Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

PASKELBTAS INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2023 METAIS KONKURSAS

PASKELBTAS INOVACIJŲ JAUNIMO POLITIKOS SRITYJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2023 METAIS KONKURSAS

Jaunimo reikalų agentūra, vadovaudamasis Agentūros direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 2V-249 (1.4) „Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2022 m. rugpjūčio 31 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas - skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir (ar) diegimą, ir (ar) tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardytų veiklų:

  • darbo su jaunimu programos, jas nukreipiant konkrečiai jaunimo tikslinei grupei (tautinių mažumų jaunimas, jauni žmonės, turintys negalią, jaunos moterys, patyrusios smurtą ir kt.) (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška A priemonėms įgyvendinti);
  • faktais ir žiniomis grįstos metodinės ir (ar) statistinės, ir (ar) kitos priemonės, skirtos įvertinti jaunų žmonių poreikius ir (ar) įsitraukimą ir (ar) požiūrį į vykdomas jaunimo politikos priemones (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška B priemonėms įgyvendinti);
  • jaunimo verslumo skatinimo programų ir / ar platformų vystymas, kūrimas ir diegimas internete, siekiant plėtoti ir / ar ugdyti jauno žmogaus kompetencijas (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška C priemonėms įgyvendinti);
  • jaunimo kritinio mąstymo ir media raštingumo ugdymas (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška D priemonėms įgyvendinti).

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 12 000 (dvylika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur.

Visa Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 107 000 (vienas šimtas septyni tūkstančiai) Eur.

Konkurso paraiškų teikimo pradžios data – 2022 m. rugsėjo 8 d.

Konkurso paraiškų pateikimo pabaigos data – 2022 m. spalio 10 d.

Konkurso Nuostatai patalpinti Teisės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite rasti čia.

Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Pagal Nuostatų 26 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

  • jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
  • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  • dokumentų pagrindžiančių pareiškėjo ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį darbo su jaunimu srityje (pvz., veiklos ataskaitos išrašas, veiklų planas);
  • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą;
  • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.
  1.  

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 26 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Agentūrai turi būti pateikti ne vėliau kaip 2022 m. spalio 10 d. (imtinai).

Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Finansavimo konkurso klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00, penktadienį 8.00-16.00) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Došienė, elektroninis paštas egle.dosiene@jra.lt, tel. 8 655 88322.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projektų administravimo taisyklėse.

 

Parengta pagal Jaunimo reikalų agentūros informaciją