Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo projektą „Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas“, kurio metu savivaldybėje diegiamas ir plėtojamas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelis. Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės bei Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis.

JPSPP – tai jaunimo poreikius atitinkančios kompleksinės sveikatos priežiūros paslaugos, kurios apima gydymo ir prevencijos (taip pat ir stebėsenos) paslaugas bei konsultavimo paslaugas, įskaitant jaunimo poreikiams pritaikytą sveikatos mokymą ir ugdymą.

JPSPP koordinatorius vykdo individualią atvejo vadybą  įvertina jauno žmogaus sveikatos poreikius, organizuoja motyvacinį pokalbį, sudaro paslaugų teikimo planą, tarpininkauja jaunam žmogui kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, o jei reikia – ir kreipiantis į kitas ne sveikatos sektoriaus įstaigas, palaiko su juo (ar jo artimaisiais) nuolatinį ryšį, kol bus išspręsta jauno žmogaus sveikatos problema.

Nuo 2021 m. spalio 1 d. Biržų rajone pradėjo darbą psichologas, kuris teikia konsultacijas jaunimui nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Pagrindinės psichologo funkcijos yra įvertinti vaiko/jaunuolio galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas; bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su vaiku/jaunuoliu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus; konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus/jaunuolius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengti individualias rekomendacijas vaiko/jaunuolio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais. 

Dėl individualių konsultacijų kviečiame kreiptis į JPSPP koordinatorių tel. 8 681 14 793 arba el. paštu koordinatorius.vsb@gmail.com