Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Asmens duomenų tvarkymas kontrolės ir audito tarnyboje

Biržų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, tvarkydama asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves bei užtikrinti asmens duomenų apsaugą taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Biržų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta Dalė Naudžienė, kuri dalyvauja klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, spendime, stebi kaip Savivaldybės administracijoje laikomasi Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Savivaldybės administracijoje, prašome kreiptis elektroninio pašto adresu dap@birzai.lt, arba tel. (8 607) 66639.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS