Darbo konkursai ir atrankos

Skelbiamas konkursas (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) Biržų rajono savivaldybės administracijos (biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, Biržuose, kodas 188642660) Vabalninko seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigoms užimti (pareigybės lygis – A2) .

Darbo pobūdis – seniūnijos gyventojų socialinių problemų sprendimas, socialinės pagalbos organizavimas, daugiau – pareigybės aprašyme.

Pareiginės algos  koeficientas: 6,2 (baziniais dydžiais) (gali būti didinamas atsižvelgiant į   socialinių paslaugų srities darbuotojo turimą kvalifikacinę kategoriją).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba būti baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį,

arba, iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus,

arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;             

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį;

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisykles.

5. mokėti dirbti kompiuterinėmis “Microsoft Office” programomis.

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7. būti pareigingam, dalykiškam, darbščiam, gebanti bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais;

8. gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu  ir jo aplinka, efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius, organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą.

 

Pretendentai  pateikia šiuo dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

4. užpildytą pretendento anketą;

5. vairuotojo pažymėjimo kopiją.

 

Dokumentų pateikimo būdas:

 

el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (Prašymų teikimo modulį) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

 

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento ir Biržų rajono savivaldybės interneto svetainėse (pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

 

Skelbimas paskelbtas 2020 m. rugsėjo 25 d.

Publikuojamas iki 2020 m. spalio 9 d.

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 

Išsamesnė informacija

apie konkursą:

Biržų rajono savivaldybės administracija,

Vytauto g. 38, Biržai

 

Kristina Šimonienė, Personalo skyriaus vyriausioji specialistė,

tel. (8 450) 43 151, 42 126,

el. p. kristina.simoniene@birzai.lt


Paskelbtas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo Biržų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto (pareiginės algos koeficientas 7,0) (skelbimo Nr. 45356).

Pareigybės specializacija – Biržų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir infrastruktūros objektų techninės bei naudojimo priežiūros, remonto ir statybos darbų organizavimas.

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija, studijų kryptys – statybos inžinerija arba informatikos inžinerija, arba elektros inžinerija, arba gamtinė geografija;

arba

aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija ir ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis statybų srityje.

Specialieji reikalavimai:

turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

Prašymai dalyvauti Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VTD) vykdomame konkurse į valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

 

Skelbimas paskelbtas 2020 m. rugsėjo 28 d.

Publikuojamas iki 2020 m. spalio 12 d.

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

 

Išsamesnė informacija apie konkursą:

 

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius

 

Saulius Tijūšas, VTD prie VRM atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas,

tel. (8 5) 219 68 12,

el. p. saulius.tijusas@vtd.lt

   
     

 

____

Paskelbtas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (viešųjų ryšių) pareigas  (pareiginės algos koeficientas 7,4) (skelbimo Nr. 45209).

Pareigybės veiklos sritis ir specializacija – viešieji ryšiai.

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija, studijų kryptys – komunikacija ar žurnalistika;

arba

aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija ir ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis0viešųjų ryšių srityje.

Specialieji reikalavimai:

mokėti anglų kalbą (B2 lygiu).

 

Prašymai dalyvauti Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VTD) vykdomame konkurse į valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

 

Skelbimas paskelbtas 2020 m. rugsėjo 11 d.

Publikuojamas iki 2020 m. rugsėjo 25 d.

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/

 

Išsamesnė informacija apie konkursą:

 

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius

 

Kristina Jasilionytė, VTD prie VRM atrankų skyriaus vyriausioji specialistė,

tel. (8 5) 219 68 04,

el. p. kristina.jasilionyte@vtd.lt

   
     

 

Skelbiamas konkursas Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktoriaus  pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,4 iki 11,81 (baziniais dydžiais).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ir aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194„Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;                   

4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją);

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos,  į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją. Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Pretendentas pateikia dokumentus tiesiogiai Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriui (Biržai, Vytauto g. 38, 314 kab.), arba elektroniniu paštu dale.naudziene@birzai.lt arba registruotu laišku nuo 2020 m. rugpjūčio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 10 d. Dokumentų originalai pateikiami teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar pateikusiems kopijas, neatitinkančias originalų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

Pretendentų atrankos posėdis įvyks 2020 m. gruodžio 22 d.

 

Pastaba. Pretendentai, neturintys Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų įvertinimo, kompetencijoms vertinti turi registruotis per 10 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2020 m. rugpjūčio 28 d.) 

 

Informacija teikiama tel. (8 450) 42 121, 42 126,


 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-28 09:03:21