Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Mokslo paskirties pastato (mokyklos) keičiant į kitos paskirties pastatą (akvakultūros ferma), Draugystės g. 29B, Obelaukių k., Biržų r. paprastojo remonto projektas”.

Adresas: Draugystės g. 29B, Obelaukių k., Biržų r. sav.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – mokslo; projektuojama – kitos paskirties pastatai (akvakultūros ferma).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas –  specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai.

Statytojas: V. V.

Projektuotojas: M. Balčiūnas, Indv. veiklos pažyma Nr. 965001, el. paštas marius@inercija.lt.

Projekto vadovas: R. Balčiūnas, atest. Nr. 37783, tel. 865666865, xrimas@gmail.com.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2023 m. gruodžio 12 d. – gruodžio 28 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti Saulėtekio g. 8, Biržuose darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val., tel. 864709008, arba el.p. marius@inercija.lt iki 2023 m. gruodžio 28 d. 17:00 val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023 m. gruodžio 28 d. 17:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA0ZWZmNWUtYTBhYS00MDc1LWFiZDAtYTcwMGEzYzIyNWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b643eaef-9ef0-4f05-b557-8cd0a2864ca7%22%2c%22Oid%22%3a%221cff12d4-cafa-46fc-b24c-6c11ff87ce8d%22%7d 

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Projektiniai pasiūlymai

Biržų rajono savivaldybės informacija