Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Skelbiamas konkursas (atranka) UAB „Biržų vandenys“ direktoriaus pareigoms eiti

Uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ visuotinis akcininkų susirinkimas skelbia asmenų, pageidaujančių eiti uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ direktoriaus pareigas, konkursą (atranką). Konkurso organizavimo tvarkos aprašas.

Bendrovės rekvizitai: uždaroji akcinė bendrovė „Biržų vandenys“ (toliau – Bendrovė), buveinė: Rotušės g. 30, 41137 Biržai, įmonės kodas – 154850665.

Direktoriaus pareigos – įgyvendinti Bendrovės veiklos strategiją, užtikrinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą, tinkamą Bendrovės turto naudojimą, jo išsaugojimą ir gausinimą. Bendrovės direktoriaus pareiginiai nuostatai.

Darbo užmokestis – mėnesinė alga, kuriai nustatytas koeficientas – 11,3 (Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais).

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

  • turėti aukštąjį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
  • turėti  ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį arba ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos arba vadybos, arba vandentvarkos infrastruktūros projektų įgyvendinimo srityje;
  • žinoti, išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą bei priežiūrą, atliekų tvarkymą, vandentvarkos infrastruktūros projektų rengimo, įgyvendinimo ir administravimo klausimus, kitų Bendrovei nustatytų tikslų ir uždavinių vykdymą bei kitas sritis, susijusias su Direktoriaus funkcijomis, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, su Bendrovės veikla susijusius Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Bendrovės įstatus, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, šiuos nuostatus;
  • mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  • mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis.

Pretendentų atrankos būdas  – testas žodžiu (pokalbis). Pokalbį vykdo Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Atrankos Bendrovės direktoriaus pareigoms eiti organizavimo komisija.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus arba jų kopijas:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje, nurodant kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, nurodytiems pareiginiuose nuostatuose. Prašymo leisti dalyvauti konkurse (atrankoje) forma;
  • asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo stažą ir/ar patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą, papildomai nurodant savo privalumų sąrašą, dalyvavimo energetikos, vadybos, vandentvarkos infrastruktūros projektų įgyvendinimo veiklose patirtį (jeigu turi) ir dalykines savybes;
  • savo, kaip Bendrovės vadovo, veiklos programą, kurioje išdėstyti pretendento siūlymai dėl Bendrovės veiklos (tikslų prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat vadovavimo nuostatos;
  • Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją (informacija ir forma pateikta interneto svetainėje www.vtek.lt).

Dokumentai priimami iki 2021 m. birželio 15 d. 16.00 val. Bendrovėje adresu: Rotušės g. 30, 209 kab., 41137 Biržai (kreiptis į Administratorę). Dokumentus galima pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Siunčiant registruotu laišku, dokumentai turi būti gauti Bendrovėje iki 2021 m. birželio 15 d. 16.00 val. Dokumentus pateikiant asmeniškai turi būti pateikti dokumentų originalai ir kopijos (dokumentus priėmęs asmuo, patikrinęs, ar dokumentų originalus atitinka pateiktosios dokumentų kopijos, grąžina dokumentų originalus pretendentui dokumentų priėmimo metu). Registruotu laišku pateikiamos dokumentų kopijos.

PASTABA. Siunčiant registruotu laišku, ant voko turi būti nurodyta: „Konkursui uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ direktoriaus pareigoms eiti“.

Informacija teikiama: Bendrovėje aukščiau nurodytu adresu ir tel. (8 450) 31 497 bei Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriuje, 320 kab., Vytauto g. 38, Biržai, tel.: (8 450) 43 122; 8 698 75 411.

Apie pokalbio datą ir laiką kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti atskirai, prašyme nurodytu būdu.

Planuojama preliminari pokalbio data – 2021-06-23.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliota
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė