Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Kolegija

Kolegija yra Tarybos patariamasis organas. Kolegija paprastai nagrinėja šiuos klausimus ir priima dėl jų rekomendacinius nutarimus:
*analizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus Tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir
jų vadovų išklausymo;
*svarsto ir teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;
*numato Tarybos narių mokymo prioritetus (kiekvienais metais);
*svarsto klausimus dėl Tarybos ir mero sekretoriato sudarymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo (jeigu sekretoriatas nesudaromas)
valstybės tarnautojų pareigybių steigimo ir jų skaičiaus nustatymo.
*Kolegija rekomendacinius nutarimus priima Kolegijos posėdžiuose.