Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

ES struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“

 

     

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ/ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Biržų rajono savivaldybės taryba 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-159 pritarė dalyvauti projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant Kokybės krepšelį“. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai buvo pateikta paraiška ir 2021 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1321 „Dėl mokyklų, siekiančių gauti Kokybės krepšelį, skirtų mokinių ugdymo pasiekimams gerinti, sąrašo patvirtinimo“ įtraukta Biržų „Saulės“ gimnazija.

Biržų rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) pasirašydama partnerystės sutartį su Nacionaline švietimo agentūra (toliau – NŠA) įsipareigojo prisidėti 15 procentų nuo gaunamo finansavimo. Savivaldybės prisidedamos lėšos bus grąžintos 2023 m., jeigu:

  1. Savivaldybės švietimo įstaigose padidės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3-5 metų vaikų dalis (proc.);
  2. padidės mokytojų, turinčių vienos pareigybės ar didesnį darbo krūvį, dalis (proc.);
  3. Sumažės Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.).

Pasirašius sutartį su NŠA buvo pasirašyta Savivaldybės sutartis su Biržų „Saulės“ gimnazija. Gimnazijos parengtas veiklos tobulinimo planas buvo suderintas su NŠA, Savivaldybės administracijos direktore ir patvirtintas Biržų „Saulės“ gimnazijos direktoriaus įsakymu.

Biržų „Saulės“ gimnazijos vykdomo projekto tikslas ir uždaviniai.

Tikslas – Siekti ugdymo(si) kokybės, sudarant mokiniui palankiausias galimybes išskleisti jo individualius gebėjimus ir realizuoti poreikius.

Uždaviniai:

  1. Siekti kiekvieno mokinio matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų pažangos.
  2. Kurti šiuolaikišką, funkcionalią ir saugią aplinką, suteikiančią galimybę sėkmingam mokymuisi.
  3. Stiprinti mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą su akademiniais, socialiniais, verslo partneriais ir kitomis švietimo įstaigomis STEAM srityje.

Projekto įgyvendinimo trukmė. Nuo 2022-02-01 iki 2023-08-31.

Projektui skirtos NŠA lėšos 89 598,50 eurų pervestos Biržų „Saulės“ gimnazija, Savivaldybė dar turi pervesti 15 811,50 eurų.

Su Biržų „Saulės“ gimnazijos veiklos tobulinimo planu detaliau galima susipažinti tinklalapyje https://birzusaule.lt/dokumentubankas/download/781

Biržų rajono savivaldybės informacija