Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas

         

Biržų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių vaikų dienos centrams 2023 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais sukanka 3 metai nuo sprendimo teisės teikti, akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, dienos.

Įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą 2024 m. ir gauti finansavimą, Biržų rajono savivaldybės administracijai iki lapkričio 27 d. gali teikti nustatytos formos prašymą bei dokumentus ar jų kopijas: įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą); jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu; asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją; dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis); dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (yra teikiama) akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra, atitiktį VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz.: patalpų planus; įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus. (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus). Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi atitikti 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Dokumentai gali būti pateikiami el. paštu socialineparama@birzai.lt (dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete) arba pristatomi Biržų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje, adresu Vytauto g. 59, LT-41144 Biržai.

Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“.

Daugiau informacijos apie paslaugų akreditavimą rasite Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje Socialinės priežiūros paslaugų akreditacija - Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (lrv.lt)

Socialinės priežiūros akreditavimo klausimais konsultuoja Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistės Jurga Serapinienė, tel.  (8 632) 23534, el. paštas jurga.serapiniene@birzai.lt, ir Sima Znaidauskienė tel.  (8 616) 27352, el. paštas  sima.znaidauskiene@birzai.lt

Įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotą socialinę priežiūrą, turi pateikti prašymą ir kitus dokumentus Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Teisė teikti šias paslaugas suteikiama 3 metų laikotarpiui su galimybe jį pratęsti. Tik akredituotos paslaugos gali būti finansuojamos valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšomis.

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos pradėtos teikti nuo 2021 m. sausio 1 d., kitos akredituotos socialinės priežiūros paslaugos – nuo 2022 m. sausio 1 d.

Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas

 Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai ir rekomendacijos

Biržų rajono savivaldybės  socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašas

Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai

Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą

Akredituotos socialinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos

Akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teikiančios įstaigos

Deklaracija

Dažnai užduodami klausimai (DUK).