Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Skelbiamas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkursas

Skelbiamas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkursas

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 2V-272 (1.4) „Dėl užsienio lietuvių janimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), 2022 m. rugsėjo 26 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbia užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – užtikrinti, kad būtų atstovaujami užsienio lietuvių jaunimo interesai ir stiprinamos užsienio lietuvių jaunimo organizacijos, kad būtų gerinama jų veiklos kokybė, skatinama plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti užsienio lietuvių jaunimo ir užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kompetencijas.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2022 m. spalio 6 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2022 m. lapkričio 5 d. 23:59 val.

Su konkurso nuostatais galite susipažinti čia.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos: A priemonė:

1.Atstovavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų interesams valstybinėse institucijose ir įstaigose, bendraujant su organizacijomis Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;
2.Dalyvavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veikloje ir tarptautinių renginių organizavimas gyvai ir (ar) nuotoliniu būdu, įtraukiant užsienio lietuvių jaunimą;
3.Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kūrimosi ir plėtros skatinimas;
4.Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų konsultavimas, institucinių gebėjimų stiprinimas, veiklos planavimas, veiklos kokybės gerinimas;
5.Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų koordinavimas.

B priemonė:

1.Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos, skatinančios užsienyje gyvenančio lietuvių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimą, tautinio tapatumo išsaugojimą, bendradarbiavimą su Lietuvos jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis;
2.Užsienio lietuvių jaunimo poreikių analizė ir pasiūlymų sprendimų priėmėjams teikimas (pavyzdžiui, motyvacijos grįžti gyventi, mokytis ir dirbti į Lietuvą analizė ir pan.);
3.
Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų narių pritraukimas, veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas.

Remiantis nuostatų 28 punktu, su paraiška privaloma pateikti šių dokumentų kopijas:

1.Dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., rinkiminio protokolo, kuriuo pareiškėjo vadovas išrinktas vadovu, išrašas) (A ir B priemonės);
2.Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (-ų), patvirtinančio (-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu (A ir B priemonės);
3.Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 1 priedą (A ir B priemonės);
4.Pareiškėjo steigimo dokumento (A ir B priemonės);
5.Teikiant paraišką Nuostatų 13.1 papunktyje nurodytai veiklos formai vykdyti (A priemonės):
     5.1
Ppareiškėjo galiojančio ne trumpesnio negu 3 (trejų) metų trukmės strateginio veiklos plano (veiklos plano galiojimo laikotarpis turi apimti 2023 m.);
     5.2. Dokumentų, įrodančių pareiškėjo kolegialaus valdymo organo išrinkimo faktą (pvz., protokolo, kuriuo išrinktas pareiškėjo kolegialaus valdymo organas) išrašo, nurodant jį sudarančių asmenų vardą, pavardę, gimimo datą;
     5.3. Dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie pareiškėjo (užsienio lietuvių jaunimo organizacijos vienijančios jaunimo organizacijas, turimus ne mažiau kaip 5 (penkis) padalinius 5 (penkiose) skirtingose užsienio valstybėse.
6.Teikiant paraišką Nuostatų 13.2 papunktyje nurodytai veiklos formai vykdyti (B priemonės) dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas vykdė veiklą ilgiau negu 1 (vienerius) metus arba organizavo savo atstovų susitikimą arba savo atstovams / bendruomenei skirtą veiklą arba yra teikęs bent 1 (vieną) paraišką dalyvauti finansavimo konkursuose arba pareiškėjo atstovai yra dalyvavę Agentūros ar kitų įstaigų organizuotame (-uose) seminare (-uose), mokyme (-uose) / diskusijoje (-ose).

Pareiškėjas paraiškas pildo per informacinę sistemą SOPAS.

Kilus techniniams klausimams dėl sistemos, galima kreiptis į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kontaktai: sppd@sppd.lt.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Agentūros vyriausioji specialistė Miglė Lamonovaitė, elektroninis paštas migle.lamonovaite@jra.lt, tel. 8 659 81267, arba kitas Agentūros direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos, Lietuvos Respublikos laiku.

Informacinės sistemos naudojimo instrukcijas galite rasti pasaudę čia. Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

Artimiausiu metu planuojamos bendrosios ir individualios konsutlacijos paraiškų teikimo klausimais, sekite naujienas.

Jaunimo reikalų agentūros informacija