Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Reglamentas (ES) 2016/679 Jums suteikia teisę: 

- Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);

- Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);

- Reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);

- Reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
   - asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
   - Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
   - Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

- Apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis):
   - asmens duomenys yra netikslūs;
   - asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
   - duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
   - Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

- Perkelti savo asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);

- Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

Norėdami įgyvendinti aukščiau išvardintas teises, galite kreiptis į Savivaldybės administraciją, užpildę nustatytos formos prašymą (Prašymo forma DOCX formatu) ir patvirtinę savo asmens tapatybę.  

Svarbu. Prašymas gali būti ir kitokios nei nustatyta formos, tačiau turi atitikti reikalavimus – būti įskaitomas, pasirašytas, turi būti nurodyta, kokia teise norima pasinaudoti bei kontaktinė informacija.

Prašymus Savivaldybės administracijai dėl savo, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo galite pateikti:
     - atvykę į Savivaldybės administraciją adresu: Vytauto g. 38, Biržai, pateikiant užpildytą nustatytos formos prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
     - atsiųsdami prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (kopija turi būti patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka) paštu ar per siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Vytauto g. 38, Biržai 41143;
     - atsiųsdami prašymą elektroniniu paštu savivaldybe@birzai.lt arba dap@birzai.lt.

Svarbu. Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:
     - prašymas turi būti įskaitomas;
     - prašymas turi būti pasirašytas;
     - prašyme turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;
     - prašyme turi būti nurodyta, kokia teise asmuo nori pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;
     - jei prašymą asmens vardu teikia jūsų atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat asmens atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.

Svarbu. Prašymai, kurie yra neįskaitomi, nepasirašyti ar neatitinkantys kitų šių Taisyklių reikalavimų, nenagrinėjami, o prašymą pateikęs asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuojamas apie atsisakymą nagrinėti pateiktą prašymą ir jam pasiūloma patikslinti pateiktą prašymą.

Asmens tapatybės patvirtinimo būdai:
     - teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Savivaldybės administracijos darbuotojui
     - teikiant prašymą paštu arba per siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro arba kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų prašymai įgyvendinti aukščiau nurodytas duomenų subjekto teises nagrinėjami Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybės administracijoje taisyklėmis, patvirtintomis Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio  11 d. įsakymu Nr. A-1005.

Susipažinti su Taisyklėmis ir jose įtvirtintais prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjimo ir prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimo reikalavimais galite čia:  Taisyklių nuoroda https://teisineinformacija.lt/birzai/document/26106

Administracijos veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises turiteteisę apskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt.