Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Įstatyminiai aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas

Įstatymas "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo"

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. 1389 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo" pakeitimo"

2015 m. birželio 26 d. Nr. 669 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl kultūros paveldo objektų paskelbimo kultūros paminklais"

2015 m. kovo 13 d. Nr. 259 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

LR Vyriausybės 2013-11-05 nutarimas Nr. 1025 "Dėl kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo" 

LR Vyriausybės 2010-05-04 nutarimas Nr. 511 "Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo"

LR Vyriausybės 2009-06-17 nutarimas Nr. 635 "Antikvarinių daiktų, turinčių kultūrinę vertę, kuriems neišduodamas leidimas negrąžinamai išvežti, išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

LR Vyriausybės 2009-05-20 nutarimas Nr. 493 "Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo"

2008 m. lapkričio 19 d. Nr. 1207 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo"

LR Vyriausybės 2008-05-16 nutarimas Nr. 485 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais"

LR Vyriausybės 2008-05-07 nutarimas Nr. 450 "Dėl kultūros paveldo objekto paskelbimo kultūros paminklu"

LR Vyriausybės 2008-02-13 nutarimas Nr. 155 "Dėl kultūros paveldo objektų paskelbimo kultūros paminklais"

LR Vyriausybės 2007-06-19 nutarimas Nr.659 "Dėl valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašo patvirtinimo"

LR Vyriausybės 2007-02-07 nutarimas Nr.193 "Dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, sąrašų patvirtinimo"

LR Vyriausybės 2006-09-05 nutarimas Nr.845 "Dėl kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo"

LR Vyriausybės 2008-11-19 nutarimas Nr.1207 "Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo"

LR Vyriausybės 2005 09 29 nutarimas Nr. 1053 „Dėl kultūros vertybių registro įsteigimo ir kultūros vertybių registro nuostatų patvirtinimo"

LR Vyriausybės 2005-08-22 nutarimas Nr. 909 "Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo"

LR Vyriausybės 2005-08-25 nutarimas Nr. 933 "Dėl kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo"

LR Vyriausybės 2004-11-09 nutarimas Nr.1424 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo

LR Vyriausybės 2004-08-31 nutarimas Nr.1107 "Dėl neteisėtai iš Europos Sąjungos valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo taisyklių patvirtinimo"

LR Vyriausybės 2004-05-14 nutarimas Nr. 583 "Dėl ekologiniu, archeologiniu ir rekreaciniu požiūriu ypač vertingų teritorijų , esančių valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose, ribų patvirtinimo"

LR Vyriausybės 2003-10-09 Nr.1625 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais"

LR Vyriausybės 2002-12-31 potvarkis Nr.237 "Dėl Vilniaus istorinio geto būdingų fragmentų atkūrimo programos vykdymo koordinacinės tarybos sudėties patvirtinimo" 

LR Vyriausybės 2002-10-15 nutarimas Nr.1634 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais" 

LR Vyriausybės 2002-01-31 nutarimas Nr.152 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo"

LR Vyriausybės 2001-11-20 nutarimas Nr.1378 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais"

LR Vyriausybės 2000-09-12 nutarimas Nr.1088 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais"

LR Vyriausybės 1999-12-23 nutarimas Nr.1465 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais"

LR Vyriausybės 1998-08-11 nutarimas Nr.1020 "Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo"

LR Vyriausybės 1998-05-19 nutarimas Nr.612 "Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių paskelbimo kultūros paminklais"

LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimas Nr. 1079 "Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo"

LR Vyriausybės 1993-05-27 nutarimas Nr.369 "Del buvusių dvarų ir palivarkų paminklinių sodybų apsaugos"

LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo"

LR Vyriausybės 1992-04-07 nutarimas Nr. 256 "Dėl buvusių dvarų sodybų - istorijos ir kultūros paminklų išsaugojimo principų atstatant nuosavybės teises, vykdant privatizavimą ir žemės reformą"

 


INSTITUCIJOS SUSIJUSIOS SU PAVELDOSAUGA 

LR kultūros ministerija

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Kultūros paveldo centras 

Istorinių vietovardžių duomenų bazė

Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė

Leidimų archeologiniams tyrimams atlikti duomenų bazė

Lietuvos dvarų duomenų bazė

Lietuvos vėjo malūnai

Lietuvos piliakalniai