Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Skelbiama atranka Globos centro socialinio darbuotojo pareigoms eiti

Skelbiama atranka VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro (viešoji įstaiga, Rotušės g. 16 A, Biržai, kodas 300095268) Globos centro socialinio darbuotojo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigoms eiti (pareigybės lygis – A2).

Darbo pobūdis – darbas su šeimomis, kurioms taikoma atvejo vadyba. Plačiau – pareigybės aprašyme.

Darbo krūvis – 1,0 etatas (40 darbo valandų per savaitę).

Pareiginės algos koeficientas – 7,8 (pareiginės algos baziniai dydžiai).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją, ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir baigęs socialinio darbo studijų programą ar įgijęs socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį;
 2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą ir kitus įstatymus ir teisės aktus reglamentuojančius socialinę paramą, apsaugą ir socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą;
 4. būti susipažinus su Biržų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais: nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais susijusiais su darbuotojo vykdoma veikla, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis ir kt.;
 5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles;
 6. mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis, interneto naršyklėmis;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 8. būti pareigingas, dalykiškas, darbštus, gebantis bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais;
 9. turėti organizacinių gebėjimų (pvz., gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus), modeliuoti situacijas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje (laisvos formos);
 2. Asmenybės tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą (CV);
 5. Vairuotojo pažymėjimo kopiją;

Dokumentai teikiami siunčiant paštu (registruotu laišku) adresu Rotušės g. 16 A, Biržai arba siunčiant elektroniniu paštu birzai.socpaslaugos@gmail.com.

Dokumentai priimami nuo 2023 m. lapkričio 15 d. iki lapkričio 28 d. (imtinai). Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Apie numatomą atrankos datą pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, bus informuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Išsamesnė informacijos apie atranką: tel. 861641077.

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro informacija