Nevyriausybinėms organizacijoms

NVO TARYBOS NUOSTATAI   

NVO TARYBOS SUDĖTIS

NVO PROJEKTŲ RĖMIMO FONDAS

 
Biržų miesto vietos veiklos grupė ir kvietimai teikti projektus skelbiami www.birzumiestovvg.lt

Biržų rajono vietos veiklos grupė ir kvietimai teikti projektus skelbiami www.birzuvvg.lt

----
Informacija apie visus įvairaus pobūdžio projektinio finansavimo konkursus nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms skelbiama svetainėje www.gaukfinansavima.lt

---


ARTIMIAUSIAS NVO TARYBOS POSĖDIS


2018-09-29 vyko Biržų rajono savivaldybės NVO tarybos posėdis.

2018-03-14 vyko NVO tarybos posėdis (svarsyti klausimai). Kitas Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdis numatomas 2018 m. II kevirtyje.

---


NAUJIENOS, KVIETIMAI

2018-10-10

Biržų miesto VVG kviečia teikti projektinius pasiūlymus

2018-10-03

Biržų miesto VVG kviečia Biržų miesto įmones ir organizacijas teikti projektinius pasiūlymus

2018-09-24

2018-09-19

Biržų miesto vietos veiklos grupė kviečia biržų miesto įmones ir organizacijas teikti projektinius pasiūlymus

2018-04-17

Ką nevyriausybinės organizacijos turi žinoti apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą?

2018-04-17
Kontaktų mugė "Biržų nevyriausybinių organizacijų paletė"

2018-04-11
Biržų miesto VVG kviečia į renginį

2018-03-15
Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje svarstyti klausimai

2018-03-02
Biržų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas

2018-02-27
Kvietimas sporto klubams ir visuomeninėms sporto organizacijoms

2018-03-02
Registrų centro reikalavimai, norint išsaugoti paramos gavėjo statusą

2018-03-02
Paskelbtas Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2015–2018 m. veiklos rėmimo programos konkursas

----
2013-03-02
Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2015–2018 m. veiklos rėmimo programą, skelbiamas 2018 m. konkursas finansavimui gauti
      
Finansuojant veiklas, siekiama suteikti gyventojams platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius, aktyvinti Biržų rajono bendruomenes, skatinti nevyriausybines organizacijas prisidėti prie aktualių Biržų rajono savivaldybės problemų sprendimo.  

7. Finansinė parama skiriama veikloms:
7.1. ugdančioms pilietiškumą, sąmoningumą, skatinančioms gyventojus įsitraukti į aktualių Biržų rajono problemų sprendimą;
7.2. teikiančioms naudą ne tik dalyviams , bet ir visuomenei;
7.3. siūlančioms naujas kultūrinės ir visuomeninės veiklos iniciatyvas;
7.4. įtraukiančioms jaunimą, ugdančioms jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą;
7.5. prisidedančioms prie Biržų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013–2018 metų plano įgyvendinimo ir Biržų rajono nevyriausybinių organizacijų tarybos pasiūlytų veiklų prioritetų.

        Paraiškas Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui teikti iki 2018 m. kovo 30 d. 

        Daugiau informacijos: švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Vireliūnienė (tel. Nr. 8 612 98 151,  el. paštas: lina.vireliuniene@birzai.lt).

 NVO programa
Paraiškos pavyzdys

Finansavimo sutarties forma
Projekto duomenų lentelė
Ataskaitos forma


BIRŽŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PROJEKTUS
2018-02-05

Biržų miesto vietos veiklos grupė kviečia Biržų miesto įmones ir organizacijas teikti projektinius pasiūlymus iki 2018-03-30 pagal Biržų miesto plėtros strategijoje 2016-2020 m. numatytus veiksmus.

Projektai turi būti nukreipti į:

-   smulkaus ir vidutinio bei socialinio verslo kūrimą Biržų mieste per gyventojų verslumo skatinimą, pvz. žinių, įgūdžių ir motyvacijos suteikimas, mentorystė ,,Verslas - verslui“, konsultacijos verslo kūrimo klausimais ir kt.;

-   Biržų miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimą, suteikiant darbo rinkoje paklausius profesinius įgūdžius per neformalaus švietimo, savanorystės ir ugdymo darbo vietoje veiklas;

-  informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaidą socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimu šias paslaugas gaunant.

Reikalavimai projektams bus išsamiai pristatyti mokymų metu 2018 m. vasario 7 d.

Daugiau informacijos: http://birzumiestovvg.lt/index.php

 

KVIEČIAME TEIKTI KANDIDATŪRAS Į NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ
2018-01-03             

            Atsilaisvinus vienai vietai Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryboje (toliau – Taryba), kviečiame Biržų rajono nevyriausybines organizacijas, norinčias dalyvauti Tarybos veikloje, teikti  kandidatūras Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Vytauto g. 38, Biržai, el. p. jaunimas@birzai.lt, tel. 8 684 75 167).


KAIMO BENDRUOMENES KVIEČIA PASINAUDOTI PARAMA VEIKLAI

        Kaimo bendruomenės ir jų asociacijos nuo š. m. sausio 22 d. iki vasario 23 d. kviečiamos teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro Broniaus Markausko 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

       Kaimo bendruomenių projektams finansuoti 2018 m. numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:
- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;
- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams;
- renginių organizavimas.

       Pareiškėjai paramos paraišką gali teikti tik pagal vieną iš aukščiau įvardytų veiklos sričių. Detalūs reikalavimai pareiškėjams, tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, projektų atrankos kriterijai ir kt. aktuali informacija skelbiama 2018 metų taisyklėse

             Naujovės

       Šiais metais bendruomenių laukia keletas naujovių: paramos paraiška yra prilyginama paramos sutarčiai (tikimasi, kad dėl to paspartės projektų įgyvendinimas, sumažės administracinė našta paramos gavėjams ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA); padidintas paramos intensyvumas viešųjų erdvių ir materialinės bazės stiprinimo projektams iki 95 proc. (ankstesniais metais jis buvo 90 proc.), sumažinamas dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, kiekis (daugiau duomenų bus tikrinama tiesiogiai per viešuosius registrus (pvz., per juridinių asmenų registrą,  SODRĄ, VMI); supaprastinama pirkimų tvarka pareiškėjams, kurie nėra perkančiosios organizacijos. Siekiant mažinti pareiškėjų klaidų lygį, parengtos atskiros paramos paraiškų formos pagal remiamas veikos sritis.

      Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šiais metais paramos paraiškas kaimo bendruomenės turi teikti NMA (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), kuri atliks ir jų  vertinimą.

      Nauja ir tai, kad šiemet paramos paraišką NMA galite pateikti ne tik spausdintine, bet ir elektronine forma. Spausdintine forma teikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA. Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti NMA elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.

      Paramos paraiškos forma ir kita kaimo bendruomenėms aktuali informacija skelbiama Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.zum.lrv.lt čia.

    Taip pat informaciją skelbia NMA (www.nma.lt).  Papildomą informaciją NMA teikia bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt

    Informaciją teikia ir ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 239 1276, el. p. Jolanta.Vaiciuniene@zum.lt.

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ RĖMIMO FONDO PARAMAI GAUTI

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo fondas (toliau – Fondas), kurio steigėja yra Biržų rajono savivaldybės taryba, kviečia Biržų  rajone registruotas ir čia veiklą vykdančias nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO), teikti paraiškas Fondo paramai gauti.

Paraiškas gali teikti tik tos NVO, kurios jau įgyvendina ar rengiasi įgyvendinti Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšomis finansuojamus ar iš dalies finansuojamus projektus ir ieško finansinės paramos tokio projekto įgyvendinimui.

 !!! SVARBU: į Fondą paramos besikreipianti NVO turi turėti ES ar kitos programos/fondo lėšų paskirstymą administruojančios institucijos sprendimą dėl lėšų skyrimo NVO parengtam projektui.

Paraiškos bus vertinamos ir sprendimas dėl jų finansavimo priimamas vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T-29 „Dėl  Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo fondo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ bei Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A-371 „Dėl Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo fondo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos forma (įsakymo nr. A-371 1 priedas).

Informaciją ir konsultacijas dėl paraiškų pateikimo suteiks Fondo komisijos narė Jurga Bagamolovienė, tel. 43 123, el.p. jurga.bagamoloviene@birzai.lt.
                                                                                                                                         Pirmajame Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje

        Įvyko naujai sukurtos Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos, sudarytos iš nevyriausybinių organizacijų atstovų ir lyderių, politikų ir administracijos darbuotojų pirmasis posėdis. Jo metu taryba išsirinko pirmininką. Juo absoliučia balsų dauguma išrinktas Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, kelių nevyriausybinių organizacijų valdybos narys, Merūnas Jukonis. Pavaduotoja išrinkta Jurga Bagamolovienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, esanti ir Biržų lengvosios atletikos klubo narė. Taryba taip pat nustatė Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programos vieną iš prioritetų: į projektų įgyvendinimą bei dalyvavimą organizacijos turėtų įtraukti ir kitas organizacijas bei įstaigas.  

Taryba - visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, skatinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką Biržų rajono savivaldybėje.

Tarybos tikslas: skatinti nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą ir nevyriausybinių plėtros politikos formavimą savivaldybėje, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms.

NVO tarybos nariai:

NVO tarybos nuostatatai

NVO tarybos kontaktai:
jaunimas@birzai.lt, tel. 8 684 75 167.

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos informacija

 

   

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-10 09:15:26