d. Dokumentų originalai pateikiami teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar pateikusiems kopijas, neatitinkančias originalų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

Pretendentų atrankos posėdis įvyks 2020 m. gegužės 5 d.

 

Pastaba. Pretendentai, neturintys Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų įvertinimo, kompetencijoms vertinti turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2020 m. vasario 5 d.) 

 

Informacija teikiama tel. (8 450) 42 121, 42 126,

el. paštu, dale.naudziene@birzai.lt, inga.kuciene@birzai.lt.


Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui reikalingas nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas A2 lygio pareigybei užimti (užtikrinti valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą (plačiau – pareigybės aprašyme).

Pareiginės algos koeficientas 7,03  (baziniais algos dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą,  biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą,  darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą.

3. mokėti dirbti kompiuterinėmis  („Microsoft Office“ programomis) technologijomis ir kitomis informacinėmis technologijomis.

4. išmanyti ir savo darbe taikyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

5. gebėti nustatyti asmens poreikius paslaugoms ir priemonėms, palengvinančioms perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje.

6. dirbti komandoje bei savarankiškai organizuoti savo darbą.

 

Prašymai dalyvauti Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VTD) vykdomame konkurse į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį pareigas priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

 

Skelbimas paskelbtas 2020 m. vasario 18 d.

Publikuojamas iki 2020 m. kovo 3  d.

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

 

Išsamesnė informacija apie konkursą:

 

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius

 

Ingrida Čepėnienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus personalo atrankos  specialistė,

tel. (8 5) 2719293,

el. p. ingrida.cepeniene@vpgt.lt

     


 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-19 14:07:24