Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Skelbiamas konkursas Biržų rajono religinių bendruomenių ir bendrijų projektams 2023 m. finansuoti

Biržų rajono savivaldybė kviečia religinės bendruomenes, atitinkančias LR Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo nustatyta tvarka apibrėžtą tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės sąvoką, bei veikiančias Savivaldybės teritorijoje (toliau – Pareiškėjas) teikti Paraiškas (toliau – Paraiška) daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti pagal Biržų  rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Biržų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą (toliau –  Aprašas). Lėšos tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklai finansuoti skiriamos pagal Biržų rajono savivaldybės biudžeto Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos Nr. 3 priemonę „Religinių bendrijų rėmimas“. Lėšos skiriamos konkurso būdu. Priemonės įgyvendinimui skirta Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 15 000 Eur.

Paraiškos teikiamos nuo 2023 m. vasario 9 d. iki 2023 m. kovo 13 d. 17.00 val. 

Prioritetai teikiami:

 • objektams, kurių būklė blogiausia, kuriems skubiai reikalingi avarijos grėsmės pašalinimo ar konservavimo, restauravimo, apsaugos priemonių įrengimo darbai, remontas ar jų priežiūra (pirmenybė teikiama religinės paskirties pastatams);
 • įrašytų į Kultūros paveldo registrą objektų, kurie turi istorinę, architektūrinę, meninę vertę, avarinės būklės pašalinimas;
 • turint pritrauktų lėšas iš įvairių fondų bei kitų finansavimo šaltinių (prie papildomų finansavimo šaltinių priskiriamos ir nuosavos lėšos);
 • turint statybą, remontą ar tvarkybą leidžiantį dokumentą;
 • turint su Kultūros paveldo departamentu suderintą paveldotvarkos projektą, jei bus keičiamos paminklo vertingosios savybės, vykdant tvarkybos darbus į Kultūros paveldo registrą įtrauktame objekte.

Finansuoti tinkamos veiklos:

 • Religinėms bendruomenėms priklausančių pastatų, patalpų remonto paskirties medžiagų bei prekių įsigijimas;
 • bažnytinio inventoriaus remontas;
 • pastatų, patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams;
 • Religinėms bendruomenėms priklausančio religinės paskirties pastato rekonstrukcijos projektinės dokumentacijos parengimas;
 • Religinėms bendruomenėms priklausančių statinių būklės pagerinimas ir su šiais darbais susijusios inžinerinės paslaugos;
 • jubiliejinių ir kitų renginių organizavimo išlaidų finansavimas
 • edukacinių ir sociokultūrinių iniciatyvų organizavimas
 • religinės paskirties pastatų aplinkos tvarkymas
 • informacinių, reprezentacinių ir kitokių leidinių leidybai.

Vienas projektas gali apimti kelias išvardintas veiklas. 

Paraiškos teikimo būdas ir sąlygos:

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką (1 priedas Paraiška) vienu egzemplioriumi, kurią pristato pasirinktu būdu (faksu ar kitu nei skelbime nurodytu adresu/būdu ir po nustatyto termino pateiktos projektų paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos):

 • skenuotą paraišką išsiunčiant elektroniniu paštu ausra.butkauskiene@birzai.lt (prieš siunčiant būtina įsitikinti, kad paraiška būtų tinkamai nuskenuota ir įskaitoma). Paraišką el. paštu turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Administracijos darbo laiko pabaigos. Atsakingas asmuo patvirtina paraiškos gavimą Pareiškėjui paraiškoje nurodytu el. paštu.
 • Paraišką išsiunčiant registruotu laišku adresu: Biržų rajono savivaldybės administracijai, Religinių bendruomenių projektų konkursui, Vytauto g. 38, Biržai, arba vokas su paraiška pristatomas atsakingam asmeniui į Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyrių,  105 kab. (Vytauto g. 38, Biržai) iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, ne vėliau kaip iki Administracijos darbo laiko pabaigos. Registruoto laiško pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena.

SVARBU!   Paraiška pildoma  lietuvių kalba pagal patvirtintą Paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba, jei pareiškėjas turi, elektroniniu parašu. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Visi paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. Už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsako Religinė bendruomenė.

Pareiškėjas  kartu su paraiška teikia šiuos dokumentus:

 • pareiškėjo registravimo pažymėjimojuridinių asmenų registro (JAR) išrašo kopiją;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovasdokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją (JAR išduoto išplėstino išrašo kopija arba sprendimo dėl paskyrimo vadovauti religinei bendruomenei / bendrijai  kopiją);
 • kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz. projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte ir pan.).

Formos:

Paraiškos forma

Prašymas pervesti lėšas(skyrus finansavimą)

ATASKAITŲ FORMOS:

Paraiškas registruoja ir informaciją teikia Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė, Tel. +370 671 31 927, el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt, Vytauto g. 38, 105 kab.

Biržų rajono savivaldybės informacija