Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti

Kvietimas teikti paraiškas smulkiojo verslo projektų  daliniam finansavimui gauti

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia Biržų rajono savivaldybės smulkiojo  verslo subjektus ir  smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo asociacijas teikti paraiškas finansavimui iš Biržų rajono smulkiojo verslo plėtros programos lėšų gauti.                  

  1. Paraiškos priimamos iki 2022 m. rugsėjo 16 d., 14.00 val.
  2. Paraiškos pateikiamos vokuose. Ant voko turi būti užrašyta „Paraiška Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos paramai gauti“ ir nurodyti paraiškos teikėjo rekvizitai.
  3. Vokai pateikiami Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriui (Vytauto g. 38, Biržai, 3 aukštas, 318, 319 kab.) tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku arba per kurjerį ne vėliau kaip iki nurodyto paraiškų dalyvauti atrankoje pateikimo termino pabaigos.
  4. Paraiškos gali būti teikiamos šioms patirtoms išlaidoms iš dalies kompensuoti (t. y. kompensuojama dalis patirtų išlaidų be PVM, išskyrus subjektus, kai jie yra ne PVM mokėtojai):

Eil.

Nr.

Finansinės paramos formos

Maksimalus paramos dydis vienam paramos gavėjui ir paramos skyrimo sąlygos.

4.1.

Dalyvavimo parodoje išlaidų dalinis padengimas

iki 300 Eur  –  jeigu paraišką pateikia maža įmonė, labai maža įmonė arba verslininkas;

iki 1000 Eur – jeigu paraišką pateikia  smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo asociacija. Iš dalies kompensuojamos (bet ne daugiau, kaip 80 proc. faktiškai patirtų išlaidų) parodoje dalyvavusio ir savo produkciją (teikiamas paslaugas) pristačiusio paramos gavėjo   registracijos mokesčio, tuščio arba įrengto stendo ploto nuomos, stendo dizaino ir įrangos išlaidos.

4.2.

Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams konsultuoti ir mokyti padengimas (tik mažoms, labai mažoms įmonėms arba verslininkams)

50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur.

4.3

Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų (valstybės nustatytų mokesčių: Registrų centro ir notarų biuro) dalinis padengimas 

iki 100 Eur.

Skiriama atlyginimo už įstatų parengimą, mokesčio notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikimo patvirtinimą, atlyginimo valstybės įmonės Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikino pavadinimo įtraukimo į registrą  kompensacija.

4.4

Naujų, pažangesnių technologijų diegimo verslo planų rengimo, kompiuterinių, skaitmeninių programų įsigijimo, verslo subjekto interneto svetainės sukūrimo,   reklamos priemonių (lankstinukų, reklaminių stendų ar iškabų, vėliavų, palapinių ir pan.) įsigijimo išlaidų dalinis finansavimas

iki 1000 Eur vienam paramos gavėjui (bet ne daugiau, kaip 80 proc. faktiškai patirtų išlaidų).

Paramos  gavimas ir šalių įsipareigojimai, susiję su šios paramos teikimu ir naudojimu, nustatomi dvišalėse paramos sutartyse, kurios sudaromos tarp paramos gavėjo ir Savivaldybės.  Sutartimi paramos gavėjas įsipareigoja veiklą, kuriai buvo skirtas finansavimas, vykdyti ne trumpiau kaip 24 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos

  1. Parama teikiama labai mažoms įmonėms ir verslininkams, kurių darbuotojų skaičius mažesnis kaip 5,  metinės pajamos neviršija 0,5 mln. Eur, o balanse nurodyto turto vertė neviršija 0,5 mln. Eur, veikiantiems gamybos ir paslaugų srityje.
  2. Parama teikiama, jei jos pageidaujantys smulkiojo verslo subjektai ar smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo asociacijos atitinka tokius reikalavimus:

6.1. yra registruoti ar deklaravę gyvenamąją vietą Biržų rajono savivaldybės teritorijoje;

6.2. nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;

6.3. nekontroliuoja akcijų kitose įmonėse;

6.4. verslo subjektas įsipareigoja vykdyti verslo projekte numatytą veiklą ne trumpiau kaip 12 mėn. nuo priemonės įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos;

6.5. išlaidos, kurias prašoma kompensuoti, patirtos ne anksčiau kaip iki 2021 m. sausio 1 d.

  1. Prie paraiškos turi būti pridėti išlaidas įrodantys dokumentai (pvz.: sutarčių kopijos, sąskaitų faktūrų kopijos, perdavimo ir priėmimo aktų kopijos, išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos ir kiti papildomi dokumentai, susiję su priemone, kuriai prašoma skirti paramą, įgyvendinimu).
  2. Paraiškas vertina ir pasiūlymus dėl paramos skyrimo verslo subjektams teikia Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos valdymo komisija.

Paraiškos forma ir Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos nuostatai skelbiami adresu https://www.birzai.lt/verslui/parama-verslui/smulkiojo-verslo-pletros-programa/266.