Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 13

                                                     page1image66967648 page1image66967440 page1image66962448

Biržų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) priemonę (-es) ir (arba) veiklos sritį (-is):

VPS priemonės prioriteto priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-6.2

page1image52353984

Remiamos veiklos: Parama teikiama verslo pradžiai ir (arba) plėtrai: įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui, paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Priemonės veiklos sritis skirta naujoms darbo vietoms kurti.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža, maža įmonė, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 30174,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 30174,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
- iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);
- iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ Nr. LEADER-19.2-16 veiklos sritis „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Nr. LEADER-19.2-16.4

 

 

 

 

Remiamos veiklos: Parama teikiama horizontaliam ir vertikaliam tiekimo grandinės dalyvių bendradarbiavimui, kuriant ir plėtojant trumpas tiekimo grandines ir vietos rinką, ir vietos lygmens rinkodaros veiklai, susijusiai su trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų plėtra.
Parama teikiama įvairioms smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimą skatinančioms iniciatyvoms, kuriant bendrą infrastruktūrą, organizuojant bendrus darbo procesus (pvz., ekologiškų produktų realizacija, turizmo paslaugų bendradarbiavimo projektai ir kt.).

Priemonės veiklos sritis skirta naujoms darbo vietoms kurti.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai ir fiziniai asmenys.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 50000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50000 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
-iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);
-iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 80174,00Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (-ai) skelbiami šioje (-se) interneto svetainėje (-ėse) www.birzuvvg.lt ir http://www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu J. Janonio g. 2 Biržai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. vasario 22 d. 9:00 val. iki 2021 m. kovo 24 d. 16:00 val.

Paraiškų pateikimo būdai:

1. Spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius). Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti), jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti:

- asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Teikiant paraišką asmeniškai, karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 metu, reikia iš anksto užsiregistruoti dėl atvykimo tel.: +370 610 61709;

- atsiųsti paštu registruota pašto siunta Biržų r. VVG (adresas: J. Janonio g. 2, Biržai 41148). Registruotu paštu pateikta paramos paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo dieną. Kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paramos paraiškos ir prie jos pridedamų, jo parengtų dokumentų teisingumą. Paramos paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą.

- paliekant paraišką „Paraiškų dėžutėje“ (specialiai įrengtoje vietoje, kurioje pareiškėjas palieka paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis). Paraiškos į paraiškų dėžutę priimamos 2 d.d. trumpiau iki kvietimo galiojimo pabaigos. Biržų rajono VVG „Paraiškų dėžutė“ įrengta, adresu J. Janonio g. 2, Biržai, lauke, kairėje pastato pusėje, prie įėjimo į pastatą kairėje pusėje. Atnešus paraišką, pareiškėjas turi informuoti apie tai nurodytais telefonais: +370 610 61709, +370 450 31551 arba el. p. paraiska@birzuvvg.lt. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos vietos projektų paraiškos vieną kartą per dieną išimamos bei užregistruojamos. Apie vietos projekto paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami vietos projekto paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas, pateikęs vietos projekto paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš Biržų r. VVG informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po vietos projekto paraiškos pateikimo privalo susisiekti su Biržų r. VVG, priešingu atveju, kilus ginčui dėl vietos projekto paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad vietos projekto paraiška nebuvo pateikta.

2. Elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus .pdf formatu) ir paramos paraiškos formą (.pdf, .doc ar .docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios užtikrina teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti Biržų r. VVG el. p. paraiska@birzuvvg.lt. Jeigu elektroniniu paštu teikiamas skanuotas paraiškos variantas, visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti), jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti). Pareiškėjas paraišką turi pateikti iš lengvai identifikuojamo elektroninio pašto (elektroninis paštas priklauso pareiškėjui ar pareiškėjo atsakingam asmeniui ir yra nurodytas paraiškos 1.3. p. „Pareiškėjo kontaktinė informacija“). Atsiuntus paraišką Biržų r. VVG elektroniniu paštu įsitikinkite, ar gavote iš Biržų r. VVG atsakymą, kad Jūsų dokumentai gauti.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Biržų rajono vietos veiklos grupės būstinėje, tel. (8 450) 31 551 arba elektroniniu paštu info@birzuvvg.lt. Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė, mob. tel. +370 610 61709 ir VPS viešųjų ryšių specialistė Giedrė Visockienė tel. +370 450 31551.

Biržų rajono vietos veiklos grupės informacija