Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Paskelbtas žemės sklypo Plento g. 2C, Biržuose nuomos aukcionas

Paskelbtas žemės sklypo Plento g. 2C, Biržuose nuomos aukcionas

VĮ „Valstybės žemės fondas” paskelbė kitos paskirties žemės sklypo Biržų r. sav., Biržai, Plento g. 2C nuomos aukcioną. Daugiau informacijos apie dalyvavimo aukcione sąlygas ir taisykles galite rasti aukciono administratoriaus - VĮ „Valstybės žemės fondas” tinklalapyje.

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2023-03-07 09:00.

Aukciono pradžia 2023-03-07 11:00.

Aukciono pabaiga 2023-03-07 15:00.

Žemės sklypo nuomos aukciono laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo dienos turi sumokėti 496,00 Eur (aukciono organizavimo išlaidos) į sąskaitą Nr. LT97 7044 0600 0767 8909, AB SEB bankas, gavėjas – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (įmonės kodas 120093212).

 

Žemės sklypo Biržų r. sav., Biržai, Plento g. 2C nustatytos nuomos sąlygos:

  • Išnuomojamo žemės sklypo pradinio metinio žemės nuomos mokesčio dydis – 1 320,00 Eur.
  • Žemės sklypo nuomos terminas – 80 (aštuoniasdešimt) metų.

Papildomas nuomos sąlygos:

  1. Žemės sklype galima pramonės (gamybos) veikla su šios veiklos aptarnavimui reikalinga inžinerine, susisiekimo ir kita infrastruktūra;
  2. Nuomininkas įsipareigoja per 12 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;
  3. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvejus) metus nuo statybos leidimo gavimo užbaigti pastatų ir statinių statybos darbus ir pateikti Biržų rajono savivaldybės administracijai tai liudijantį Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu;
  4. Bendra nuomininko investicijų vertė į nuomojamą sklypą per 4 (keturis) metus po Biržų rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-907-02-0005 „Naujo sklypo Biržų m., Plento g. 2C įrengimas, sukuriant palankią infrastruktūrą privačioms investicijoms“, finansuojamo pagal 2014–2020  metų  Europos  Sąjungos  fondų  investicijų  veiksmų  programos 7 prioriteto ,,Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonę ,,Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ , pabaigos (planuojama projekto pabaiga 2023 m. birželio 30 d.) turi sudaryti ne mažiau kaip 350 000 Eur (tris šimtus penkiasdešimt tūkstančių Eur).
  5. Nuomininkas per 4 (ketverius) metus po Projekto pabaigos privalo sukurti ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) naujų darbo vietų.
  6. Nuomininkas išnuomotame sklype įsirengtus inžinerinius tinklus pagal pasirengtus techninius projektus privalo prijungti prie Biržų miesto magistralinių tinklų atšakų bei kitų inžinerinių tinklų, įrengtų prie nuomojamo Žemės sklypo ribos;
  7. Valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vienos 1–6 punktuose numatytos sąlygos, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame punkte nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 10000 (dešimt tūkstančių) Eur, jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnių nuostolių;
  8. Nutraukus valstybinės Žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti Žemės sklypą savo lėšomis.

Primename, kad Savivaldybė įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Naujo sklypo Biržų m., Plento g. 2C, įrengimas, sukuriant palankią infrastruktūrą privačioms investicijoms“. Vykdant projektą bus sutvarkyta sklypo teritorija – atliktas sklypo planiravimas ir aptvėrimas, atvestos komunikacijos – prisijungimas prie dujotiekio ir elektros tinklų, vandentiekio ir nuotekų tinklai, baigiamas įrengti apšvietimas iki sklypo. Projekto pagrindinis tikslas gerinti verslui palankią infrastruktūrą, tokiu būdu skatinant investuotojų pritraukimą, verslų kūrimąsi, jų plėtrą bei naujų darbo vietų steigimą Biržų mieste. Projekto vertė – 268 tūkst. Eur, iš jų ES fondų lėšos – 248 tūkst. Eur, Savivaldybės lėšos – 20 tūkst. Eur. Sklypo plotas – 2,1245 ha. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021–2023 m.

Biržų rajono savivaldybės informacija