Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Vaizdo duomenų tvarkymas

Vaizdo stebėjimas Biržų rajono savivaldybės teritorijoje atliekamas ir vaizdo duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir Viešųjų vietų vaizdo stebėjimo metu gautų duomenų tvarkymo Biržų rajono savivaldybėje taisyklėmis, patvirtintomis Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A-774 (nuoroda https://teisineinformacija.lt/birzai/document/22638)

Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką Biržų rajono teritorijoje, fiksuoti teisės pažeidimus, tyrimo veiksmus vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, tiriant administracinius nusižengimus. Teritorija, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, nurodyta Taisyklių 1 priede. 

Vaizdo stebėjimo kameros montuojamos taip, kad vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje teritorijos dalyje, negu tai yra būtina ir būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu yra būtina.

Vaizdo stebėjimas teritorijoje vykdomas nuolat.

Vaizdo stebėjimo duomenis, gautus vykdant saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimą Biržų rajono savivaldybės teritorijoje, tvarko Administracija, arba, pagal atskirą susitarimą, policija.