Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo atrankos konkursui

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Biržų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo atrankos konkursui. Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės mero 2024 m. vasario 29 d. potvarkiu Nr. M-109, paraiškos konkursui teikiamos nuo 2024 kovo 1 d. iki 2024 m. kovo 15 d.

Programos paraiška ir jos priedai, nurodyti Programos paraiškos formoje, turi būti užpildyti kompiuteriu valstybine lietuvių kalba ir projekto vadovo pasirašyti ir antspaudu (jei projekto vadovas antspaudą privalo turėti) patvirtinti, nuskenuoti PDF formatu arba pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. Paraiška su privalomais dokumentais teikiama elektroninio pašto adresu svietimas@birzai.lt vienu elektroniniu laišku. Kartu su paraiška pareiškėjas gali pateikti kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant jo teikiamą Programos projektą.

Reikalavimai naujiems pareiškėjams Programos 2024 m. laikotarpiui:

Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Biržų rajono savivaldybės sporto programų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašų patvirtinimo“, paraiškas dalyvauti atrankoje gali teikti ne mažiau kaip vienus kalendorinius metus sporto srityje veikiančios ir teisės aktų tvarka Biržų rajone registruotos nevyriausybinės sporto organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymus.

Pareiškėjas privalo prisidėti prie Programos projekto įgyvendinimo savo lėšomis ne mažiau kaip 10 proc. nuo bendros Programos projekto vertės. Lėšų dalį, kurios nepadengia Savivaldybės biudžeto lėšos, turi padengti projekto vykdytojas savo arba rėmėjų indėliu. Teikiant paraišką tinkami dokumentai, įrodantys tokį prisidėjimą, yra sutartis, garantinis raštas ir/ar bankiniai išrašai.       Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo, vertė eurais.

Tinkamos projekto išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga ir planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu, patirtos ir apmokėtos pareiškėjo nuo biudžetinių metų pradžios. Projektams vykdyti skirtos lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus.

            „45. Tinkamos finansuoti projekto vykdymo išlaidos – tiesiogiai su projektu susijusios išlaidos:

            45.1. projekto vykdytojų ir dalyvių komandiruočių ir kelionių į Lietuvoje vykstančius sporto renginius (į priemonės vykdymo vietą ir grįžimo atgal) faktinėms išlaidoms apmokėti;

            45.2. sportininkų, teisėjų, medikų, kitų organizatorių, dalyvaujančių Biržų rajone organizuojamuose sporto renginiuose, maitinimo išlaidos;

            45.3. apgyvendinimo išlaidos Biržų rajone organizuojamuose sporto renginiuose dalyvaujantiems sportininkams, treneriams, teisėjams;

            45.4. komandiruočių, akreditacijos, starto mokesčiai, dienpinigiai, sporto renginio dalyviams, dalyvaujantiems užsienio šalyse organizuojamuose sporto renginiuose;

            45.5. nuomos (patalpų, sporto bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kt.), kuro išlaidos, skirtos projekto veiklai vykdyti;

            45.6. projekto administravimo (komunalinių, ryšių paslaugų ir kanceliarinių prekių) išlaidos;

            45.7. paslaugų (spaudos, leidybos, informacijos sklaidos, kitų paslaugų) išlaidos;

            45.8. prekių (sportinės aprangos, apdovanojimų, sporto inventoriaus ir kt.) įsigijimo išlaidos;

            45.9. kitos projekto įgyvendinimo (kvalifikacijos kėlimo) ir kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos;

            45.10. medikamentų įsigijimo išlaidos.

  1. Netinkamos finansuoti išlaidos:

            46.1. ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti;

            46.2. neįregistruotos organizacijos apskaitoje ir nepagrįstos išlaidų apmokėjimą įrodančiais arba patvirtinančiais dokumentų originalais;

            46.3. projektų vykdytojų administracinės išlaidos ne projekto vykdymo laikotarpiu;

            46.4. premijos, baudos, delspinigiai, finansinės nuobaudos, bylinėjimosi išlaidos, paskolų palūkanos ir skolų padengimo išlaidos;

            46.5. dengiamos iš kitų nacionalinių, Europos Sąjungos ar kitų paramos lėšų ir dubliuojančios projekto išlaidas;

            46.6. lizingo, išperkamosios nuomos išlaidos;

            46.7. pastatų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (ar) einamojo remonto, pastatų techninės priežiūros išlaidos;

            46.8. narystės asociacijose mokesčiai;

            46.9. kitų šalių piliečių atvykimo į Lietuvą ir išvykimo iš Lietuvos, kelionės draudimo išlaidos;

            46.10. kitos išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu.

  1. Iki 10 proc. lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti, gali būti panaudota pagrįstoms, nenumatytoms, tinkamoms finansuoti projekto įgyvendinimo išlaidoms, kurios nebuvo tiksliai žinomos sutarties sudarymo metu, padengti.“.

Kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai:

  1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo kopija arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija.
  2. Įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) kopija.
  3. Dokumentai, įrodantys prisidėjimą prie programos įgyvendinimo (sutartis, garantinis raštas ir/ar bankiniai išrašai, dokumentuose turi būti nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis, finansinio įsipareigojimo vertė eurais ir finansinio įsipareigojimo įvykdymo terminas).
  4. Sporto organizacijai atstovaujančių sportininkų sąrašas (nebūtina pateikti, jeigu organizacija projekte planuoja organizuoti, vykdyti sporto renginį (-ius).

Pareiškėjus su konkursu susijusiais klausimais el. paštu arturas.didzinskas@birzai.lt ar  tel. 8 682 54124 konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Didzinskas.

Paraiškos formą rasite ČIA

Projektų finansavimo tavrkos aprašą rasite ČIA

Komisijos vertinimo anketos formą rasite ČIA

 

Biržų rajono savivaldybės informacija