Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI GAUTI

Kvietimas teikti paraiškas smulkiojo verslo projektų (naujų, pažangesnių technologijų diegimo verslo planų rengimo, kompiuterinių, skaitmeninių programų įsigijimo, verslo subjekto interneto svetainės sukūrimo) daliniam finansavimui gauti

1. Finansuojama priemonė – smulkiojo verslo projektų (naujų, pažangesnių technologijų diegimo verslo planų rengimo, kompiuterinių, skaitmeninių programų įsigijimo, verslo subjekto interneto svetainės sukūrimo) (toliau – Priemonė) dalinis finansavimas.

2. Parama teikiama labai mažoms įmonėms ir verslininkams, kurių darbuotojų skaičius mažiau kaip 5,  metinės pajamos neviršija 0,5 mln. Eur, o balanse nurodyto turto vertė neviršija 0,5 mln. Eur, veikiantiems gamybos ir paslaugų srityje.

3. Parama teikiama, jei jos pageidaujantys smulkiojo verslo subjektai atitinka tokius reikalavimus:

3.1. yra registruoti ar deklaravę gyvenamąją vietą Biržų rajono savivaldybės teritorijoje;

3.2. nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;

3.3. nekontroliuoja akcijų kitose įmonėse;

3.4. verslo subjektas įsipareigoja vykdyti verslo projekte numatytą veiklą ne trumpiau kaip 24 mėn. nuo priemonės įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos;

3.5. verslo projektas, dėl kurio prašoma paramos, pradėtas vykdyti ne anksčiau kaip 2020 m. liepos 1 d. ir baigiamas vykdyti 2021 metais.

4. Į paramą pretenduojančių smulkiojo verslo subjektų paraiškos vertinamos atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

4.1. verslo idėjos originalumą (kuriamas naujas, inovatyvus produktas / paslauga, įsigyjama nauja kompiuterinė, skaitmeninė programa, sukuriama internetinė svetainė);

4.2. sukuriamų naujų darbo vietų skaičių (sukuriama darbo vieta ne tik sau, bet ir kitiems asmenims);

4.3. paties paraiškos teikėjo prisidėjimą savo lėšomis prie įgyvendinamo projekto.

5. Prie paraiškos turi būti pridėti verslo projekto įgyvendinimą įrodantys dokumentai (pvz. sutartys su verslo planų rengėjais, kompiuterinių programų rengėjais, interneto svetainių kūrėjais, pajamų ir išlaidų sąmatos, išrašytos sąskaitos-faktūros, priėmimo-perdavimo aktai ir pan.).

6. Paraiškas vertina ir pasiūlymus dėl paramos skyrimo verslo subjektams teikia Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos valdymo komisija.

7. Vienam verslo projektui gali būti skirta iki 1000 Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. projekto vertės.

8. Priemonės finansavimui skiriama 3000 Eur Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos lėšų.

9. Su verslo subjektais, kurių paraiškos bus atrinktos Programos paramai gauti, bus sudaromos priemonės finansavimo sutartys.

10. Paramos gavėjas privalo:

10.1. vykdyti verslo projekte numatytą veiklą ne trumpiau kaip 24 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

10.2. paramos lėšas naudoti tik verslo projekto sąmatoje numatytoms veikloms finansuoti;

10.3. Administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriui (toliau – paramos administratorius  metines (paramos administratoriui paprašius ir tarpines) finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitas, kitus paramos administratoriaus reikalaujamus dokumentus, reikalingus paramos gavėjo veiklai ir tinkamam paramos panaudojimui įvertinti.

11. Paramos gavėjui nevykdant sutarties sąlygų arba jas vykdant netinkamai, paramos gavėjas praranda teisę į paramą ir per 30 darbo dienų nuo Savivaldybės pateikto įspėjimo raštu privalo ją grąžinti:

11.1. neįvykdęs sutartyje numatytų įsipareigojimų ir nutraukęs veiklą pirmaisiais metais po sutarties pasirašymo, privalo grąžinti 80 proc. gautos paramos;

11.2. nutraukęs veiklą antraisiais metais po sutarties pasirašymo, privalo grąžinti 50 proc. gautos paramos. Jei per nustatytą laikotarpį paramos lėšos negrąžinamos, jos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

12. Paraiškų pateikimo terminas: nuo 2021 m. birželio 7 d. iki birželio 23 d.

13. Paraiškos dalyvauti atrankoje pateikiamos Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriui (Vytauto g. 38, Biržai, 3 aukštas, 319 kab.). Dėl patekimo į patalpas ir paraiškos pateikimo iš anksto susisiekti tel. 8 682 53930. Taip pat paraiškos gali būti pateikiamos registruotu laišku arba per kurjerį ne vėliau kaip iki nurodyto paraiškų dalyvauti atrankoje pateikimo termino pabaigos.

14. Paraiškų vertinimo terminas – 2021 m. birželio 28–30 d.

15. Atranką laimėjusių verslo subjektų paskelbimo data – 2021 m. liepos 1 d. 

PARAIŠKOS FORMA