Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Biržų rajono savivaldybė  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) bei kitų teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatomis.

Biržų rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f punktais. Duomenų subjektų teisės apibrėžtos BDAR 12-21 straipsniuose.

Susipažinti su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu galite čia.

Fizinių asmenų, kurių duomenis tvarko Administracija, tvarkymo principai, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, organizacinės ir techninės duomenų apsaugos priemonės, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymas, poveikio duomenų apsaugai atlikimo tvarka ir asmens duomenų tvarkytojų funkcijos  įtvirtintos Administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A-927 patvirtintose Biržų rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėse (toliau – Taisyklės).

Susipažinti su  Taisyklėmis galite čia.        

Administracijoje duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Dalė Naudžienė (Biržai, Vytauto g. 38, 314 kab., el. paštas dale.naudziene@birzai.lt, tel. (8 450) 42 121). Į ją galima kreiptis, jeigu Jums kilo klausimų susijusių su Administracijoje atliekamu asmens duomenų tvarkymu ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimu.

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-20 13:40:32