Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Konkurencingas žemės ūkis – vienas iš Biržų rajono savivaldybės 2021−2030 m. strateginio plėtros plano tikslų

Konkurencingas žemės ūkis – vienas iš Biržų rajono savivaldybės 2021−2030 m. strateginio plėtros... Biržų rajono savivaldybės nuotr.

Šiuo metu yra rengiamas labai svarbus Biržų rajonui dokumentas - Biržų rajono savivaldybės 2021−2030 m. strateginis plėtros planas. Jame numatomi rajono tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo rodikliai.

Vienas iš plano tikslų – konkurencingas žemės ūkis

Administracijos direktorės pavedimu 2022 m. sausio 17 d. buvo suorganizuotas pasitarimas dėl uždavinių ir jų įgyvendinimo rodiklių žemės ūkio srityje numatymo.

Šiame pasitarime dalyvavo administracijos direktorė Irutė Varzienė, direktorės pavaduotoja Astra Korsakienė, l.e. Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigas Sandra Balčiūnienė, VšĮ „Tatulos programa“ direktorė Valerija Gražinienė, Biržų rajono žemdirbių asociacijos pirmininkė Vaidutė Stankevičienė, Lietuvos konsultavimo tarnybos Biržų rajono konsultavimo biuro vedėja Jūratė Ratnikienė ir šio biuro augalininkystės konsultantė Renata Giedrikienė, Biržų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Tadas Micikevičius, Biržų rajono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė. 

Pasitarimo metu Sandra Balčiūnienė pristatė esamą rajono situaciją.

Paraiškų skaičius pagal pasėlių plotą

 1 lentelė Informacija apie 2019-2021 m. pateiktų paraiškų skaičių pagal plotų intervalus

Ūkio dydis

Pasėlių plotas

2021 m.

2020 m.

2019 m.

Vnt.

Proc.

Vnt.

Proc.

Vnt.

Proc.

smulkus

0-50 ha

1777

81,33

1865

82,05

1914

82,15

vidutinis

50-200

301

13,78

298

13,11

298

13,11

stambus

200 ir daugiau

107

4,90

110

4,84

102

4,38

1 pav. 2021 m. pateiktų paraiškų skaičius pagal plotų intervalus 2019-2021 m.

Rajone mažėja smulkių ūkių skaičius ir auga vidutinių bei stambių ūkių skaičius.

Jaunieji ūkininkai (iki 40 metų)

2 lentelė. Ūkininkų ūkių skaičius pagal ūkininkų amžių, jų lytį 2021 -12

Metai

Ūkininkų ūkių skaičius

Ūkininkų ūkių skaičius pagal ūkininkų amžių

Ūkininkų ūkių skaičius pagal ūkininkų lytį

   

iki 40 m.

nuo 40 m. iki pensinio amžiaus

nuo pensinio amžiaus

Ūkininkės moterys

Ūkininkai vyrai

2021

1608

287

872

449

619

989

2020

1615

284

883

448

624

991

2019

2252

316

1032

904

947

1305

2 pav. Jaunųjų ūkininkų skaičius 2019-2021 m.

3 pav. Jaunųjų ūkininkų procentinė dalis nuo visų ūkių 2019-2021 m.

2021 m. stebimas jaunųjų ūkininkų skaičiaus didėjimas, taip pat auga jų procentinė dalis nuo visų ūkių.

Ekologiniai ūkiai

Biržų rajono ūkininkai pirmauja Lietuvoje pagal deklaruojamą ekologinių pasėlių plotą. 2021 m. buvo deklaruota beveik 17 tūkst. ha ekologinių pasėlių.

3 lentelė. Ekologinių pasėlių plotas 2019-2021 m.

 

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Deklaruotų pasėlių visas plotas, ha

87928,09

87611,36

88124,90

Ekologinių pasėlių plotas, ha

15133,60

14302,23

16910,94

Proc. ekologinių nuo visų pasėlių

17,21

16,32

19,19

4 pav. Ekologinių plotų pokytis 2019-2021 m.

2021 m. lyginant su 2020 m., deklaruojamų ekologinių laukų plotas auga. Tam įtakos turėjo nacionalinė žemės ūkio politika, nes visi ūkininkaujantys ekologiškai galėjo gauti paramą.

Biržų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Tadas Micikevičius trumpai pristatė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano gaires. Jame didelis dėmesys skiriamas smulkiems šeimos ūkiams (75 proc. visų plano lėšų numatoma skirti šiai grupei), taip pat didėja parama jauniems ūkininkams ir ekologiniams ūkiams.

4 lentelė. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros plano biudžetas, mln. Eur

 

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano biudžetas, mln. Eur

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2014-2020 m. strateginio plano biudžetas, mln. Eur

Ekologinis ūkininkavimas

327,25

292,018

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

95

87

Pasitarimo metu visi dalyvaujantys vieningai pritarė, kad Biržų rajone svarbu išlaikyti smulkius ūkius, skatinti ekologinių ūkių ir jaunųjų ūkininkų augimą. 

Biržų rajono savivaldybės 2021−2030 m. strateginiame plėtros plane bendru sutarimu numatyti rodikliai pateikiami 5 lentelėje.

5 lentelė. Biržų rajono savivaldybės 2021−2030 m. strateginio plėtros plano vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijai (rodikliai) 

Pradinė reikšmė

Tarpinė reikšmė 2025 m.

Siektina reikšmė 2030 m.

1. Deklaruojamų ekologinių žemės ūkio naudmenų dalis nuo bendrų žemės ūkio naudmenų (proc.)

19

20

21

2. Smulkių ūkių (deklaruoja iki 50 ha (proc. nuo visų deklaravusių))

81

81

81

3. Jaunųjų ūkininkų skaičius (vnt.)

287

290

293

4. Ūkininkų ir šeimos ūkių, kurie tiesiogiai vartotojams parduoda daugiau, kaip 50 proc. savo produkcijos, skaičius (vnt.,)

5

8

10

Biržų rajono savivaldybės informacija