Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Verslo plėtros programos nuostatai

Biržų rajono savvaldybės smulkiojo verslo plėtros programos nuostatai

Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos valdymo komisijos darbo reglamentas

Paraiškos forma

Biržų rajono smulkiojo verslo plėtros programa skirta remti, skatinti smulkųjį verslą ir teikti finansinę paramą, sudaryti prielaidas verslo plėtrai Biržų rajone, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

Parama skiriama smulkiojo verslo subjektams, kurių vykdoma veikla ir buveinė / deklaruota gyvenamoji vieta yra Biržų rajono savivaldybės teritorijoje.

Teikiant paramą, prioritetas teikiamas savarankiškoms labai mažoms įmonėms ir  verslininkams, kurių darbuotojų skaičius neviršija 10 ir kurių finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: verslininko metinės pajamos neviršija 2 mln. Eur, balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. Eur.

Parama neteikiama smulkiojo verslo subjektams, kurie verčiasi tokia veikla: alkoholinių gėrimų gamyba; tabako gaminių gamyba; mažmenine, didmenine, komisine prekyba; finansiniu tarpininkavimu; draudimo veikla ir pensijų lėšų kaupimu; nekilnojamojo turto operacijomis; konsultacine veikla, išskyrus buhalterines paslaugas; teisine veikla; azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla.

FINANSUOJAMOS PARAMOS PRIEMONĖS:

1. Dalyvavimo parodoje išlaidų dalinis padengimas – kai Savivaldybė iš paramos lėšų padengia parodoje dalyvavusio ir savo produkciją (teikiamas paslaugas) pristačiusio paramos gavėjo išlaidų (registracijos mokesčiui, tuščio arba įrengto stendo ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai) dalį.

Paramos dydis – iki 300 Eur vienam smulkiojo verslo subjektui, parama skiriama verslo subjektams, veikiantiems ne ilgiau nei 3 metus.

Finansavimas skiriamas išlaidų kompensavimo būdu, paramos gavėjui pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Prašymas iš dalies padengti  išlaidas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo išlaidų atsiradimo dienos.

2. Išlaidų darbuotojams konsultuoti ir mokyti dalinis padengimas.

Paramos dydis – 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur vienam smulkiojo verslo subjektui, parama skiriama verslo subjektams, veikiantiems ne ilgiau nei 3 metus.

Finansavimas skiriamas išlaidų kompensavimo būdu, paramos gavėjui pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Prašymas iš dalies padengti  išlaidas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo išlaidų atsiradimo dienos.

3. Įregistruotų naujų įmonių pradinių steigimosi išlaidų (valstybės nustatytų mokesčių: Registrų centro ir notarų biuro) dalinis padengimas.

Paramos dydis – iki 100 Eur.

Finansavimas skiriamas išlaidų kompensavimo būdu, paramos gavėjui pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Prašymas iš dalies padengti  išlaidas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo išlaidų atsiradimo dienos.

4. Verslo projektų (naujų, pažangesnių technologijų diegimo verslo planų rengimo, kompiuterinių, skaitmeninių programų įsigijimo, verslo subjekto interneto svetainės sukūrimo) dalinis finansavimas.

Paramos dydis – iki 1000 Eur vienam verslo subjektui.

Priemonei įgyvendinti reikalingas apklausas ar konkurso pradžią ir sąlygas nustato Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos valdymo komisija protokoliniu sprendimu ir apie tai skelbia vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje. Paramos gavimas ir šalių įsipareigojimai su konkurso laimėtoju nustatomi dvišalėje paramos sutartyje, kuri sudaromos tarp paramos gavėjo ir Savivaldybės. Konkurso nugalėtojas įgyja teisę pasinaudoti 1–3 punktuose nurodytomis paramos priemonėmis.

5. Parama įmonėms, parengusioms ir įgyvendinančioms vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektus tikslinėse teritorijose ir steigiančioms naujas darbo vietas bedarbiams.

Paramos dydis – po 100 Eur už kiekvieną įsteigtą darbo vietą (parama skiriama už pirmuosius projekto įgyvendinimo metus,  gavus projektui finansavimą ir įdarbinus bedarbius), bet ne daugiau, kaip 500 Eur vienam verslo subjektui.

Skiriama negrąžintina subsidija už įsteigtas naujas darbo vietas bedarbiams, paramos gavėjui pateikus Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutarties, Materialinių ir teisinių sąlygų sukurtai naujai darbo vietai sudarymo akto kopijas bei duomenis apie sudarytas neterminuotas darbo sutartis.

Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?
Biržų rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 38, 41143 Biržai
Daina Kolomakienė
Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8 450)  42 124
mob. +37068253930
el. paštas daina.kolomakiene@birzai.lt