Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Nevyriausybinėms organizacijoms

NAUJIENOS, KVIETIMAI

 

Kviečiame siūlyti atstovus į NVO tarybą

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia NVO siūlyti savo atstovus į Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – Nevyriausybinių organizacijų taryba). Po vieną atstovą gali siūlyti nevyriausybinės organizacijos, turinčios nevyriausybinės organizacijos statusą. Nevyriausybinės organizacijos vadovo pasirašytus ir skenuotus atstovo siūlymo dokumentus prašome teikti elektroniniu būdu iki gegužės 17 d. Švietimo kultūros ir sporto skyriui el. paštu ausra.butkauskiene@birzai.lt Dokumentų gavimas bus patvirtintas elektroniniu laišku.

Siūlymui pateikiami šie dokumentai: 

Siūlymo raštas (atsisintimui Siūlymo raštas DOC);

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro žymos kopiją (privaloma žyma „Nevyriausybinė organizacija“. Informacija kaip gauti žymą. Prašymą žymai galima pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro Biržų padalinyje Vytauto g. 59, 41144, Biržai. Reikalinga išankstinė registracija https://www.registrucentras.lt/p/1218);

Siūlomo asmens anketą (atsisiuntimui Anketa DOC), kurioje nurodomas siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. p., tel.), pareigos organizacijoje, veiklos sritis.

Nevyriausybinių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovų. Nevyriausybinių organizacijų tarybos narių kadencijos trukmė – 2 metai. 

Nevyriausybinių organizacijų tarybos funkcijos:

  • inicijuoti NVO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
  • teikti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl bendradarbiavimo galimybių su NVO ir jų stiprinimo;
  • stebėti, analizuoti ir vertinti Savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos NVO veiklai Savivaldybėje, įgyvendinimą, dalyvauti rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų plėtra, projektus;
  • dalyvauti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų ir teikti pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų kokybės gerinimo;
  • dalyvauti darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;
  • inicijuoti NVO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
  • analizuoti NVO problemas ir poreikius, siūlyti jų sprendimo būdus;
  • atlikti kitas funkcijas, susijusias su nevyriausybinių organizacijų veikla.

Jeigu organizacija neatitinka Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo  nustatytų kriterijų, organizacija neturi teisės dalyvauti deleguojant atstovus į Nevyriausybinių organizacijų tarybą, o jos pasiūlymai dėl kandidatų laikomi negaliojančiais.

Daugiau informacijos teikia Švietimo kultūros ir sporto skyriaus specialistas el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt, tel. nr. 8 671 31 927

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus galima perskaityti čia.


Nevyriausybinės organizacijos gali nemokamai įregistruoti NVO statusą

Lietuvoje veikiančios nevyriausybės organizacijos (NVO) jau gali Registrų centre nemokamai įregistruoti žymą, kad atitinka NVO įstatyme numatytą NVO apibrėžimą. Įregistruoti NVO statusą labai paprasta – tai galima padaryti nemokamai ir neišvykus iš namų bei paprasčiausiai prisijungus prie Registrų centro savitarnos. Savitarnos sistemoje vos per kelias minutes užpildomas ir pateikiamas prašymas įregistruoti NVO žymą. Detalią instrukciją, kaip pateikti prašymą galima rasti čia. Pateikus prašymą įregistruoti NVO žymą NVO atstovai gali ir atvykę į vieną iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių. Prašymą žymai galima pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro Biržų padalinyje Vytauto g. 59, 41144, Biržai. Reikalinga išankstinė registracija https://www.registrucentras.lt/p/1218.Papildomai, daugiau informacijos galite rasti paspaudus čia.

 


 

KVIEČIAME BIRŽŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS TEIKTI PARAIŠKAS

Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019–2022 m. veiklos rėmimo programą, skelbiamas 2021 m. projektų finansavimo konkursas.  Programos tikslas – suteikti gyventojams platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius, aktyvinti Biržų rajono bendruomenes, skatinti nevyriausybines organizacijas prisidėti prie aktualių Biržų rajono problemų sprendimo. Programos uždaviniai – bendradarbiauti su Biržų rajono nevyriausybinėmis organizacijomis, remti Biržų rajono nevyriausybinių organizacijų veiklą.

Veiklos finansavimo prioritetai – pilietiškumo, sąmoningumo ugdymas,  gyventojų skatinimas įsitraukti į aktualių Biržų rajono problemų sprendimą, teikti naudą ne tik dalyviams, bet ir visuomenei, kultūrinės ir visuomeninės veiklos iniciatyvos, kurias įgyvendinus bus sukurta išliekamoji vertė, jaunų žmonių įtraukimas į veiklas ir jų pareigingumo, atsakomybės  ir savanoriškos veiklos ugdymas.

Paraiškas prašome teikti nuo 2021 m. kovo 8 d. iki balandžio 8 d.  Paraiškas registruoja ir informaciją teikia Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė, tel. +370 61298151, el. p. lina.vireliuniene@birzai.lt. Paraiškos formą (Doc) rasite paspaudę šią nuorodą.

Kiti programos dokumentai:  Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019–2022 m. veiklos rėmimo programos  aprašas  

2 priedas. Finansavimo sutartis

3 priedas. Projekto, kuriam suteiktas finansavimas, duomenų tikslinimo lentelė

4 priedas. Organizacijos, finansuotos savivaldybės biudžeto lėšomis,veiklos ataskaita

Biržų rajono savivaldybės informacija

 


SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIO TURTO NAUDOJIMO TVARKA NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS2021-01-22

 Biržų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir valstybės turto, Biržų rajono savivaldybės valdomo patikėjimo teise, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygas ir tvarką reglamentuoja Lietuvos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-160 patvirtinto Savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo IV skyrius, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-211 patvirtintas Biržų rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-163 patvirtintas Biržų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas. Remiantis šiais teisės aktais Nevyriausybinėms organizacijoms trumpalaikei veiklai naudotis savivaldybės turtu teisės aktai numato turto nuomos be konkurso galimybę (Savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo 18 punktas – Savivaldybės trumpalaikis turtas gali būti išnuomojamas kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu ne konkurso būdu tik trumpalaikiams neatidėliotiniems darbams (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir panašiai) ar trumpalaikiams renginiams organizuoti (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, seminarams, šventėms, kultūros renginiams), kurių trukmė yra ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Šiuo metu Savivaldybės turto nuomos kainą nustato Savivaldybės turto valdytojai. Norint išsinuomoti patalpas trumpalaikiams renginiams organizuoti, reikėtų kreiptis į Turto valdytojus dėl patalpų nuomos ir nuompinigių dydžio. Nuomos mokesčio ir patalpų išlaikymo išlaidų lengvatos Savivaldybės biudžeto sąskaita galėtų būti suteiktos tik atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu. Išsamesnės informacijos kreiptis į  Biržų rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir turto valdymo skyrių.

Biržų rajono savivaldybės administracijos informacija


NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI 2020 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-180, nauja redakcija 2021 m. vasario 26 d. Nr. T-44

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIS

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PROTOKOLAI 2020-11-26

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ RĖMIMO FONDAS


BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA: 2019 m. birželio 22 Nr. T-180, 2020 m. sausio 30 d. Nr. T-9 

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI 2019 m. rugpjūčio 22 d. Nr. T-180, 2020 m. gruodžio 4 d. Nr. T-262

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI Protokolas Nr. BTO-1

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS  ČIA

LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMAS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMO NR.  XIII-1774 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS


Biržų rajono savivaldybės 2015–2020 m.(I pusmečio) ne pelno subjektų projektų finansavimas pagal Savivaldybės ir valstybės programas


Padėkime įveikti skaitmeninę atskirtį Vidurio ir Rytų Europoje

„Google“  iššūkis - padėti užtikrinti įtraukią skaitmeninę ateitį, ir kviečia organizacijas iš 11 šalių kurti novatoriškus ir įtraukius sprendimus, kurie rems žmones ir bendruomenes, kuriems jos reikia, atgaivinant ekonomiką. Dalyvaujančios šalys yra: Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija. Drąsiausias ir ryškiausias idėjas išrinks regioninė ekspertų grupė - iš viso skirta 2 mln. EUR finansavimas ir „Google“ parama. Ne pelno, pelno siekiančios organizacijos ir akademinės institucijos kviečiamos teikti paraiškas projektams finansuoti, kurie padės atkurti skaitmeninę ekonomiką, kurios pagrindas yra socialinė įtrauktis. Projektų teikimas vyksta iki 2021-03-01.

GAUK FINANSAVIMĄ SAVO IDĖJOMS!

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje skelbia rėmimo programų paraiškų teikimo terminus 2021m. 

Išsamiau: https://www.norden.lt/paramos-programu-terminai-2021/


Kviečiame NVO tapti "100 mylių aplink Biržus-2021" dalyviais 2021-01-22

Kad ir koks būtų neapibrėžiamas aplink, tačiau norisi palaikyti geras tradicijas, planuoti ir ruoštis, veikti, kad, kai tik galėsime gyvai susitikti, tą ir darytume, o mainais gautume daug smagių emocijų. Bendradarbiavimo tinklas yra atviras ir gyvas darinys, tad kviečiame Biržų r. nevyriausybines organizacijas būti 2021 m. renginio dalyviais (taškais). "100 mylių aplink Biržus/2021" planuojamas 2021m. gegužės 15 d., prisijungiant prie Muziejų nakties ir Biržų turizmo sezono atidarymo programos. Norintys dalyvauti renginyje prašome iki vasario 5 d. informuoti organizatorius el. paštu vilmaokt@gmail.com. Kontaktinis asmuo: Vilma Indrikonienė, tel.nr. +370-652-18005, VŠĮ "Invia.lt", Čypėnų Respublika, Biržų miesto vietos veiklos grupė.

"100 mylių aplink Biržus" - nuo 2018 m. tradicija tapęs renginys, jau pritraukęs daugiau nei 400 dalyvių, į gyvą bendradarbiavimo grandinę sujungė 28 Biržų miesto ir rajono nevyriausybines organizacijas, verslus, savivaldybės ir valstybės įstaigas. Biržų motoklubas „Aquila“ du metus vykdė projektą „Biržų tinklas“. Jo metu suformuota neformali savanoriškai veikianti organizacijų grupė, kuri, pasitelkiant Lietuvos ekspertus, Airijos bei Nyderlandų gerąsias patirtis, kartu mokėsi ir organizavo vienos dienos turus po Biržų kraštą įvairaus amžiaus keliauninkams motociklais, automobiliais, dviračiais ir pėstute. Tinklas yra atviras ir nuolat kintantis, jame veikiama pagal šiuos principus: aktyvus dalyvavimas, mokymasis iš patirties, konkurencijos slopinimas, neformalus rezultatų ir visumos vertinimas, atvira ir neformali komunikacija. Ši veikla skatina nuolat tobulėti, didinti gyventojų užimtumą bei verslumą, o kartu ir organizacijų žinomumą.

Biržų miesto vietos veiklos grupės informacija


Nuotolinių seminarų informacija ne pelno organizacijoms

Gruodžio 9 d. vykusiame seminare „Paramos telkimas ne pelno projektams: galimybės ir patirtys sutelktinio finansavimo ir aukojimo platformose" organizatoriai kalbino Vilių Stanislovaitį apie tarptautines platformas, Rasą Antanavičiūtę apie patirtį Indiegogo platformoje, Giedrę Šopaitę-Šilinskienę aupie aukojimo portalą Aukok.lt bei Aistę Eidukaitytę apie projekto „Misija Sibiras" patirtį. Šio seminaro įrašą rasite čia: http://pilieciams.eu/naujienos/seminaro-apie-paramos-telkima-ne-pelno-sektoriui-irasas

Gruodžio 15 d. seminare „Finansų paieška ne pelno sektoriui. Fondai pilietiniams projektams" pranešimus skaitė Giedrė Tumosaitė apie Aktyvių piliečių fondą, Rolanda Šliažienė apie Anna Lindh fondą ir Justina Tomaševičiūtė apie ES programą Europos solidarumo korpusas. Įrašą galite pasižiūrėti čia: http://pilieciams.eu/naujienos/seminaro-apie-fondus-pilietiniams-projektams-irasas

Gruodžio 10 d. Kūrybiškos Europos biuro iniciatyva vyko virtualus pokalbis apie numatomas "Kūrybiška Europa 2021-2027" finansavimo kryptis, būsimų Europos komisijos veiksmų kalendorių, numatomus prioritetus. Jei praleidote, norite pasižiūrėti dar kartą, įrašą galite rasti Kūrybiškos Europos biuro "Facebook" paskyroje. Informacinės sesijos metu rodytas nuorodas galite pasiimti iš vaido įrašo komentarų skilties.


Nevyriausybinių organizacijų dėmesiui!

 

Biržų rajono savivaldybės administracija baigia įgyventi projektą „Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržuose, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms". Biržų rajono savivaldybės administracija baigia įgyventi projektą „Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržuose, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms". Buvusio technikos sporto klubo pastate atliktas kapitalinis remontas, nupirkti kultūrinei veiklai reikalingi baldai, įranga ir muzikos instrumentai. Projektas inicijuotas ir įgyvendintas siekiant, kad sutvarkytame ir reikalinga įranga aprūpintame jaukiame pastate su vaizdu į Biržų pilį būtų organizuojamos Biržų kultūros centro meno kolektyvų veiklos, formuotųsi ndividualios, spontaniškos, netradicinės šiuolaikinio meno apraiškos, vietos bendruomenės ir NVO įgyvendintų gyventojams naudingas kultūrines iniciatyvas bei paskatintų daugiau biržiečių įsitraukti į kultūrinio užimtumo veiklas.

KVIEČIAME Biržų rajone veikiančias bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas teikti pasiūlymus bei pageidavimus dėl patalpų naudojimo el.p. jurga.bagamoloviene@birzai.lt , tel. 8 618 25832. (Naudojimasis patalpomis)