Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

 

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Biržų rajono savivaldybės administracijoje duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirta Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Justina Salienė (Vytauto g. 38,  LT-41143 Biržai, el. paštas justina.saliene@birzai.lt, tel.: 8 600 54 442, (8 450) 42 133). Į ją galima kreiptis, jeigu Jums kilo klausimų susijusių su asmens duomenų tvarkymu pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-13 13:09:39