Nevyriausybinėms organizacijoms


Dėl COVID-19 nukentėjusios nevyriausybinės organizacijos gali kreiptis pagalbos

Koronaviruso pandemijos suvaldymas buvo sėkmingas, bet atnešė ir tam tikrų sunkumų. Pavyzdžiui, stipriai išaugo nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų pažeidžiamiausiems žmonėms poreikis, teko pirkti asmens apsaugos priemones, nevyriausybinių organizacijų darbuotojai dirbo viršvalandžius, plėtė savanorių tinklą, todėl patyrė papildomų išlaidų.

Kadangi šios išlaidos buvo neplanuotos, nevyriausybinės organizacijos yra kviečiamos kreiptis dėl finansinės paramos.
Iš viso pagalbos NVO priemonei numatyti 2 mln. eurų. Viena organizacija gali pretenduoti į nuo 500 iki 5000 eurų paramą, priklausomai nuo organizacijos biudžeto 2019 metais dydžio.

Jei NVO biudžetas 2019 m. 1000 - 30000 Eur., subsidijos dydis 2020 m. yra 500 - 1000 Eur.
Jei NVO biudžetas 2019 m. 30001 Eur. ir daugiau, subsidijos dydis 2020 m. yra 1001 - 5000 Eur.
Finansuojsmos tik tiesiogiai su COVID-19 susijusios išlaidos.

Pagalba bus skiriama tol kol bus išnaudota priemonei numatyta lėšų suma, bet ne ilgiau nei iki šių metų pabaigos.
 
Pretenduoti į subsidiją gali nevyriausybinės organizacijos, kurios:

Veikia socialinėje srityje ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
1. Teikia socialines paslaugas pagal sutartį su ministerija ar pavaldžia ministerijos įstaiga.
2. Teikia socialines paslaugas pagal sutartį su savivaldybe ar pavaldžia savivaldybės įstaiga.
3. Turi licenciją teikti socialinės globos paslaugas.
4. Teikia socialines paslaugas savo lėšomis ir turi Nacionalinės NVO koalicijos rekomendaciją (nvokoalicija@nisc.lt).

Teikia paslaugas ar vykdo veiklas pagal bent vieną iš šių programų:
1. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
2. 2014-2020 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programą.
3. 2014-2020 m. Europos pagalbos labiausiais skurstantiems asmenims fondo programą.

Kreipiantis dėl subsidijos reikia pagrįsti, kaip organizacija bent vienu aspektu nukentėjo nuo COVID-19 sukeltų pasekmių:
1. Išleido darbuotojus į prastovą.
2. Patyrė ar patiria išlaidas asmens apsaugos priemonių įsigijimui.
3. Patyrė ar patiria išlaidas prisitaikant prie nuotolinio socialinių paslaugų teikimo.
4. Patyrė ar patiria išlaidas darbo užmokesčiui.
5. Patyrė ar patiria išlaidas savanorių veiklos organizavimui ir plėtimui.

Viena organizacija gali teikti tik vieną paraišką. Jeigu kreipiamasi dėl mažesnės subsidijos, tuomet pakanka pateikti praėjusių metų finansinę ataskaitą, kurioje būtų matomas organizacijos biudžetas. Jeigu pretenduojama į didesnę paramą, tuomet, be praėjusių metų finansinės ataskaitos, dar reikia būti Registrų centrui pateikus veiklos ir finansinę ataskaitą už 2018 m.
Dėl subsidijų kreiptis reikia į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą, o pasikonsultuoti galima telefonais 8 706 68299 arba 8706 68282, taip pat elektroniniu paštu nvosubsidijacovid@sppd.lt.

..................................................................................................

NVO TARYBOS NUOSTATAI   

NVO TARYBOS SUDĖTIS

NVO PROJEKTŲ RĖMIMO FONDAS

Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

Biržų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai

Biržų rajono savivaldybės 2015–2020 m. ne pelno subjektų projektų finansavimas pagal Savivaldybės ir valstybės programas

----

Biržų miesto vietos veiklos grupė kviečia Biržų miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus pagal Biržų miesto plėtros strategijoje 2016-2020 m. numatytus veiksmus rezerviniam projektų sąrašui sudaryti. Projektai skirti įvairių socialinių paslaugų, užsiėmimų ir renginių organizavimui.

Daugiau informacijos: http://birzumiestovvg.lt/index.php/dokumentai/kvietimai-teikti-projektinius-pasiulymus.

 

Biržų miesto VVG informacija


Informacija apie visus įvairaus pobūdžio projektinio finansavimo konkursus nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms skelbiama svetainėje www.gaukfinansavima.lt

---


NAUJIENOS, KVIETIMAI

 

Respublikinis konkursas vietos bendruomenėms „BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2019 – KELIAS Į SĖKMĘ“ 

 

Mykolo Romerio universitetas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
bei informacinis partneris „Savivaldybių žinios“  ir verslo partneris VšĮ „Pro Partners“
 skelbia respublikinį konkursą vietos bendruomenėms 
„BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2019 – KELIAS Į SĖKMĘ“

 

Pirmoji nominacija – „Vietos bendruomenės lyderio – vadybininko“. Šiai nominacijai prašoma pateikti vietos bendruomenės arba bendruomeninės organizacijos atstovą, kurio veikloje yra geram vadybininkui būdingi planavimo, vadovavimo, organizavimo, kontrolės ir kiti bruožai (pretendentų paraiškos forma priedas nr. 1).

Antroji nominacija – „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“. Šiai nominacijai prašoma pateikti vietos bendruomenę ar vietos bendruomeninę organizaciją, kurią pastaruosius trejus (3) metus lydėjo sėkmė (pretendentų paraiškos forma priedas nr. 2).

Trečioji nominacija – „Bendruomeniškiausios seniūnijos arba savivaldybės“. Šiai nominacijai teikiamas pretendentas, kuris matavo savo bendruomeniškumą pagal Mykolo Romerio universiteto mokslininkų sudarytą bendruomeniškumo indeksą (pretendentų paraiškos forma  priedas nr. 3).

Ketvirtoji nominacija –  Kultūros kolektyvais garsi vietos bendruomenė  Šiai nominacijai teikiamas pretendentas, kuris per pastaruosius trejus (3) metus džiaugėsi esančiais kultūros kolektyvais (u) ir jų veikla (pretendentų paraiškos forma priedas nr. 4).

Penktoji nominacija –  „Sveiką gyvenseną propoguojanti vietos bendruomenė  Šiai nominacijai teikiamas pretendentas, kuris per pastaruosius 3 metus vykdė veiklą (renginius) kurie susiję su sveikos gyvensenos (fizinio aktyvumo) propogavimu (pretendentų paraiškos forma priedas nr. 5).

 • Nominantai pristatomi „Savivaldybių žiniose“ ir MRU tinklalapyje http://bendruomeniskumas.mruni.eu
 • Nominacijų nugalėtojus išrenka komisija, sudaryta iš MRU mokslininkų, SAD ministerijos ir vietos bendruomeninių organizacijų atstovų.
 • Apdovanojimus įteikia MRU Rektorius ir SAD ministerijos Ministras nacionalinėje konferencijojevykstančioje balandžio 29 dieną Mykolo Romerio universitete.
 • Pretendentų nominacijoms paraiškos renkamos iki 2020 gegužės 20 d. el. paštu saunef@mruni.lt. Pasiteirauti galima tel. +370 687 35228.

Pretendentų paraiškos formos nominacijoms (priedai 1-5, .docx formatu)


                                           Šiaurės šalių NVO rėmimo programos projektų konkursas

Baltijos šalių NVO kviečiamos teikti paraiškas internetu dėl bendros veiklos projektų, kurie būtų įgyvendinti 2020-2021 m. Pagal Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programą kiekvienai iš Baltijos šalių šiais metais skirta maždaug 65 tūkst. EUR. Parama vienam projektui gali siekti nuo 2 700 iki 13 500 EUR.

 

Paraiškų terminas ir reikalavimai:

 

Pagal šią programą „NVO“ („nevyriausybinės organizacijos“) suprantamos kaip nesiekiančios pelno pilietinės organizacijos, kurių nekontroliuoja (ir nėra jų steigėjos) nei valstybės įstaigos, nei privačios verslo įmonės; jų struktūra yra atvira ir organizuota pagal demokratijos principus.

 

Projektuose pagal Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programą turi dalyvauti partneriai iš 3 ar daugiau šalių iš Šiaurės–Baltijos šalių regiono (įskaitant ir paraišką teikiančios organizacijos šalį), iš kurių bent vienas partneris yra iš Šiaurės šalių, ir bent vienas partneris iš Estijos, Latvijos ar Lietuvos. Palankiai bus vertinamos paraiškos, kuriose nurodyti daugiau nei trys partneriai.

 

Projekte turi būti numatytas Baltijos valstybių NVO institucinių gebėjimų stiprinimas, dalijimasis patirtimi ir žiniomis su Šiaurės šalių partneriais, rezultatų viešinimas visuomenėje, aktyviai įtraukiant žiniasklaidos priemones.

 

Planuojant projektinę veiklą būtina atsižvelgti, kad projektas padėtų stiprinti lyčių lygybę, numatant abiejų lyčių dalyvavimą įgyvendinant projektą, dalijantis atsakomybe ir pan. Projektuose turi atsispindėti vaikų ir jaunimo interesai ir požiūriai. Be to, projektai turėtų sietis su JT Darbotvarke iki 2030 m. bei prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

 

Projekto teikėjas turi aiškiai apibūdinti projekto tikslus ir kaip planuoja juos įgyvendinti. Tikslai turi sutapti su tais, kurie nurodyti Šiaurės ministrų tarybos bendradarbiavimo su Estija, Latvija ir Lietuva gairėse.

 

Finansinė parama yra teikiama bendrų naujų iniciatyvų, kurios gyvuos net ir pasibaigus projektui, įgyvendinimui.

 

Projektui skirtomis lėšomis negalima finansuoti organizacijos kasdieninės veiklos ar administracinių išlaidų, nesusijusių su projektu, taip pat negalima finansuoti kitų organizacijų projektų. Šiais pinigais negalima finansuoti infrastruktūrinių projektų, t.y. įsigyti informacinių technologijų įrangos ar padengti statybos, patalpų įsigijimo išlaidų.

 

Paraiškos teikėjai turi aiškiai nurodyti projekto trukmę, taip pat paaiškinti, ar vyko bendradarbiavimas tarp partnerių organizacijų ir ar planuojamas tolimesnis bendradarbiavimas (ilgiau nei vieneriems metams). Nors Šiaurės ministrų taryba finansuoja projektus, kurie trunka vienerius metus, tačiau palankaus sprendimo priėmimui įtakos turi pateikti argumentai, kad teikiamas bendras projektas yra ilgalaikio bendradarbiavimo įrodymas.

 

Paraiškos priimamos vieną kartą per metus. Projektų paraiškos anglų k. teikiamos iki 2020 m. gegužės 31 d. programos tinklapyje.
Veiklos sritys, kurioms teikiama pirmenybė:

 

Sėkmingi projektai turėtų atspindėti Šiaurės šalių vizijos – Vision 2030 – strateginius prioritetus:

 

 • Žalias regionas – skatinti žaliąją regiono transformaciją, siekiant CO2 neutralumo bei tvarios žiedinės ekonomikos.
 • Konkurencingas regionas – siekti žaliosios ekonomikos augimo, paremto žiniomis, inovacijomis, mobilumu ir skaitmenine integracija.
 • Socialiai darnus regionas – siekti integracijos ir lygybės Šiaurės šalyse, kurias visas sieja bendros vertybės ir stiprūs kultūriniai ryšiai.

 

Pirmenybę teiksime projektams klimatos kaitos tema.

 

Galutinį sprendimą dėl rėmimo lemia bendra paraiškos kokybė, todėl projektai, net jei jie ir numato veiklą ne iš prioritetinių sričių, taip pat gali būti priimti svarstymui.

 

Finansavimas: Parama gali būti nuo 2700 EUR iki 13 500 EUR.

 

Dalinio finansavimo (ko-finansavimo) nurodymas turi įtakos atrenkant remtinus projektus. Dalinis finansavimas gali būti tik piniginėmis lėšomis, kurias įneša arba pats pareiškėjas arba jos patenka iš kitų šaltinių: iš organizacijos, partnerio, donorų, iš valdžios institucijų. Tos lėšos yra naudojamos projekto veikloms finansuoti projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Indėlis natūra, pvz. organizacijos patalpų ar biuro įrangos naudojimas, darbuotojų darbo laikas, nėra dalinis finansavimas.

 

Gavus pranešimą apie teikiamą paramą projektui, po sutarties pasirašymo, išmokama 85% paramos, likusi suma – po patvirtintos ataskaitos.

 

Paraiškų teikimas: 
Projektų paraiškos anglų k. teikiamos iki 2020 m. gegužės 31 d. programos tinklapyje.

 

Svarbu! Būtina atidžiai perskaityti paramos gavimo gaires (grant guidelines), instrukcijas (instructions) bei pagalbą (help), ypač tiems, kurie teikia paraiškas pirmą kartą.

 

Kartu su paraiška prašome prisegti nuskenuotus dokumentus:

 

 • Detali projekto sąmata;
 • Projekto veiklų grafikas;
 • Sutikimas(-ai) iš partnerio(-ų) dalyvauti projekte, aprašant jų vaidmenį, indėlį.

 

Apie projektų svarstymo rezultatus pranešama ne vėliau kaip per 6 savaites nuo paraiškų teikimo termino. Parama projektui turi būti panaudota per 12 mėnesių nuo pranešimo apie gaunamą paramą.

 

Atsiskaitymas:
Veiklos bei finansinė ataskaitos anglų kalba per 30 dienų nuo projekto pabaigos pateikiamos programos tinklapyje pagal numatytą formą kartu su nuskanuotų finansinių dokumentų kopijomis.

 

Daugiau informacijos:
Mindaugas Damijonaitis
Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje
Didžioji 5, Vilnius
tel. +370 61113790
E-mail: mindaugas@norden

 

Informacija tinklalapyje: https://www.lvbos.lt/siaures-saliu-nvo-remimo-programos-projektu-konkursas/

 

 

 

Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019–2022 m. veiklos rėmimo programą skelbiamas 2020 m. konkursas finansavimui gauti 2020-03-05

 

Finansuojant veiklas siekiama suteikti gyventojams platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius, aktyvinti Biržų rajono bendruomenes, skatinti nevyriausybines organizacijas prisidėti prie aktualių Biržų rajono savivaldybės problemų sprendimo.  
          Finansinė parama skiriama veikloms:

 

 • ugdančioms pilietiškumą, sąmoningumą, skatinančioms gyventojus įsitraukti į aktualių Biržų rajono problemų sprendimą;

 

 • teikiančioms naudą ne tik dalyviams, bet ir visuomenei;

 

 • siūlančioms naujas kultūrinės ir visuomeninės veiklos iniciatyvas;

 

 • įtraukiančioms jaunimą, ugdančioms jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą.

 

Paraiškas Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui teikti iki 2020 m. balandžio 15 d. 

 

Daugiau informacijos: Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Vytauto g. 38, Biržai, vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė kab. 103 (tel.+370 612 98 151), el.p. lina.vireliuniene@birzai.lt), vyriausioji  specialistė Aušra Butkauskienė kab. 105 (tel. +370 671 31 927), el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt                                         

 

NVO 2019-2022 m. veiklos rėmimo programa
Paraiškos forma
Finansavimo sutarties forma
Projekto duomenų lentelė
Ataskaitos forma

 


Biržų miesto vietos veiklos grupė ir kvietimai teikti projektus skelbiami www.birzumiestovvg.lt

Biržų rajono vietos veiklos grupė ir kvietimai teikti projektus skelbiami www.birzuvvg.lt

---

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

   

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-01 10:34:27