Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Vaizdo duomenų tvarkymas

Vaizdo stebėjimas Biržų rajono savivaldybės teritorijoje atliekamas ir vaizdo duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir Biržų rajono savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A-261 „Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda (teisineinformacija.lt))

Biržų rajono savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – reglamentuoti Biržų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotų vaizdo duomenų  tvarkymą, užtikrinant   2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatų įgyvendinimą.

Vaizdo duomenų valdytojas – Biržų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188642660, adresas: Vytauto g. 38, LT-41143, Biržai

Vaizdo stebėjimo Savivaldybės teritorijoje tikslai:

 1. užtikrinti asmenų visuomenės saugumą ir viešąją tvarką;
 2. įgyvendinti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;
 3. fiksuoti teisės pažeidimus.

 Vaizdo duomenų teisėto tvarkymo pagrindai:

 1. Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas);
 2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32, 34 ir 36 punktai, 7 straipsnio 3, 4 punktai;
 3. kitų teisės aktais priskirtų funkcijų užtikrinimui ir kontrolei.

Savivaldybės teritorija yra nuolat stebima vaizdo stebėjimo kameromis Aprašo 1 priede nurodytose teritorijose. Vaizdo įrašai saugomi, peržiūrimi bei kopijuojami įstatymų nustatyta tvarka, naudojant specialiai šiam tikslui skirtus skaitmeninius vaizdo įrašymo įrenginius (DVR).

Vaizdo kameros montuojamos taip, kad vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje teritorijoje, negu tai nurodyta Aprašo 1 priede, ir tvarkoma ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina įgyvendinti Aprašo 5 punkte nurodytus tikslus. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką negali patekti gyvenamosios patalpos ir (arba) jai priklausanti privati teritorija arba įėjimas į ją, taip pat patalpos ar teritorija, kurioje duomenų subjektas galėtų tikėtis absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks vaizdo stebėjimas žemintų žmogaus orumą. 

Vykdant vaizdo stebėjimą Apraše nustatytais tikslais, tvarkomi patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką fizinių asmenų, jų valdomų transporto priemonių ir kiti vaizdo duomenys.

Vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, nesuderinamiems su Apraše apibrėžtais tikslais, išskyrus atvejus, kai tokiam duomenų tvarkymui egzistuoja atskira Reglamente ar kituose teisės aktuose įtvirtinta teisėto tvarkymo sąlyga. 

Vaizdo įrašai saugomi 14 kalendorinių dienų.

Vaizdo duomenys gali būti teikiami:

 1. duomenų subjektams apie tvarkomus jų duomenis;
 2. teisėsaugos institucijoms gavus motyvuotą prašymą arba kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus;
 3. trečiosioms šalims Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

Asmenų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena

Kreipdamiesi į Administraciją Jūs turite teisę:

 1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
 2. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
 3. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
 4. reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 1. apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis);
 2. pasikonsultuoti su asmens duomenų apsaugos pareigūnu el.paštu dap@birzai.lt, arba tel. +37060766639;
 3. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);