Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Skelbiamas konkursas visuomenės informavimo specialisto pareigoms

Skelbiamas konkursas visuomenės informavimo specialisto pareigoms

Skelbiamas konkursas Biržų rajono savivaldybės administracijos (biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, Biržai, kodas 188642660) Bendrojo skyriaus visuomenės informavimo specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigoms eiti (pareigybės lygis – A2).

Ieškome kūrybiško, komunikabilaus žmogaus, išmanančio viešųjų ryšių sritį. Siūlome stabilią darbo vietą, dinamišką, komandinį darbą, profesinio tobulėjimo galimybes bei dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu.

Darbo pobūdis – Savivaldybės viešųjų ryšių politikos įgyvendinimas. Rengia, skelbia bei publikuoja oficialią bei visuomenei aktualią informaciją apie Savivaldybės veiklą, plačiau– pareigybės aprašyme.

Pareiginės algos koeficientas: 7,5 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu informacijos paslaugų, komunikacijos ar žurnalistikos studijų krypties išsilavinimu,

arba

         turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu ir 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių ar žurnalistikos srityje;

 1. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarką, teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų tvarką;
 2. išmanyti visuomenės informavimo būdus ir priemones, viešųjų ryšių veiklos principus;
 3. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taisyklingai vartoti valstybinę kalbą, gebėti rengti informacinius pranešimus, straipsnius ir sveikinimus; išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir naudotis kitomis informacinėmis bei elektroninių ryšių technologijomis;
 5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
 6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. užpildytą pretendento anketą.

Dokumentų                                             el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą
pateikimo būdas:                                     (Prašymų teikimo modulį) adresu https://www.testavimas.vdt.lt/

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento ir Biržų rajono savivaldybės interneto svetainėse (pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).

Skelbimas paskelbtas 2022 m. rugsėjo 14 d.

Dokumentai priimami iki 2022 m. rugsėjo 28 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnę informaciją apie konkursą suteiks Birutė Romanovienė, Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 450) 43151, 8 607 66 634, el. p. birute.romanoviene@birzai.lt.

Biržų rajono savivaldybės informacija