Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos „Vaiko užuovėja“ direktoriaus pareigoms eiti

Biržų rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos „Vaiko užuovėja“ direktoriaus pareigoms eiti – pareigybės lygis A2. Darbo užmokestis – mėnesinės algos pastovioji dalis ir kintamoji dalis (pastoviosios dalies koeficientas 8,9-10,5 (baziniais dydžiais), kintamoji dalis – iki 40 procentų pastoviosios dalies dydžio).

Direktoriaus pareigybės funkcijos nurodytos pareigybės aprašyme (atsisiųsti).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus socialinių mokslų, ugdymo mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių studijas;
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį arba ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės, socialinio darbo arba švietimo srityje;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą ir kitus teisės aktus reglamentuojančius socialinių paslaugų organizavimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, vaiko teisių apsaugą, darbo santykių reguliavimą;
 4. turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti Įstaigos darbą, būti orientuotam į tikslus, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint), interneto naršyklėmis ir vaizdo konferencijoms skirtomis programomis (Zoom, Teams ar kt.);
 6. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintame Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos apraše;
 7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Konkursas paskelbtas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje, skelbimo Nr.91169.

Pretendentai iki 2023 m. spalio 11 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html) turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 5. Vadovaujamo darbo patirtį pagrindžiančių dokumentų kopiją(as);
 6. Profesinę patirtį pagrindžiančių dokumentų kopiją(as);
 7. Užpildytą pretendento anketą (anketos forma Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir savivaldybių kultūros centruose, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir kurių dalininkės yra dvi ar daugiau savivaldybių, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 1 priede);
 8. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;
 9. Vairuotojo pažymėjimo kopiją.

Pretendentų dokumentai priimami per 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje; kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų bus prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti; jei nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš Pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnę informaciją apie konkursą teikia Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo  skyrius  tel. (8 607) 66639 arba el. paštu )  dale.naudziene@birzai.lt

Biržų rajono savivaldybės infrmacija