Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Smulkiojo verslo plėtros programa

Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos nuostatai

Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos valdymo komisijos darbo reglamentas

Paraiškos forma

Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos lėšomis finansuojamos priemonės įgyvendinimo sutarties formos pavyzdys

Veiklos ataskaitos forma

Biržų rajono smulkiojo verslo plėtros programa skirta remti, skatinti smulkųjį verslą ir teikti finansinę paramą, sudaryti prielaidas verslo plėtrai Biržų rajone, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

Parama skiriama smulkiojo verslo subjektams ir smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo asociacijoms, kurių vykdoma veikla ir buveinė ar deklaruota gyvenamoji vieta yra Biržų rajono savivaldybės teritorijoje, finansiškai remti.

Teikiant paramą, prioritetas teikiamas savarankiškoms labai mažoms įmonėms ir  verslininkams, kurių darbuotojų skaičius neviršija 10 ir kurių finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: verslininko metinės pajamos neviršija 2 mln. Eur, balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. Eur.

Parama neteikiama smulkiojo verslo subjektams, kurie verčiasi tokia veikla: alkoholinių gėrimų gamyba; tabako gaminių gamyba; didmenine, komisine prekyba; finansiniu tarpininkavimu; draudimo veikla ir pensijų lėšų kaupimu; nekilnojamojo turto operacijomis; konsultacine veikla, išskyrus buhalterines paslaugas; teisine veikla; azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla.

FINANSUOJAMOS PARAMOS PRIEMONĖS:

1. Dalyvavimo parodose, pristatant savo produkciją ar teikiamas paslaugas, išlaidų (registracijos mokesčio, parodos vietos ploto nuomos, stendų dizaino parengimo ir įrangos nuomos) dalinis padengimas. Paramos dydis vienam subjektui – iki 500 Eur  –  jeigu paraišką pateikia maža įmonė, labai maža įmonė arba verslininkas; iki 2000 Eur – jeigu paraišką pateikia  smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo asociacija.

2. Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams konsultuoti ir mokyti padengimas (tik mažoms, labai mažoms įmonėms arba verslininkams). Kompensuojamos su paramos gavėjo vykdoma veikla ar pradedama vykdyti nauja veikla susijusių kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, kuriuos pabaigus gautas sertifikatas, pažymėjimas ar kitas dalyvavimą mokymuose įrodantis dokumentas, išlaidos . Paramos dydis – 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur vienam smulkiojo verslo subjektui.

3. Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų  (mokesčio notarui už steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, mokesčio VĮ Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą, apmokėjimo už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas) dalinis padengimas. Paramos dydis – iki 100 Eur.

 4. Naujų, pažangesnių technologijų diegimo, inovatyvių verslo idėjų verslo planų rengimo, kompiuterinių, skaitmeninių programų įsigijimo,  verslo subjekto interneto svetainės sukūrimo (mokesčiai už atliktus svetainės kūrimo darbus, interneto adreso sukūrimą ir palaikymą, svetainės įkėlimą į serverį),   ir (ar) elektroninės parduotuvės (įskaitant dizainą ir techninį funkcionalumą) sukūrimo, mobilios programėlės įsigijimo, reklamos priemonių (lankstinukų, reklaminių stendų ar iškabų, vėliavų, palapinių ir pan., reklamos paieškos sistemose, vaizdinės reklamos internete, interaktyvaus turinio reklamos) įsigijimo išlaidų dalinis finansavimas.  Paramos dydis – 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur vienam paramos gavėjui. Tas pats paramos gavėjas  šiame punkte nurodyta priemone gali pasinaudoti tik po vieną kartą per trejus metus.

5. Savivaldybės ir (arba) smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo asociacijų organizuojamų verslumą savivaldybėje skatinančių renginių organizavimas. Paramos dydis – iki 20 proc. einamųjų metų Programos patvirtinto metinio biudžeto.

6. Ne anksčiau, kaip prieš 12 mėnesių įsigytos įrangos ir (ar) darbo priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas pirmą kartą pradedantiems savo verslą labai mažoms įmonėms ir verslininkams, neturintiems samdomų darbuotojų. Įranga ir darbo priemonės – darbo procese naudojamos mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai ir kiti reikmenys bei programinė įranga, kuri tiesiogiai susijusi su paramos gavėjo vykdoma veikla  ir kurių vieneto (komplekto) kaina ne mažesnė kaip 250 Eur (su PVM). 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur vienam paramos gavėjui, jeigu paraišką teikia neįgalus asmuo; 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur kitiems paramos gavėjams.

Netinkamos finansuoti išlaidos yra šios: mobiliojo ryšio priemonių įsigijimo; transporto priemonių įsigijimo; prekių įsigijimo perparduoti; medžiagų, priemonių, žaliavų (atsargų) produkcijai pagaminti ar darbams atlikti bei smulkių buities reikmenų įsigijimo; finansuojamos iš kitos finansinės paramos priemonių; įsigytos darbo priemonės techninės priežiūros paslaugų įsigijimo.

Kvietimas teikti paraiškas Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos paramai gauti  skelbiamas kalendorinių metų pradžioje (I ketv.), esant lėšų likučiui – pakartotinai metų eigoje, viešai vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.birzai.lt.

Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?
Biržų rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 38, 41143 Biržai
Daina Kolomakienė
Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8 450)  42 124
mob. +37068253930
el. paštas daina.kolomakiene@birzai.lt