Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Namų renovavimas

Daugiabučių namų atnaujinimo programa

Naujas kvietimas Daugiabučių renovacija namams pagal pridedamą sąrašą Nr. DNM-AM-DNAM12

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) paskelbė naują – dvyliktą – kvietimą Nr. DNM-AM-DNAM12 teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal pridedamą sąrašą. Agentūra paraiškas priims iki 2024 m. birželio 28 d. 

Priemonė: Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

Paraiškos priimamos nuo : 2024-03-15 iki 2024-06-28.

Speciali sąlyga 

PARAIŠKOS TEIKIAMOS TIK DAUGIABUČIAMS NAMAMS, KURIE NURODYTI PRIDEDAMAME SĄRAŠE. Pridedamas sąrašas. ČIA

Paraiškų teikėjai 

 1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas.
 2. Asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – projekto) įgyvendinimo administravimo paslaugas.
 3. Savivaldybės vykdomoji institucija.
 4. Savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius.

Paraiška   

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) suformuota paraiškos forma. 
 2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (toliau – investicijų planas) su pridedamais dokumentais, parengtas APVIS pagal teikiant paraišką galiojančią Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, suvestinę redakciją. 
 3. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir Pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui), patvirtina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir paveda projekto įgyvendinimo administratoriui kreiptis į finansuotoją dėl lengvatinio kredito sutarties sudarymo (lengvatinio kredito sutartį su finansuotoju butų ir kitų patalpų savininkų vardu arba savo, veikiančio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu sudaro bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius). 
 4. Pavedimo sutartis, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu administruoti projekto įgyvendinimą pavedama savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kitam asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas. 
 5. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl lėšų skolinimosi projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo protokolas. 

Kvietimo lėšų suma 

Statybos rangos darbų pastato energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms įgyvendinti suma, numatyta investicijų planuose.     

Suma - 250 mln. Eur 

Finansuotojas   

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“  (toliau - INVEGA) 

Tinkamos finansuoti išlaidos  

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa) priede nurodytos valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės. 

Minimalūs reikalavimai projektams 

Netaikomi. 

Reikalavimai projektams 

Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą, pasiekti ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamąsias šilumines energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 procentų, palyginus su šiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo. 

Valstybės parama 

 • Lengvatinis kreditas 
 1. Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus. Kreditas suteikiamas ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui. 
 • Teikiant 100 procentų subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių  
 1. Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant investicijų planą ir jo tikslinimą teisės aktuose nustatytais atvejais, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato (įskaitant pastato sandarumo matavimą), parengto ir išduoto įgyvendinus atnaujinimo (modernizavimo) priemones, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas) parengti. 
 2. Statybos techninei priežiūrai vykdyti. 
 3. Administruoti atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą. 
 • 30 procentų valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinus projektą. 
 1. Energinį efektyvumą didinančios priemonės, nurodytos Programos priede. 
 • 20 procentų papildoma valstybės parama šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui / atnaujinimui. 
 1. Daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų. 
 2. Pertvarkius ar pakeitus šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą (-as) (įskaitant šildymo sistemos balansavimo darbus), butuose ir kitose patalpose įrengus individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius. 
 • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją. 

Paraiškų vertinimas ir atranka 

 • Paraiškos vertinamos ir atrenkamos Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka. 
 • Netaikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas. 
 • Taikomas tęstinis paraiškų vertinimo ir atrankos būdas, kol pakaks šio kvietimo nurodytų lėšų.

Paraiškų reitingavimas 

Netaikomas. 

Rezervinis projektų sąrašas 

Nesudaromas. 

Finansuojamų projektų sąrašo sudarymas 

 1. Agentūrai įvertinus ir suderinus paraišką, ši įtraukiama į finansuojamų projektų sąrašą. Finansuojamų projektų sąrašas atnaujinamas ir suderintos paraiškos įtraukiamos kas 10 darbo dienų, pradedant nuo pirmosios paraiškos derinimo dienos. 
 2. Paraišką įtraukus į finansuojamų projektų sąrašą, pasirašoma valstybės paramos teikimo sutartis. 
 3. Įvertinamas išmokėtos paramos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams dydis (jei toks buvo suteiktas) ir užfiksuojamas valstybės paramos teikimo sutartyje ir/arba atskirame susitarime. 
 4. Įtraukus pateiktą paraišką į šio kvietimo finansuojamų projektų sąrašą, jis bus išbrauktas iš Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinto ANKSTESNIO atitinkamo finansuojamų projektų sąrašo, į kurį daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas buvo įrašytas kaip finansuojamas, ir nutraukta pasirašytą valstybės paramos teikimo sutartis atsižvelgiant, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto paraiška pateikta pagal šio kvietimo sąlygas. Nepateikus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) paraiškos pagal kvietimo sąlygas, laikoma, kad projektas negali būti įgyvendinamas dėl neužtikrinto finansavimo ir išbraukiamas iš atitinkamo finansuojamų projektų sąrašo, nutraukiama valstybės paramos teikimo sutartis ir tuo pagrindu -Agentūros inicijuojamas suteiktos valstybės paramos grąžinimas Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, nustatyta tvarka.

Teisinė informacija: 

Teisės aktai 

Terminas 

Investicijų planai rengiami ir paraiškos priimamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) nuo 2024 m. kovo 15 d. 08.00 val. iki 2024 m. birželio 28 d. 15.00 val. arba kol pakaks kvietime nurodytų lėšų. 

Vieta 

Paraiškos teikiamos APVIS. Kai APVIS funkcinių galimybių nepakanka ar jos laikinai neužtikrinamos, Agentūra gali teikti, gauti ar kaupti (ta pačia forma) reikalingą informaciją raštu. Informaciją apie APVIS funkcinių galimybių laikiną neužtikrinimą Agentūra skelbia interneto svetainėje. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami veiksmai APVIS, visa reikalinga informacija (ir teikta, gauta ir (ar) kaupiama raštu) registruojama APVIS. 

Skaičius 

Projektų skaičius ribojamas, skirtas tik daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų pridedamam sąrašui (265 projektų). Pridedamas sąrašas. ČIA

Dokumentai

Daugiabučių namų sąrašas 12 kvietimo paskelbimui.pdf

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ.pdf

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą administruojant priemonę. ČIA

Konsultacijos: 

Pirmadieniais - Penktadieniais 8:00 iki 17:00 

renovacija@apva.lt8 614 99699 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) informacinė telefono linija: 8 800 200 12

______________________________________________

Naujas kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujnti (modernizuoti)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) paskelbė naują – vienuoliktą – kvietimą Nr. DNM-AM-DNAM11 teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), skydinė renovacija. Agentūra paraiškas priims iki 2024 m. rugsėjo 30 d. 

Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) sąlygose numatyta, kad paraiškų teikėjai gali būti:

- daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;

- asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas;

- savivaldybės vykdomoji institucija;

- savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius. 

Šis kvietimas numatytas 200 mln. Eur investicijų sumai (praėjusiam kvietimui – 410 mln. Eur). 

Paramos gavėjai – daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai. 

Reikalavimai projektams – atnaujinus (modernizavus) daugiabutį gyvenamąjį namą pasiekiama ne mažesnė kaip B pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 proc., palyginus su šiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo. 

Specialieji reikalavimai projektams – atnaujinimui (modernizavimui) naudoti skydus. Skydas, tai pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojamas gamykloje pagamintas standartizuotų modulių konstrukcijų gaminys. 

Valstybės parama 

 • Lengvatinis kreditas

Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus. Kreditas suteikiamas ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui.

 • Teikiant 100 procentų subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių
 1. Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant investicijų planą ir jo tikslinimą teisės aktuose nustatytais atvejais, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato (įskaitant pastato sandarumo matavimą), parengto ir išduoto įgyvendinus atnaujinimo (modernizavimo) priemones, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas) parengti, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM).
 2. Statybos techninei priežiūrai vykdyti.
 3. Atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui administruoti.
 • 30 procentų kompensacija įgyvendinus projektą

Energinį efektyvumą didinančios priemonės, išvardytos Programos priede.

 • 20 procentų papildoma kompensacija įgyvendinus projektą.
 1. Daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų.
 2. Pertvarkius ar pakeitus šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą (-as) (įskaitant šildymo sistemos balansavimo darbus), butuose ir kitose patalpose įrengus individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.
 • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

 Kvietime numatyta, kad paraiškų reitingavimas netaikomas, rezervinis projektų sąrašas nesudaromas. 

Agentūrai įvertinus ir suderinus paraišką, ši įtraukiama į finansuojamų projektų sąrašą ir pasirašoma valstybės paramos teikimo sutartis.

                                                         ______________________________________________

  BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS RENOVACIJOS ŽEMĖLAPIS

Biržų rajono savivaldybės taryba 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-116 įgareigojo UAB „Biržų šilumos tinklai“ (Rotušės g. 20A, Biržai) vykdyti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos administratoriaus funkcijas .

Biržų rajono savivaldybės taryba 2024 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-15 patvirtino Biržų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą.

DAUGIABUČIŲ NAMŲ, DALYVAUJANČIŲ BIRŽŲ RAJONO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOJE, SĄRAŠAS