Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS SMULKIOJO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ DALINIAM FINANSAVIMUI GAUTI

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia Biržų rajono savivaldybės smulkiojo  verslo subjektus (mažas, labai mažas įmones ir verslininkus)  ir  smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo asociacijas teikti paraiškas daliniam finansavimui iš Biržų rajono smulkiojo verslo plėtros programos lėšų gauti.

Parama skiriama smulkiojo verslo subjektams ir smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo asociacijoms, kurių vykdoma veikla ir buveinė ar deklaruota gyvenamoji vieta yra Biržų rajono savivaldybės teritorijoje, finansiškai remti.

Iš dalies bus kompensuojamos išlaidos, kurios patirtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. kovo 1 d.

Paraiškos priimamos iki 2024 m. balandžio 30 d. 17.00 val.

Finansinės paramos priemonės:

  • Dalyvavimo parodose, pristatant savo produkciją ar teikiamas paslaugas, išlaidų dalinis padengimas – kompensuojama 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur  –  jeigu paraišką pateikia maža įmonė, labai maža įmonė arba verslininkas; bet ne daugiau 2000 Eur – jeigu paraišką pateikia  smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo asociacija.
  • Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams konsultuoti ir mokyti padengimas (tik mažoms, labai mažoms įmonėms arba verslininkams) – kompensuojama 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur.
  • Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų dalinis padengimas – kompensuojama iki 100 Eur.
  • Naujų, pažangesnių technologijų diegimo, inovatyvių verslo idėjų verslo planų rengimo, kompiuterinių, skaitmeninių programų įsigijimo, verslo subjekto interneto svetainės sukūrimo ir (ar) elektroninės parduotuvės sukūrimo, mobilios programėlės įsigijimo, reklamos priemonių (lankstinukų, reklaminių stendų ar iškabų, vėliavų, palapinių ir pan., reklamos paieškos sistemose, vaizdinės reklamos internete, interaktyvaus turinio reklamos) įsigijimo išlaidų dalinis finansavimas – kompensuojama 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur vienam paramos gavėjui. Pastaba. Tas pats paramos gavėjas tai pačiai priemonei paramą gali gauti tik vieną kartą per trejus metus.
  • Smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo asociacijų organizuojamų verslumą savivaldybėje skatinančių renginių organizavimo išlaidų finansavimas – ne daugiau kai 2000 Eur.
  • Ne anksčiau, kaip prieš 12 mėnesių įsigytos įrangos ir (ar) darbo priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas pirmą kartą pradedantiems savo verslą labai mažoms įmonėms ir verslininkams, neturintiems samdomų darbuotojų. Įranga ir darbo priemonės – darbo procese naudojamos mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai ir kiti reikmenys bei programinė įranga, kuri tiesiogiai susijusi su paramos gavėjo vykdoma veikla ir kurių vieneto (komplekto) kaina ne mažesnė kaip 250 Eur (su PVM) – kompensuojama 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur vienam paramos gavėjui, jeigu paraišką teikia neįgalus asmuo; 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur kitiems paramos gavėjams.

Rengiant paraiškas prašome vadovautis Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos nuostatais, patvirtintais Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-278 „Dėl Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos nuostatų patvirtinimo“.

Paraiškos skirti paramą turi būti užpildytos kompiuteriu, lietuvių kalba. Jei prie paraiškos pridedami papildomi dokumentai yra užsienio kalba, reikia pateikti jų vertimą.

Paraiškos pateikiamos Biržų rajono savivaldybės administracijai vienu iš šių būdų:  tiesiogiai pristatomos arba siunčiamos registruota pašto siunta Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriui (Vytauto g. 38, Biržai, 41143), arba paraiškos su priedais, pasirašytos elektroniniu parašu, atsiunčiamos elektroniniu paštu  daina.kolomakiene@birzai.lt.  

 Paraišką pasirašyti elektroniniu parašu (adoc formato dokumentas) galite čia https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create.

Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos nuostatai ir paraiškos forma finansavimui gauti skelbiami adresu https://www.birzai.lt/verslui/parama-verslui/smulkiojo-verslo-pletros-programa/266.

Paraiškas registruoja ir informaciją teikia Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Daina Kolomakienė, tel. +370 682 53930, el. p. daina.kolomakiene@birzai.lt, Vytauto g. 38, Biržai, 319 kab.