Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Smulkiojo verslo plėtros programa

Biržų rajono savvaldybės smulkiojo verslo plėtros programos nuostatai

Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos valdymo komisijos darbo reglamentas

Paraiškos forma

Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos lėšomis finansuojamos priemonės įgyvendinimo sutarties formos pavyzdys

Biržų rajono smulkiojo verslo plėtros programa skirta remti, skatinti smulkųjį verslą ir teikti finansinę paramą, sudaryti prielaidas verslo plėtrai Biržų rajone, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

Parama skiriama smulkiojo verslo subjektams ir smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo asociacijoms, kurių vykdoma veikla ir buveinė ar deklaruota gyvenamoji vieta yra Biržų rajono savivaldybės teritorijoje, finansiškai remti.

Teikiant paramą, prioritetas teikiamas savarankiškoms labai mažoms įmonėms ir  verslininkams, kurių darbuotojų skaičius neviršija 10 ir kurių finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: verslininko metinės pajamos neviršija 2 mln. Eur, balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. Eur.

Parama neteikiama smulkiojo verslo subjektams, kurie verčiasi tokia veikla: alkoholinių gėrimų gamyba; tabako gaminių gamyba; didmenine, komisine prekyba; finansiniu tarpininkavimu; draudimo veikla ir pensijų lėšų kaupimu; nekilnojamojo turto operacijomis; konsultacine veikla, išskyrus buhalterines paslaugas; teisine veikla; azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla.

FINANSUOJAMOS PARAMOS PRIEMONĖS:

1. Dalyvavimo parodoje išlaidų dalinis padengimas – kai Savivaldybė iš paramos lėšų padengia parodoje dalyvavusio ir savo produkciją (teikiamas paslaugas) pristačiusio paramos gavėjo išlaidų (registracijos mokesčiui, tuščio arba įrengto stendo ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai) dalį. Paramos dydis vienam subjektui – iki 300 Eur  –  jeigu paraišką pateikia maža įmonė, labai maža įmonė arba verslininkas; iki 1000 Eur – jeigu paraišką pateikia  smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo asociacija.

2. Išlaidų darbuotojams konsultuoti ir mokyti dalinis padengimas. Paramos dydis – 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur vienam smulkiojo verslo subjektui.

3. Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų (valstybės nustatytų mokesčių: Registrų centro ir notarų biuro) dalinis padengimas. Paramos dydis – iki 100 Eur.

 4. Naujų, pažangesnių technologijų diegimo verslo planų rengimo, kompiuterinių, skaitmeninių programų įsigijimo, verslo subjekto interneto svetainės sukūrimo,   reklamos priemonių (lankstinukų, reklaminių stendų ar iškabų, vėliavų, palapinių ir pan.) įsigijimo išlaidų dalinis finansavimas. Paramos dydis –  iki 1000 Eur vienam paramos gavėjui. 

Priemonei įgyvendinti reikalingas sąlygas nustato Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos valdymo komisija protokoliniu sprendimu.  Paramos gavimas ir šalių įsipareigojimai su konkurso laimėtoju nustatomi dvišalėje  Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos lėšomis finansuojamos priemonės įgyvendinimo sutartyje. Konkurso nugalėtojas įgyja teisę pasinaudoti 1–3 punktuose nurodytomis paramos priemonėmis.

5. Savivaldybės ir (arba) smulkiojo ir (arba) vidutinio verslo asociacijų organizuojamų verslumą savivaldybėje skatinančių renginių organizavimas. Paramos dydis – iki 20 proc. einamųjų metų Programos patvirtinto metinio biudžeto.

 Parama 1–4 punktuose nurodytoms priemonėms teikiama išlaidų kompensavimo būdu, ne daugiau, kaip 80 proc. faktiškai patirtų išlaidų.

Konkursas pateikti paraiškas Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos paramai gauti  skelbiamas kalendorinių metų pradžioje (I ketv.), esant lėšų likučiui – pakartotinai metų eigoje, viešai vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.birzai.lt likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki paskutinės projektų paraiškų teikimo dienos. 

Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?
Biržų rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 38, 41143 Biržai
Daina Kolomakienė
Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8 450)  42 124
mob. +37068253930
el. paštas daina.kolomakiene@birzai.lt