Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Biržų „Saulės“ gimnazija įgyvendino projektą „Kokybės krepšelis“

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ/ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Biržų „Saulės“ gimnazija nuo 2022-02-01 iki 2023-08-31 sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų / Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“. Projekte apsispręsta dalyvauti siekiant Gimnazijoje pagerinti ugdymo(si) kokybę, didesnį dėmesį skiriant matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų ugdymo organizavimui, tobulinti mokytojų kompetencijas, mokiniams teikiama kryptinga ir savalaikė mokymosi pagalba, vertinama asmeninė mokymosi pažanga, stiprinamas savivaldus mokymasis ir mokymosi motyvacija, kuriamos naujos mokymosi erdves, įsigyjant šiuolaikinių mokymo priemonių, stiprinama bendruomenės narių sąveika, glaudžiai bendradarbiaujama su akademiniais, socialiniais, verslo partneriais ir kitomis švietimo įstaigomis bei dalindamasi patirtimi su pagrindinių mokyklų bendruomenėmis.

                      Projekto įgyvendinimo laikotarpiu išsilaikė ir pagerėjo gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimai. Išaugo, tapo kryptinga ir prasminga gimnazijos tinklaveika ugdant mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas: išplėtotas mokinių mokymasis Panevėžio STEAM centre, KTU, VDU, LSMU; 13 gimnazijos Biržų inžinierinės eksperimentinės klasės mokinių sėkmingai užbaigė VDU inžinierinę eksperimentinę klasę; Mokytojai dalindamiesi patirtimi, stebėdami vieni kitų pamokas, vedė atviras ir integruotas pamokas kitose erdvėse, bendradarbiavo su savo ir kitų rajonų mokytojais.

Atnaujinta 2 informacinių technologijų kabinetų kompiuterinė įranga; 2 biologijos kabinetų ir biotechnologijų ir chemijos laboratorijų kompiuterinė, techninė įranga ir priemonės; 4 matematikos kabinetų kompiuterinė technika ir interaktyvios mokymosi priemonės; skaitykloje kompiuterinė technika, baldai; įsigytas 3D spausdintuvas, lazerinės graviravimo-pjovimo staklės.

Projekto „Kokybės krepšelis“ tikslo ir uždavinių įgyvendinimą užtikrino Gimnazijos vizijos bendrumas, veiklos kryptingumas ir susitarimai. Su visomis su projektu vykdytomis veiklomis galima susipažinti tinklalapyje www.birzusaule.lt.

Bendra finansinė paramos gimnazijai suma siekė 105 410 Eur (NŠA lėšos 89 598,50 Eur ir SB – 15 811,50 Eur ), panaudota 105410 Eur. Iš to skaičiaus: ugdymo(si) procesui skirta 9 570 Eur, pagalbai mokiniui, mokytojui – 1 819,42 Eur, ugdymo(si) aplinkai – 84 202,94 Eur, bendruomenės veiklai –            9 817,64 Eur.

NŠA ir Savivaldybės sutartyje pasirašytoje 2021 m. buvo numatyta padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalį, mokytojų, turinčių vienos pareigybės ar didesnį darbo krūvį dalį ir sumažinti 1–8 jungtinių klasių komplektų dalį.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis padidėjo nuo 84,30 proc. 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 89,07 proc. 2023 m. spalio 25 d. Mokytojų, turinčių vienos pareigybės ar didesnį darbo krūvį padidėjo nuo 45,50 proc. iki 49,07 proc. ir nuo 21,43 proc. iki 13,33 proc. sumažinti 1–8 jungtinių klasių komplektų dalis.

2023 m. spalio 30 d. NŠA ir savivaldybė pasirašė partnerystės sutarties pildymą. Visiškai įvykdžius numatytas sąlygas Savivaldybei bus kompensuojama 15 proc. kokybės krepšelio lėšų.

Biržų rajono savivaldybės informacija