Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Žemės ūkio technikos registravimas

NORINTIEMS ĮREGISTRUOTI TRAKTORIUS, SAVAEIGES IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINAS BEI JŲ PRIEKABAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 “Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 patvirtino traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles. Pagal šių taisyklių nuostatus registruojami:
1. traktoriai, apibrėžti Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685;
2. savaeigės žemės ūkio mašinos – savaeigiai javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti savaeigiai kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai;
3. savaeigės mašinos – ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai, savaeigiai kranai, greideriai, vikšriniai buldozeriai, grunto tankintuvai, kelių frezeriai, asfalto klotuvai, plentvoliai, vikšriniai vamzdžių klotuvai, poliakalės, kelių ženklinimo mašinos, medvežės, miško kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos, motorinės rogės, keturračiai motociklai ir kitos savaeigės mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kw;
4. priekabos ir puspriekabės – traktorių priekabos, apibrėžtos Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685, savadarbės priekabos ir puspriekabės, medvežės priekabos, cisterninės priekabos, savikrovės priekabos, srutvežiai, prikabinamosios platformos ir krovininių transporto priemonių priekabos, eksploatuojamos su traktoriais. Pagal šias taisykles gali būti registruojamos krovininių transporto priemonių priekabos, jeigu jų prikabinimo įtaisai tinka agreguoti su ratiniais arba vikšriniais traktoriais

TRAKTORIAMS ĮREGISTRUOTI, PERREGISTRUOTI PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI:

1.Registravimo prašymas. Jį užpildo savivaldybės darbuotojas, atliekantis registravimo procedūrą. Registravimo prašymą pasirašo traktorių registruojantis asmuo.

2. Registruojant traktorių savaeigę ir žemės ūkio mašiną ar traktorinę priekabą (toliau traktorius) kartu su registravimo prašymu pateikiami:
2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2.2. atstovavimą patvirtinantis dokumentas (notariškai patvirtintas įgaliojimas), kai traktorių registruoja savininko atstovas;
2.3. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas Lietuvoje arba užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius.
2.3.1. kai registruojamas iš užsienio įvežtas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas, pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas. Jeigu nepateikiami ir tokie dokumentai, tada traktorių pirmiausia privalo įregistruoti jį įvežęs asmuo.
2.4. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo-pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo – priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo-pardavimo sutartis nenustato ko kita; Kai traktoriaus pardavėjas ir pirkėjas yra fiziniai asmenys ir kreipiasi į savivaldybės administraciją kartu, vietoj aukščiau išvardytų dokumentų jie gali sudaryti pirkimo pardavimo sutartį (forma pridedama) .
2.5. įregistruojant naują traktorių - techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai: atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Atitikties įvertinimo taisyklėse;
2.6. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą - dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis (kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą. Taip pat, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5. Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu);
2.7. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
2.8. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą
2.9. Įregistruojant traktorių, buvusį registruotą užsienyje, pateikiamas užsienyje išduotas valstybinis numerio ženklas. Lietuvoje registruotam traktoriui numerio ženklas lieka tas pats, išskyrus tą atvejį jeigu numerio ženklo raidės ne Lietuvių kalba.
3. Įregistruojant kitos savivaldybės teritorijoje esantį traktorių arba keičiant jo registro duomenis, traktoriaus duomenis patikrina savivaldybės darbuotojas pagal traktoriaus buvimo vietą. Šiuo atveju išduodama pažyma apie traktoriaus techninių ir eksploatacinių duomenų tikrinimą. Pažyma galioja 1 mėnesį.

TRAKTORIŲ IŠREGISTRAVIMAS

Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administaciją dėl traktoriaus išregistravimo, kai:
1. Numato traktoriaus toliau neeksploatuoti (traktorių nurašo);
2. Traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui;
3. Traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.

Visos priemonės įregistruojamos, perregistruojamos, patikrinus gamyklinius numerius bei kitus duomenis jų buvimo vietoje.

KUR KREIPTIS 

Į Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistą Vaclovą Kurkauską, 207 kab., tel.: 8 450 43 152, 8 616 93 619