INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS ŽALIOSIOS INFRASTRUKTŪROS IR KRAŠTOVAIZDŽIO IŠSAUGOJIMO, PANAUDOJIMO IR VYSTYMO INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS PROGRAMOS PROJEKTUI NR. LLI-291 PLANAS 2019-05-20
Perkančioji organizacija: Biržų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 38, LT- 41143 Biržai, tel. (8 450) 43 142, el. p. savivaldybe@birzai.lt, interneto svetainė www.birzai.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Gitana Mineikienė, tel. 8 616 54100, el. p. g.mineikiene@cityform.lt.
Planuojama teritorija: Širvėnos ežero pakrantės bei Apaščios ir Agluonos upių pakrančių atkarpos, esančios Biržų mieste. Planuojamą teritoriją sudaro Žemės juosta upių ir ežero pakrantėse, kuri pagal Biržų miesto bendrąjį planą  priskirta želdynų, miškų bei konservacinės teritorijos zonoms.
Plano rengimo terminai: 2019 metai.
Plano uždaviniai:
1) detalizuojant Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane, Biržų miesto bendrajame plane bei Biržų regioninio parko tvarkymo plane nustatytus planuojamos teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, pateikti detalius siūlymus dėl šios teritorijos naudojimo bei vystymo perspektyvų žaliosios infrastruktūros ir kraštovaizdžio išsaugojimo, panaudojimo ir vystymo aspektais;
2) pasiūlyti Apaščios ir Agluonos upių pakrančių, esančių Biržų miesto teritorijoje bei Širvėnos ežero pakrančių žaliosios infrastruktūros  ir kraštovaizdžio išsaugojimo, panaudojimo vystymo koncepciją, numatant šių teritorijų efektyvesnį išnaudojimą socialinėms, ekonominėms ir aplinkosauginėms reikmėms;
3) rekomenduoti bei Plano grafinėje dalyje pažymėti teritorijas, kuriose galėtų atsirasti poilsiui ir rekreacijai reikalinga infrastruktūra bei teritorijas, kuriose kraštovaizdis turėtų likti natūralus arba siūloma atkurti natūralų kraštovaizdį;
4) pasiūlyti priemones, kurios padėtų užtikrinti ekologinę, ekonominę ir socialinę naudą, pasinaudojant gamtoje esančiomis priemonėmis;
5) pasiūlyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
6) rekomenduoti priemones kraštovaizdžio savitumui išsaugoti;
7) numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
8) numatyti poilsio, sporto aikštelių bei kitos rekreacinės infrastruktūros išdėstymo vietas, pėsčiųjų, dviračių takų sistemą, susisiekimo komunikacijas, kurios darniai įsilietų į vandens telkinių pakrančių kraštovaizdį;
9) pasiūlyti gamtos, saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų panaudojimo pagrindinius principus;
10) pasiūlyti teritorijų tvarkymo eiliškumą prioritetine tvarka bei detalizuoti projekte siūlomų poilsio ir atokvėpio aikštelių įrengimą;
11) pasiūlyti mažosios architektūros elementų formas ir spalvinę gamą.
Išsamesnė informacija teikiama Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Vytauto g. 59, LT-41143, Biržai, tel. (8 450)  42 102, el. p. loreta.munikiene@birzai.lt, www.birzai.lt.
Susipažinti su parengtu planu galima Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Vytauto g. 59, III aukštas) darbo valandomis iki š. m. gegužės 31 d. bei savivaldybės interneto svetainėje /
Viešas susirinkimas įvyks š. m. gegužės 31 d. 16.00 val. Biržų rajono savivaldybės administracijos skyriaus salėje (Vytauto g. 38, II aukštas).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Vystymo plano rengimo teikiami Architektūros ir urbanistikos skyriuI ir/arba plano rengėjui raštu iki viešo Vystymo plano svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

ŽALIOSIOS INFRASTRUKTŪROS IR KRAŠTOVAIZDŽIO IŠSAUGOJIMO, PANAUDOJIMO IR VYSTYMO PLANAS

KRAŠTOVAIZDŽIO PANAUDOJIMO BRĖŽINYS

REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠDĖSTYMO BRĖŽINYS

DETALIZACIJOS BRĖŽINYS

Biržų rajono savivaldybės informacija

Dalintis Facebook