Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Įvyko septintasis Savivaldybės tarybos posėdis

Rugsėjo 28 d. įvyko septintasis Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame dalyvavo 24 Savivaldybės tarybos nariai. Dėl suplanuotų kasmetinių atostogų nedalyvavo Tarybos narys Dalius Drevinskas. Mero potvarkiu sudarytame darbotvarkės projekte įrašyti buvo 27 klausimai. 23-ąjį klausimą  „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ teikėjas – Savivaldybės meras atsiėmę atsiėmė.  Buvo pateikti 5 papildomi klausimai, kurie apsvarstyti komitetų posėdžiuose ir  Tarybos bendru sutarimu , kaip ir mažumos valanda, įtraukti į posėdžio darbotvarkę.

Tarybos posėdžio pradžioje Savivaldybės meras informavo, kad posėdžio pabaigoje bus pateikti frakcijos „Biržų atgimimas“ 5 paklausimai ir 1 pareiškimas, buvo suteiktas žodis Etikos komisijos pirmininkei Simonai Bindariūtei, kuri Savivaldybės tarybos nariams pateikė Etikos komisijos rekomendacijas dėl nusišalinimų nuo svarstomų klausimų.

Gyventojams aktualiausi Tarybos priimti sprendimai

Patikslintas Biržų rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas Savivaldybei skirtomis tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšomis, į savivaldybės biudžetą gautomis viršplaninėmis pajamomis, planuojamomis paskolų lėšomis. Taip pat patikslinti patvirtinti Savivaldybės biudžeto asignavimai. Savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamos didinamos 1544,4 tūkst. Eur, skolintos lėšos didinamos 819,458 tūkst. Eur, asignavimai didinami 2363,9 tūkst. Eur.

Taryba pritarė, kad Biržų rajono savivaldybės administracija teiktų paraišką paramai gauti ir įgyvendintų projektą ,,Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio seniūnijos dalies melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių rekonstravimas“ pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023−2027 metus strateginio plano intervencinę priemonę ,,Investicijos į melioracijos sistemas“.  Pagal šią priemonę finansuojama iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų su PVM. Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 300 tūkst. Eur su PVM. Projektų atrankos būdas – konkursas. Šios investicijos pagerins bendrus žemės ūkio rezultatus, padės išsaugoti dirvožemio kokybę, bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai kartu išsaugant ir gausinant kaimo gamtinį, materialųjį paveldą. Atlikus vandens pralaidų rekonstravimo darbus pagerės susisiekimas su gyvenvietėmis bei dirbamais laukais.

Siekiant užtikrinti iš Europos Sąjungos fondų ir Valstybės investicijų programos (VIP) lėšų finansuojamų Savivaldybės administracijos investicijų projektų bendrą finansavimą Taryba pritarė, kad  Biržų rajono savivaldybės administracija imtų (ne daugiau kaip) 1 660 000 Eur ilgalaikę paskolą iš vidaus ar užsienio kreditorių ne ilgesniam kaip 7 metų laikotarpiui Biržų rajono savivaldybės administracijos investicijų projektams finansuoti.

Atsižvelgus į padidėjusį poreikį seniūnijose vykdyti laikinuosius darbus, Taryba pritarė Biržų rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos, patvirtintos Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-27 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimui, padidinant programai įgyvendinti reikalingų lėšų dydį – seniūnijų įgyvendinamiems laikiniesiems darbams atlikti papildomai skirta 46,5 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Skyrus papildomas lėšas, bus sutvarkytos seniūnijų prižiūrimos valstybinėje žemėje esančios visuomeninės, bendruomeninės paskirties teritorijos ir jose esantys objektai, UŽT registruoti asmenys turės galimybę įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

Pritarta Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Biržų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-69 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Biržų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų“ pakeitimui. Atliktais pakeitimais siekiama vietinės rinkliavos mokesčio už ilgalaikės reklamos įrengimą skaičiavimo aiškumo, kai reklama įrengiama trumpiau nei vieneriems metams. Keitimai susiję ir su  įsigaliojusia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nauja redakcija, pakeitusia Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui suteikiamus įgaliojimus. Atsižvelgus į minėtus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimus, pakeistas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, kuriame nustatyta, kad leidimus įrengti reklamą išduoda savivaldybės meras arba jo įgaliota savivaldybės administracija. Pakeista ir vietinės rinkliavos lengvatos taikymo tvarka -  numatyta vietinės rinkliavos lengvatą taikyti visoms reklamos įrengimo vietoms, kuriose bus Savivaldybės įstaigų, visuomeninių organizacijų bei kultūros ir sporto renginių organizatorių reklamuojami Savivaldybės remiami renginiai.  

Nustatyti veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2024 metų fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai gyventojams.  Mokesčio už verslo liudijimus tarifai 2024 metais nebus keičiami tiems gyventojams, kurie veiklą pagal verslo liudijimą vykdo neribojant veiklos teritorijos ir konkrečios savivaldybės teritorijoje. Veiklai, vykdomai Lietuvos Respublikoje (išskyrus Alytaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos, Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijas bei Marijampolės savivaldybės miesto teritoriją) bus padidinti mokesčio tarifai: veikloms, kurioms buvo nustatytas 210 Eur tarifas (sprendimo projekto priede veiklų kodai 002, 006, 021, 024, 029, 031, 032, 033, 051, 056), 250 Eur tarifas (sprendimo projekto priede veiklos kodas 003) ir 320 Eur tarifas (sprendimo projekto priede veiklos kodas 004) – nustatytas naujas 365 Eur mokesčio tarifas, o veikloms, kurioms buvo nustatytas 12 Eur tarifas, nustatytas 50 Eur tarifas. Veikloms, kurioms buvo nustatytas 365 Eur (sprendimo projekto priede veiklos kodai 017, 101, 102) ir 525 Eur mokesčio tarifas (sprendimo projekto priede veiklos kodai 020), mokesčio tarifas nesikeis. Mokesčio lengvata sumažinta dirbantiems (tarnaujantiems) asmenims (įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų) nuo 50 proc. iki 40 proc., o visoms kitoms asmenų grupėms palikti tas pačias lengvatas, kokios buvo taikomos 2023 m.

Dvejų metų laikotarpiui patvirtinta Biržų rajono savivaldybės visuomeninės sporto tarybos sudėtis iš 9 narių:

 • Audris Viduolis – Biržų rajono savivaldybės Kūno kultūros mokytojų metodinio
 • būrelio atstovas;
 • Viktoras Bagamolovas – Biržų rajono nevyriausybinių sporto organizacijų, kultivuojančių
 • individualias sporto šakas, atstovas;
 • Aurimas Frankas – Biržų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų
 • atstovas;
 • Artūras Didzinskas – Biržų rajono savivaldybės administracijos atstovas;
 • Nerijus Ubartas – Biržų rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Žydrūnas Kačinskas – Biržų rajono nevyriausybinių sporto organizacijų, kultivuojančių
 • komandines sporto žaidimų šakas, atstovas;
 • Sigitas Mitrochinas – Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro atstovas;
 • Tadas Špokas – Biržų rajono techninių sporto šakų atstovas;
 • Kostas Strelcovas – Biržų rajono verslininkų asociacijos atstovas.

Patvirtintas Biržų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas (pridedama) bei nustatytos komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemonės, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims. Biržų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane numatomos įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo užduotys, kurias kaip pareigą savivaldybėms nustato Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas.

Pakeista Biržų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. sąmata, atsižvelgiant į programoje numatytų priemonių įgyvendinimo metu sutaupytas lėšų sumas. Savivaldybės aplinkos monitoringo programai 2023 m. vykdyti Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. sąmatoje buvo numatyta 30000 Eur. Viešuoju pirkimu šios paslaugos įsigytos už mažesnę sumą, sutaupant 6750 Eur. Bešeimininkėms atliekoms (padangoms) tvarkyti lėšų poreikis 2023 m. pirmame pusmetyje buvo mažesnis negu numatyta programos sąmatoje, sutvarkius numatytą padangų kiekį, sutaupyta 822 Eur. Siekiant efektyviai panaudoti programos lėšas, sutaupyta 7572 Eur suma perkeliama į šias programos priemones: pavojų aplinkai keliančių cheminių medžiagų sutvarkymo darbams vykdyti (mazuto likučiams iš UAB ,,Litesko“ filialo ,,Biržų šiluma“ katilinės teritorijos išgabenti ir utilizuoti), padidinant šiai priemonei skirtą lėšų sumą 5000 Eur, taip pat visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais 2023-2027 m. planui parengti, šiai priemonei skiriant 2572 Eur.

Taryba pritarė Biržų rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo (2023 metams, patvirtintą Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Biržų rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo“) pakeitimui.

Taryba pritarė, kad Biržų rajono savivaldybės administracija teiktų paraišką paramai gauti pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo 5.1 punktą „vietinės reikšmės kelių objektams, kurie yra valstybinės reikšmės magistralinių ar krašto kelių tęsiniai arba jų tarpusavio jungtys ar aplinkkeliai, skirti tranzitiniam eismui“ ir įgyvendintų Biržų rajono savivaldybės administracijos parengtą projektą „Susisiekimo komunikacijų (kelių) Biržų r. Sav., Vabalninko sen., vietinės reikšmės kelio Nr. 043 (Šiaurinis aplinkkelis) kapitalinio remonto projektas“ 2024−2025 m. laikotarpiu, skiriant iš savivaldybės biudžeto 30 proc. lėšų projektui finansuoti tinkamų išlaidų, padengiant visas netinkamas, tačiau projektui įgyvendinti reikalingas išlaidas, bei tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengs projekto finansavimas. Pateiktus dokumentus vertins ir 2024 metų Programos finansavimo lėšų valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti paskirstymo sąrašą sudarys Valstybei svarbių vietinės reikšmės kelių objektų atrankos komisija. Į finansavimą 2024 metais gali pretenduoti tik tie vietinės reikšmės kelių objektai, kurie yra įtraukti į savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinę eilę, yra pilnai parengti įgyvendinti (parengtas kelio objekto techninis arba techninis darbo projektas, yra užbaigti ar iki 2023 m. gruodžio 31 d. bus užbaigti kelio darbų viršieji pirkimai), kurių įgyvendinimui pasirinkta geriausia įgyvendinimo alternatyva, užtikrinamas efektyvus lėšų panaudojimas ir kurie atitiks kitus Apraše nustatytus reikalavimus.

Patvirtintos vidutinės kietojo ar kitokio kuro, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kainos, taikomos būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti (su pridėtinės vertės mokesčiu). Įvertinus gautus Valstybinių miškų urėdijos VĮ Rokiškio regioninio padalinio, VĮ Biržų regioninio padalinio, VĮ Panevėžio regioninio padalinio bei MB „Miškai“ pasiūlymus dėl 2023 m. malkų pardavimo, apskaičiuota vidutinė kieto kuro (1 kub. metro) kaina – 68 Eur. Savivaldybės tarybos patvirtinta kaina reikalinga apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensacijas Biržų rajono gyventojams, gyvenantiems būstuose, kuriems šiluma nėra teikiama centralizuotai – 68 Eur (su PVM). Savivaldybių patvirtintos vidutinės kietojo ar kitokio kuro, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, kainos, taikomos būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti (su pridėtinės vertės mokesčiu)

Taryba pritarė Biržų rajono ir Pakruojo rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutarčiai. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį atsiras galimybės praplėsti bendradarbiavimo veiklas tarp Biržų ir Pakruojo rajono savivaldybių švietimo, sporto, socialinės apsaugos, ekonomikos, medicinos, aplinkosaugos bei kitose srityse, vykdyti bendrus projektus, organizuoti įvairius renginius, keistis gerąja patirtimi. Biržų ir Pakruojo rajonų savivaldybės, esančios istoriniame Žiemgalos regione, nuo 2017 m. kartu su Pasvalio, Joniškio savivaldybėmis Lietuvoje ir Bauskės, Iecavos, Rundalės, Vecumniekų savivaldybėmis Latvijoje vykdo bendrą projektą „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“. Šio projekto tikslas - skatinti turizmo ir verslo vystymąsi šiose vietovėse ir tuo pačiu, pažinti kaimynų kultūrą.  Pasirašius bendradarbiavimo sutartį atsiras galimybės praplėsti bendradarbiavimo veiklas tarp Biržų ir Pakruojo rajono savivaldybių švietimo, sporto, socialinės apsaugos, ekonomikos, medicinos, aplinkosaugos bei kitose srityse, vykdyti bendrus projektus, organizuoti įvairius renginius, keistis gerąja patirtimi.

Pakeista Biržų rajono savivaldybės tarybos Socialinio vystymo ir Teritorijų vystymo ir aplinkos apsaugos komitetų sudėtis.

Socialinio vystymo komitetas (7 Savivaldybės tarybos nariai):

 • Arūnas Anskinas,
 • Viktoras Bagamolovas,
 • Dalius Barkauskas,
 • Dalia Baltrušaitienė,
 • Tomas Četvergas,
 • Indra Drevinskaitė,
 • Leonidas Sologubovas.

Teritorijų vystymo ir aplinkos apsaugos komitetas (9 Savivaldybės tarybos nariai):

 • Simona Bindariūtė,
 • Laurynas Bukys,
 • Dalius Drevinskas,
 • Vidas Eidukas,
 • Dalius Jakubėnas,
 • Vytautas Juška,
 • Povilas Mikalajūnas,
 • Audrys Šimas,
 • Nerijus Ubartas.

Sudaryta Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo komisiją iš 5 narių ir patvirtinti jos nuostatai. Komisijos nariai:

 • Daina Kolomakienė – Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Dalia Šarkūnienė – Biržų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja;
 • Viktoras Bagamolovas – Biržų rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Arūnas Anskinas – Biržų rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Audrys Šimas – Biržų rajono savivaldybės tarybos narys.

Taryba Pritarė projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimui Biržų rajono savivaldybėje. Įgyvendinant projektą bus organizuojamos socialinė dirbtuvės, kurių  tikslas – ugdyti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje. Socialinėse dirbtuvėse darbiniam užimtumui renkasi ne mažiau nei 10 asmenų su negalia, dirba keturių specialistų komanda. Kita projekto priemonė yra atvejo vadybos modelio taikymas intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims. Atvejo vadybininkas glaudžiai bendradarbiaus ir padės asmens su negalia reikalų koordinatoriui.

Biržų rajono savivaldybės informacija