Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Centralizuoto vidaus audito skyriaus veikla 2021 m.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus veikla 2021 m. Pixabay.com nuotr.

Centralizuotas vidaus audito skyrius 2021 metais pagal Skyriaus veiklos planą, patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus, tikrino ir vertino, ar Savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai, ar racionaliai naudojamas, valdomas bei saugomas turtas ir kt.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Nida Karitonienė 2021 metais atliko 5 vidaus auditus:

  • Biržų rajono savivaldybės 2020 m. II pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą;
  • Biržų rajono savivaldybės administracijos Širvėnos seniūnijos veiklos ir valdymo vidaus auditą;
  • Biržų rajono savivaldybės administracijos investicijų projektų, finansuojamų Europos sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis, vidaus auditą;
  • Biržų rajono savivaldybės 2021 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimą;
  • Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro veiklos ir valdymo vidaus auditą.

Įvertinus audituojamų subjektų vidaus kontrolės funkcionavimą bei galimą rizikos veiksnių įtaką audituojamo subjekto veiklai, audituojamų subjektų vadovams teikiamos rekomendacijos. Vidaus audito ataskaitose pateiktos 36 rekomendacijos.

Vykdomas pažangos stebėjimas, vertinama, kaip vykdomos vidaus audito ataskaitose pateiktos rekomendacijos, kaip šalinami nustatyti trūkumai, klaidos ir jų atsiradimą lemiantys veiksniai. Atlikus pažangos stebėjimą rengiamos pažangos stebėjimo pažymos apie vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. iš einamaisiais metais pateiktų 36 rekomendacijų 7 rekomendacijos įgyvendintos, 2 rekomendacijos įgyvendintos iš dalies, 5 rekomendacijos įgyvendinamos, 1 rekomendacija neįgyvendinta, 21 rekomendacijos įgyvendinimo terminas nesibaigęs, jų įgyvendinimas bus tęsiamas 2022 m.

Per 2021 metus įgyvendinta 73 proc. rekomendacijų, kurioms suėjęs įgyvendinimo terminas. Į šį skaičių įskaičiuota 2021 m. pateiktos rekomendacijos, kurioms suėjęs rekomendacijų įgyvendinimo terminas, bei rekomendacijos pateiktos ankstesniais metais, tačiau įgyvendintos 2021 metais.

Viešai skelbiamos Biržų rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo ataskaitos. Išsamiai susipažinti galima Savivaldybės tinklalapyje www.birzai.lt skyriuje „Savivaldybė“ dalyje „Administracinė informacija“ skiltyje „Administracinės naštos mažinimas“.

Biržų rajono savivaldybės informacija