Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 14

 
                                                   page1image66928640 page1image66928848 page1image66929472

 

Biržų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) priemonę (-es) ir (arba) veiklos sritį (-is):

VPS priemonės „Sumanių verslumo iniciatyvų įgyvendinimas“ veiklos sritis „Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2

page1image52168000

 

Remiamos veiklos: numatoma remti socialinio verslo kūrimą ir plėtrą

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
NVO ir kiti viešieji juridiniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys*:
- VšĮ, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį;
- asociacijos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį;
- kitos NVO, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą;
- privatūs juridiniai asmenys.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50000,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
- iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720„Dėl Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo“ (toliau – Socialinio verslo gairės), nuostatas, pobūdžio;
- iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 100000,00Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (-ai) skelbiami šioje (-se) interneto svetainėje (-ėse) www.birzuvvg.lt ir http://www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu J. Janonio g. 2 Biržai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. vasario 22 d. 9:00 val. iki 2021 m. balandžio 14 d. 16:00 val.

Paraiškų pateikimo būdai:

1. Spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius). Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti), jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti:

- asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Teikiant paraišką asmeniškai, karantino ir ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 metu, reikia iš anksto užsiregistruoti dėl atvykimo tel.: +370 610 61709;

- atsiųsti paštu registruota pašto siunta Biržų r. VVG (adresas: J. Janonio g. 2, Biržai 41148). Registruotu paštu pateikta paramos paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo dieną. Kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paramos paraiškos ir prie jos pridedamų, jo parengtų dokumentų teisingumą. Paramos paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą.

- paliekant paraišką „Paraiškų dėžutėje“ (specialiai įrengtoje vietoje, kurioje pareiškėjas palieka paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis). Paraiškos į paraiškų dėžutę priimamos 2 d.d. trumpiau iki kvietimo galiojimo pabaigos. Biržų rajono VVG „Paraiškų dėžutė“ įrengta, adresu J. Janonio g. 2, Biržai, lauke, kairėje pastato pusėje, prie įėjimo į pastatą kairėje pusėje. Atnešus paraišką, pareiškėjas turi informuoti apie tai nurodytais telefonais: +370 610 61709, +370 450 31551 arba el. p. paraiska@birzuvvg.lt. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos vietos projektų paraiškos vieną kartą per dieną išimamos bei užregistruojamos. Apie vietos projekto paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami vietos projekto paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas, pateikęs vietos projekto paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš Biržų r. VVG informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po vietos projekto paraiškos pateikimo privalo susisiekti su Biržų r. VVG, priešingu atveju, kilus ginčui dėl vietos projekto paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad vietos projekto paraiška nebuvo pateikta.

2. Elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus .pdf formatu) ir paramos paraiškos formą (.pdf, .doc ar .docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios užtikrina teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti Biržų r. VVG el. p. paraiska@birzuvvg.lt. Jeigu elektroniniu paštu teikiamas skanuotas paraiškos variantas, visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti), jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti). Pareiškėjas paraišką turi pateikti iš lengvai identifikuojamo elektroninio pašto (elektroninis paštas priklauso pareiškėjui ar pareiškėjo atsakingam asmeniui ir yra nurodytas paraiškos 1.3. p. „Pareiškėjo kontaktinė informacija“). Atsiuntus paraišką Biržų r. VVG elektroniniu paštu įsitikinkite, ar gavote iš Biržų r. VVG atsakymą, kad Jūsų dokumentai gauti.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Biržų rajono vietos veiklos grupės būstinėje, tel. (8 450) 31 551 arba elektroniniu paštu info@birzuvvg.lt. Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: VPS administravimo vadovė – administratorė Virginija Ridlauskienė, mob. tel. +370 610 61709 ir VPS viešųjų ryšių specialistė Giedrė Visockienė tel. +370 450 31551.

Biržų rajono vietos veiklos grupės informacija