Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Paslaugos

Elektroninių paslaugų portalai

Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas (PASA00019) Įvertink suteiktą paslaugą

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas (PASA00066)
Įvertink suteiktą paslaugą
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą (PASA00048) Įvertink suteiktą paslaugą
Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas (PASA00069) Įvertink suteiktą paslaugą
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas (PASA00064) Įvertink suteiktą paslaugą
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas (PASA00065) Įvertink suteiktą paslaugą
Gimimo registravimas (PASA00049) Įvertink suteiktą paslaugą
Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas (PASA00036) Įvertink suteiktą paslaugą
Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais (PASA00025) Įvertink suteiktą paslaugą
Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais (PASA00028) Įvertink suteiktą paslaugą
Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas (PASA00060) Įvertink suteiktą paslaugą
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaravimas (PASA00037) Įvertink suteiktą paslaugą
Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (PASA00038) Įvertink suteiktą paslaugą
Įvaikinimo registravimas (PASA00063) Įvertink suteiktą paslaugą
Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas (PASA00020) Įvertink suteiktą paslaugą
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas (PASA00022) Įvertink suteiktą paslaugą
Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas (PASA00002) Įvertink suteiktą paslaugą
Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas (PASA00071) Įvertink suteiktą paslaugą
Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas (PASA00004) Įvertink suteiktą paslaugą
Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00008) Įvertink suteiktą paslaugą
Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas (PASA00021) Įvertink suteiktą paslaugą
Leidimo laidoti išdavimas (PASA00042) Įvertink suteiktą paslaugą
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas (PASA00056) Įvertink suteiktą paslaugą
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas (PASA00070) Įvertink suteiktą paslaugą
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00067) Įvertink suteiktą paslaugą
Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas (PASA00007) Įvertink suteiktą paslaugą
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00023) Įvertink suteiktą paslaugą
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00012) Įvertink suteiktą paslaugą
Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00034) Įvertink suteiktą paslaugą
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00045) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas (PASA00041) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas (PASA00031) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas (PASA00015) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas (PASA00068) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas (PASA00030) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas (PASA00035) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas (PASA00039) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas (PASA00017) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas (PASA00059) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas (PASA00032) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas (PASA00055) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas (PASA00033) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas (PASA00018) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas (PASA00058) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas (PASA00013) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas (PASA00043) Įvertink suteiktą paslaugą
Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas (PASA00040) Įvertink suteiktą paslaugą
Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas (PASA00027) Įvertink suteiktą paslaugą
Santuokos nutraukimo registravimas (PASA00054) Įvertink suteiktą paslaugą
Santuokos registravimas (PASA00053) Įvertink suteiktą paslaugą
Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą (PASA00061) Įvertink suteiktą paslaugą
Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas (PASA00029) Įvertink suteiktą paslaugą
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas (PASA00024) Įvertink suteiktą paslaugą
Sutikimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas (PASA00005) Įvertink suteiktą paslaugą
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre (PASA00026) Įvertink suteiktą paslaugą
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas (PASA00051) Įvertink suteiktą paslaugą
Tėvystės pripažinimo registravimas (PASA00052) Įvertink suteiktą paslaugą
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas (PASA00009) Įvertink suteiktą paslaugą
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas (PASA00010) Įvertink suteiktą paslaugą
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą (PASA00050) Įvertink suteiktą paslaugą
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą (PASA00057) Įvertink suteiktą paslaugą
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą (PASA00047) Įvertink suteiktą paslaugą
Vardo, pavardės keitimo registravimas (PASA00062) Įvertink suteiktą paslaugą
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas (PASA00001) Įvertink suteiktą paslaugą
Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas (PASA00011) Įvertink suteiktą paslaugą