Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Išorinė reklama

Išorinės reklamos, susijusios su ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, įrengimo Biržų rajono savivaldybės teritorijoje reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, Išorinės reklamos įrengimo taisyklės bei Leidimų įrengti išorinę reklamą Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Teisės aktų nustatytais atvejais išorinei reklamai įrengti Biržų rajono savivaldybės teritorijoje reklaminės veiklos subjektas turi gauti Biržų rajono savivaldybės mero išduotą leidimą įrengti išorinę reklamą (toliau – Leidimas).

Leidimo išdavimo procedūras organizuoja bei reklaminės veiklos subjektus išorinės reklamos įrengimo bei projektų rengimo ir jų derinimo klausimais konsultuoja Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius (toliau - Skyrius). 

Reklaminės veiklos subjektas Leidimui gauti Skyriui tiesiogiai ar elektroninėmis priemonėmis pateikia:

1. paraišką (Aprašo 2 priedas);

2. Išorinės reklamos įrengimo projektą (2 egz., kurių vienas lieka Skyriuje, jei dokumentai pateikiami tiesiogiai); Išorinės reklamos įrengimo projekto pavyzdys,

3. informaciją, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

4. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų – butų ir kitų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;

5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;

6. jei reklamos įrenginys ar statinys statomas inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų apsaugos zonose – inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų savininkų, valdytojų ar naudotojų raštiškas sutikimas.

Už Leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava (toliau – rinkliava), kurios dydį nustato Savivaldybės taryba

Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą.